Preasráitis

Cuireann an tAire Simon Harris fáilte roimh fhoilsiú an Tionscnaimh Gheimhridh 2016-2017 ag FSS

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh fhoilsiú an Tionscnaimh Gheimhridh 2016-2017 ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Is é is aidhm don Tionscnamh bainistiú a dhéanamh ar an méadú ionchasach a bheidh ann ar an éileamh ar sheirbhísí sláinte le linn an gheimhridh agus feabhas a chur ar eispéireas na n-othar ag an am céanna. Tá €40 milliún á infheistiú sa phlean agus leagtar amach ann raon cuimsitheach gníomhartha agus beart ar fud seirbhísí pobail agus seirbhísí ospidéil araon chun méadú a dhéanamh ar an fháil ar chúram pobail, urscaoileadh tráthúil as an ospidéal a éascú agus acmhainn na n-ospidéal a mhéadú.

Dúirt an tAire Harris, “Ba mhaith liom a chinntiú go mbeidh an tseirbhís sláinte ullamh don dúshlán a thiocfaidh chun cinn sa gheimhreadh atá amach romhainn. Mar sin, tosóidh FSS ar na gníomhartha difriúla atá leagtha amach sa phlean a chur chun feidhme anois. Beidh mé ag déanamh dlúthfhaireachán ar an dul chun cinn ina leith sin chun a chinntiú go mbainfear na feabhsuithe ionchasacha amach. D’iarr mé freisin go soláthrófaí tuairisc sheachtainiúil ar dhul chun cinn dom.”

I measc na ngníomhartha atá leagtha amach sa phlean, tá tacaíocht mhéadaithe cúram baile agus tuilleadh leapacha cúraim idirthréimhsigh a sholáthar chun urscaoileadh tráthúil a bhaint amach agus tuilleadh leapacha a chur ar fáil i roinnt ospidéal chun moilleanna ar ligean isteach a laghdú. Déanfar na Foirne Idirghabhála Pobail a mhéadú arís eile chun díriú ar luath-urscaoileadh othar lag scothaosta. Má chuirtear tacaí níos oiriúnaí ar fáil sa phobal d’othair den sórt sin, cabhrófar leo téarnamh sa bhaile agus, ar an mbealach sin, cabhrófar le ligean isteach san ospidéal a sheachaint. Tá sé beartaithe feachtais a reáchtáil freisin chun glacadh na vacsaíne fliú i measc oibrithe cúram sláinte agus daoine scothaosta a mhéadú. Chomh maith leis sin, tá cistiú á sholáthar chun aghaidh a thabhairt ar liostaí feithimh ortaipéidice agus scolóise ar an gCeapach agus i dTamhlacht, rud a bheidh chun tairbhe do bhreis agus 600 othar. Mar aon le bearta a bhaineann le caiteachas, tugtar aghaidh sa phlean ar raon feabhsuithe córais agus próisis freisin.

Dúirt an tAire Harris, “Fáiltím roimh an mbéim atá á cur ar urscaoileadh tráthúil as an ospidéal a chothú trí chur chuige comhtháite a ghlacadh i leith cúraim ar fud ospidéil ghéarmhíochaine agus cúram pobail. Cuirfear feabhas ar an soláthar seirbhíse i raon suíomhanna cuí cúraim nach suíomhanna géarmhíochaine iad. Tacófar le sreabhadh níos fearr othar laistigh d’ospidéil ghéarmhíochaine chomh maith.”

Déanfar faireachán cúramach ar na socruithe bainistíochta agus rialachais chliniciúil i ngach ospidéal agus i ngach seirbhís pobail agus éileofar tuairisc sheachtainiúil ar dhul chun cinn ar feadh shaolré an phlean.

CRÍOCH