Preasráitis

Cuireann an tAire Sláinte fáilte roimh an laghdú ar mhinicíocht na hailse agus ar rátaí mortlaíochta ailse

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu (Dé Máirt) roimh fhoilsiú na Tuarascála Bliantúla ón gClárlann Náisiúnta Ailse. Tugtar sonraí sa tuarascáil faoi mhinicíocht na hailse, faoi rátaí mortlaíochta ailse agus faoi rátaí marthanais ailse in Éirinn don tréimhse 1994-2015.  Thug an tAire aitheantas d’obair na Clárlainne agus don rannchuidiú atá déanta aici maidir leis an Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026 a fhorbairt, rud a sheol an tAire i mí Iúil i mbliana.

Tugtar le fios sa tuarascáil go bhfuil laghdú bliantúil 2% agus 0.1% d’fhir agus do mhná faoi seach tagtha ar mhinicíocht na hailse in aghaidh an duine.   Leanann an líon foriomlán cásanna ailse de bheith ag méadú, áfach, de bharr an daonra a bheith ag méadú agus ag dul in aois.

Léirítear sa tuarascáil ón gClárlann Náisiúnta Ailse freisin go bhfuil méadú tagtha ar rátaí marthanais ailse le blianta beaga anuas. Tá an ráta foriomlán marthanais 5 bliana cothrom le 61.1% anois do gach cineál siada.

Ag labhairt dó faoin tuarascáil, dúirt an tAire Harris, “Tá lúcháir orm a fheiceáil go bhfuil laghdú tagtha ar mhinicíocht na hailse.  Rud ba spreagúla fós is ea go bhfuil rátaí marthanais ag méadú do chuid mhór cineálacha ailse freisin”.

“Táimid ag díriú le blianta beaga anuas ar cháilíocht an chúraim ailse a fheabhsú trí sheirbhísí a atheagrú agus a leathnú,” a dúirt an tAire.  “Agus an méid sin á dhéanamh againn, bhogamar ó chóras ilroinnte cúraim go córas ina gcomhdhlúthaítear cóireáil ailse le cúram ildisciplíneach agus le cinnteoireacht sna hionaid is mó. Táthar ag súil go méadóidh rátaí marthanais arís eile mar gheall ar mheascán de scagthástáil, de luathbhrath agus de chóireáil níos fearr.”

Dúirt an tAire Harris freisin, “Léirítear sna figiúirí atá tugtha sa tuarascáil gur gá tuilleadh tacaíochta a thabhairt d’othair a bhfuil ailse orthu agus dóibh sin a thagann slán aisti. Tarraingíodh aird ar an méid sin sa Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026 freisin.  Tá lúcháir orm gur éirigh liom cistiú breise a áirithiú don bhliain 2018 chun cur chun feidhme céimnithe na Straitéise Ailse a éascú mar phríomhthionscnamh straitéiseach”.

Léirítear sa tuarascáil freisin gur gá bearta um ailse a chosc a chur chun cinn freisin. Is iad sin na bearta lena dtairgtear an cur chuige fadtéarmach is costéifeachtaí i leith rialú ailse. “Tá an Roinn Sláinte agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag leanúint le stíleanna maireachtála sláintiúla a chur chun cinn trí thionscnaimh chun úsáid tobac a laghdú agus tríd an mórchlár Éire Shláintiúil.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

  • Meastar go ndearnadh 22,320 ailse ionracha (gan ailse chraicinn neamh-mharfach nach meileanóma í a áireamh) a dhiagnóisiú gach bliain le linn na tréimhse 2015-2017;
  • Mhéadaigh rátaí marthanais 5 bliana ó 44.2% (1994-1998) go 61.1% (2010-2014);
  • Tá rátaí marthanais do roinnt ailsí os cionn 80% anois, lena n-áirítear do na hailsí seo a leanas: ailse úirí (96.3%), ailse phróstataigh (92.1%), meileanóma craicinn (88.7%), agus ailse chíche (82.9%);
  • Tá ailse ar an dara cúis is coitianta le bás in Éirinn, agus í freagrach as 8,770 bás ar an meán gach bliain;
  • Creideann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go bhféadfaí níos mó ná 30% de bhásanna ailse a chosc trí athruithe a dhéanamh i leith na bpríomhthosca riosca nó trí iad a sheachaint go hiomlán;
  • Meastar go bhfuil úsáid tobac ar an toisc riosca aonair is mó ó thaobh ailse de