Preasráitis

Cuireann an tAire McEntee tascfhórsa pobaltreoraithe ar bun a mbeidh sé de dhualgas air feabhas a chur ar mheabhairshláinte agus ar fholláine leanaí agus daoine óga in Éirinn

D’fhógair Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, na baill den Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige inniu. Bhí bunú an Tascfhórsa ar cheann de na príomhthosaíochtaí don chéad 100 lá den Rialtas Comhpháirtíochta.  Dúirt an tAire, “Is cloch mhíle shuntasach é seo san obair atá á déanamh againn chun tacú le daoine óga a dteacht aniar, a meabhairshláinte agus a bhfolláine a neartú. D’fhonn a mhéid ceannaireachta agus tacaíochta is féidir liom a chur ar fáil don obair thábhachtach sin, is mise féin a dhéanfaidh cathaoirleacht ar an Tascfhórsa.”

Chuir an Taoiseach fáilte roimh an obair atá déanta ag an Roinn Sláinte chun an tosaíocht lárnach seo i gClár an Rialtais a bhaint amach. “Tá lúcháir orm go mbeidh grúpa láidir pobaltreoraithe á thionól ag an Aire.  Mar náisiún, bainimid neart ó na pobail atá againn. Is iadsan na bunchlocha leis an dóigh a bhfeidhmímid mar shochaí agus ba cheart ról lárnach a thabhairt dóibh sa dóigh a soláthraímid tacaí níos fearr do dhaoine óga agus a gcumasaímid dóibh a dteacht aniar a fhorbairt agus a meabhairshláinte agus a bhfolláine a choinneáil beag beann ar ghnáthdheacrachtaí an tsaoil.  Tá ardionchas agam maidir le hobair an Tascfhórsa agus is eol dom go n-oibreoidh an tAire McEntee le baill den ghrúpa chun fíorathrú a bhrú chun cinn do dhaoine óga”.

Déanfaidh an tAire McEntee cathaoirleacht ar an Tascfhórsa, ar grúpa ilchineálach pobaltreoraithe é a bhfuil saineolas domhain gnóthaithe ag a chuid ball sna hearnálacha poiblí, príobháideacha, pobail agus deonacha. Thug an tAire cuireadh do bhaill a bhfuil taithí agus saineolas acu ar shaincheisteanna a théann i bhfeidhm ar mheabhairshláinte na hóige agus a bhfuil ceannaireacht taispeánta acu ina réimse féin. Dá bhrí sin, soláthróidh gach ball dearcadh difriúil. Tá cothromaíocht ann i measc na mball ó thaobh aoise, inscne agus ceantair de freisin. Tiocfaidh an Tascfhórsa le chéile den chéad uair an 6 Meán Fómhair i mBaile Átha Cliath

Chomh maith leis sin, cuirfidh an tAire McEntee Grúpa Tagartha do Dhaoine Óga ar bun, a ndéanfaidh Niall Breslin (ó Lust for Life) agus Emma Farrell (comhairleoir óige roimhe seo le Jigsaw) comhchathaoirleacht air. Cuirfidh sí Fóram Comhchomhairleach Náisiúnta ar bun freisin, áit a dtiocfaidh príomh-gheallsealbhóirí le chéile chun obair an Tascfhórsa a thástáil agus a mhúnlú ag céimeanna tábhachtacha.

“Agus muid i mbun oibre leis an Tascfhórsa, iarrfaimid ar gach pobal dul linn chun an tsaincheist thábhachtach seo a threorú. Oibreoimid go dícheallach chun dul amach chuig an túslíne agus bualadh le soláthraithe seirbhíse, le tuismitheoirí, le múinteoirí, le grúpaí pobail agus deonacha agus, rud ba thábhachtaí fós, leis na daoine óga inár bpobal chun tuiscint a ghnóthú ar conas is féidir linn tacaíocht níos fearr a thabhairt dóibh agus iad ag iarraidh a n-athléimneacht agus a bhfolláine mhothúchánach a fhorbairt. I gcuibhreann le pobail áitiúla, is féidir linn a chinntiú go bhfuil tuairimí ár ndaoine óga ina gcuid dhílis de chomhrá náisiúnta níos oscailte, níos tarraingtí agus níos tacúla ar mheabhairshláinte agus ar fholláine”.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

 • Tuilleadh faisnéise faoin Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige (lena n-áirítear na Téarmaí Tagartha)
 • Iarrfar ar bhaill den Tascfhórsa a gcuid ama a thabhairt ar bhonn deonach agus saor in aisce agus ní bhfaighidh siad tuarastal ná íocaíocht ar bith i dtaca lena ról sa Tascfhórsa.
 • Reáchtálfar an chéad chruinniú de chuid an Ghrúpa Tagartha go luath sa phróiseas agus táthar ag súil go gcuirfear ar siúl é i mí Mheán Fómhair 2016.
 • Reáchtálfar an chéad chruinniú de chuid an Fhóraim Chomhchomhairligh Náisiúnta go luath sa phróiseas agus táthar ag súil go gcuirfear ar siúl é i mí na Samhna 2016.

An Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige (2016-2017):

 •  Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta (Cathaoirleach)
 •  Paul Reid, Bainisteoir Contae Fhine Gall (Cathaoirleach malartach)
 • An Dr Tony Bates, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Jigsaw
 • An tOll. Mary Cannon, Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn
 • Rob Hennelly, an Cumann Lúthchleas Gael
 • An Dr Shari McDaid, Mental Health Reform
 • Moninne Griffith, BeLonG To
 • Mary Cunningham, Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann
 • Grainia Long, Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí
 • Cian Power, Leas-Uachtarán um Leas, Aontas na Mac Léinn in Éirinn
 • Ian Power, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, SpunOut.ie
 • Jim Breen, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Cycle Against Suicide
 • Ionadaí ó Facebook
 • Ionadaithe ón Earnáil Sláinte, ón Earnáil Oideachais agus ón Earnáil Seirbhísí Leanaí, lena n-áirítear ionadaithe ó Ranna rialtais láir agus ón túslíne

Grúpa Tagartha an Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige

 • Niall Breslin, Lust for Life (Comh-Chathaoirleach)
 • Emma Farrell, comhairleoir óige le Jigsaw roimhe seo (Comh-Chathaoirleach)