Preasráitis

Cuireann an tAire Sláinte fáilte roimh fhoilsiú na dtorthaí ón Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar 2018, ina léirítear gur thuairiscigh 84% d’othair eispéireas an-mhaith nó eispéireas maith inár n-ospidéil

Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte roimh fhoilsiú na dtorthaí ón Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar 2018, ina leagtar amach eispéireas na n-othar inár n-ospidéil.

Tugadh do 26,752 dhuine a scaoileadh amach as an ospidéal i mí na Bealtaine cuireadh chun páirt a ghlacadh sa suirbhé, a bhí ar an dara ceann dá chineál in Éirinn. Ghlac 13,404 dhuine san iomlán páirt ann, rud a bhí cothrom le ráta rannpháirtíochta os cionn 50%.

Léirítear sna torthaí go ndúirt 84% de na freagraithe go raibh eispéireas an-mhaith nó eispéireas maith acu inár n-ospidéil. Thuairiscigh 16% díobh eispéireas measartha nó drocheispéireas.

Ghabh an tAire Harris buíochas leo sin a ghlac páirt sa suirbhé as léargas luachmhar a thabhairt ar an gcúram a fuair siad inár n-ospidéil. Thóg a lán othar an t-am chun tuairimí a chur in iúl agus an suirbhé á chomhlánú acu agus fuarthas níos mó ná 27,000 tuairim den sórt sin. Sna miontuairiscí sin, cuirtear comhthéacs leis na torthaí agus cumasaítear d’othair cur síos a dhéanamh ina bhfocail féin ar a n-eispéireas.

Chomh maith leis sin, dheimhnigh an tAire go bhfuil obair ar siúl faoi láthair chun an suirbhé a leathnú ar mhaithe le seirbhísí máithreachais a chur ar áireamh ann.

Ag labhairt dó tráth fhoilsiú na tuarascála, dúirt an tAire Harris, “Seirbhís ríthábhachtach don lucht déanta beartas, do sholáthraithe seirbhíse agus do rialálaithe is ea an píosa oibre seo. Tugann sé ról díreach d’othair i bhfeabhas a chur ar cháilíocht agus sábháilteacht ár seirbhísí sláinte. Ní mór a dtuairimí agus a n-eispéireas a úsáid chun cabhrú lena bhfuil i ndán don tseirbhís sláinte a mhúnlú. Cabhróidh siad freisin le bonn eolais a chur faoin treo a leanfaidh an clár cur chun feidhme Sláintecare.”

Chuir an Roinn Sláinte fáilte roimh na feabhsuithe a baineadh amach ón mbliain seo caite i gCúram ar an mBarda agus sna céimeanna Scaoilte Amach agus Aistrithe. Is údar misnigh iad freisin na torthaí a baineadh amach i ndáil le muinín agus iontaoibh agus i ndáil leis an dínit agus an meas a bhraith othair agus iad san ospidéal. Léirítear sna freagraí ar an suirbhé, áfach, gur gá feabhas eile a chur ar an dóigh a gcuirtear treoracha iarchúraim in iúl ag na céimeanna Scaoilte Amach agus Aistrithe. Tá an t-aiseolas sin an-luachmhar dár seirbhís sláinte agus úsáidfear é i dtionscnaimh feabhsú cáilíochta.

Thuairiscigh othair freisin go dteastaíonn uathu tuilleadh tacaíocht mhothúchánach ó bhaill foirne, toisc gur minic is tréimhse dhúshlánach d’othair é an t-am a chaitheann siad san ospidéal. Dá réir sin, chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an Clár Náisiúnta um Chumarsáid i gCúram Sláinte ar bun. Is clár oibre fiúntach é sin agus tá sé mar aidhm leis feabhas a chur ar eispéireas na n-othar agus a ngaolta trí thacaíocht a thabhairt do bhaill foirne cur chuige íogair duinelárnach a ghlacadh i ngach teagmháil a bhíonn acu le hothair agus lena dteaghlach. Mar chuid den chlár, cuirtear oiliúint, tacaíocht agus treoir ar fáil do bhaill foirne inár n-ospidéil ghéarmhíochaine ionas gur féidir leo éisteacht le hothair, nithe a mhíniú dóibh agus comhbhá a chothú leo ar bhealach níos fearr. Tá fianaise ann go n-imríonn dea-chumarsáid tionchar domhain ar thorthaí cúram sláinte agus ar an eispéireas cúraim d’othair agus dá dteaghlach.

Faoi mar a rinne siad sa bhliain 2017, dhréachtaigh FSS agus na grúpaí ospidéal pleananna feabhsú cáilíochta de bhun na dtorthaí ón suirbhé. Tá siad sin ar fáil ar líne ag www.hse.ie/eng/services/list/3/acutehospitals/natpatientexperiencesurveyprogramme/

Tá na tuarascálacha náisiúnta agus na tuarascálacha ospidéil do na blianta 2017 agus 2018 agus tuilleadh faisnéise faoin Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar ar fáil ar www.patientexperience.ie/

         CRÍOCH

        Nótaí don Eagarthóir

Cad is an Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar ann? 
Rinneadh Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar le linn mhí na Bealtaine 2018. Tá sé ríthábhachtach tuairimí othar a fháil ar mhaithe le meastóireacht a dhéanamh ar an gcúram a sholáthraítear agus eolas a thabhairt dó agus ar mhaithe le feabhsuithe cáilíochta a threorú ar leibhéal áitiúil agus náisiúnta. Tá an suirbhé ina chomhthionscadal idir HIQA, an Roinn Sláinte agus FSS agus seoltar é chun an t-eispéireas othar ar fud ospidéil ghéarmhíochaine na hÉireann a thomhas. Chomh maith leis sin, táthar in ann comparáid a dhéanamh den chéad uair riamh anois idir eispéireas othar Éireannach agus eispéireas othar idirnáisiúnta.

I mí na Bealtaine 2017, ghlac 13,706 othar ospidéil páirt sa chéad Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar. B’ionann é sin agus ráta freagartha 51%.

I mí na Bealtaine 2018, ghlac 13,404 othar páirt sa suirbhé. B’ionann é sin agus ráta freagartha 50%. Tá an ráta freagartha sin gach pioc chomh maith leis an ráta freagartha do shuirbhéanna den chineál céanna a seoladh thar lear.

Tosófar ar thorthaí an tsuirbhé a eisiúint i mí na Samhna 2018. Foilseofar na nithe seo a leanas: