Preasráitis

Cuireann an tAire McEntee fáilte roimh fhoilsiú Thuarascáil Bhliantúil an Choimisiúin Mheabhair-Shláinte do 2015

Chuir Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, fáilte inniu (an 20 Meitheamh 2016) roimh fhoilsiú Thuarascáil Bhliantúil an Choimisiúin Mheabhair-Shláinte do 2015, tuarascáil lena ngabhann Tuarascáil an Chigire um Sheirbhísí Meabhairshláinte. Tugtar sa Tuarascáil tuilleadh deimhnithe gur gá leanúint ar aghaidh le seirbhís iomlán phobalbhunaithe meabhairshláinte a fhorbairt, agus béim á cur ar chosc agus ar théarnamh araon. Thug an tAire aitheantas do na tionscnaimh choisc agus théarnaimh atá ar bun ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) faoi láthair agus don rannpháirtíocht mhéadaithe a bhíonn ann le hÚsáideoirí Seirbhíse ar fud seirbhísí Meabhairshláinte i dtaca le forbairt leanúnach na bhfoirne meabhairshláinte pobail.

Cé gur thug an tAire McEntee faoi deara nár chomhlíon ach sé ionad cheadaithe na ceanglais rialála uile sa bhliain 2015, bhí sí den tuairim go bhfuil acmhainneacht láidir ann comhlíonadh iomlán a bhaint amach mar gheall ar an gcineál ceanglas nach raibh ionaid neamh-chomhlíontacha ag cloí leo.  Mhol sí gur cheart do na hionaid neamh-chomhlíontacha uile a ndícheall a dhéanamh na ceanglais riachtanacha a chomhlíonadh sa bhliain 2016, agus iad á dtreorú ag na torthaí atá leagtha amach i dTuarascáil an Choimisiúin. Maidir leis sin, chuir an tAire fáilte roimh an gCreat Tacaíochta Breithiúnais a thug an Coimisiún Meabhair-Shláinte isteach sa bhliain 2015. Is é is aidhm don Chreat ionaid cheadaithe a threorú agus cúnamh a thabhairt dóibh Rialacháin, Rialacha agus Cóid Chleachtais ón gCoimisiún a chomhlíonadh agus cáilíocht níos fearr seirbhísí a chur chun cinn trí phróiseas trédhearcach cigireachta.

Thug an tAire faoi deara go raibh méadú ann i líon na n-othar a ligeadh isteach go neamhdheonach sa bhliain 2015, ach dúirt sí freisin go mbíonn cásanna den sórt sin faoi réir rialáil agus dlúthfhaireachán ag an gCoimisiún faoin Acht Meabhair-Shláinte 2001. Cé go raibh méadú beag ann i líon na Leanaí agus na nÓgánach a ligeadh isteach i saoráidí do Dhaoine Fásta sa bhliain 2014, tá laghdú suntasach tagtha ar an bhfigiúr sin le blianta beaga anuas, agus é ag titim ó 247 nduine sa bhliain 2008 go 95 dhuine sa bhliain 2015.  Aontaíonn an tAire, áfach, gur gá do FSS tús áite a thabhairt don tsaincheist sin ar mhaithe lena chinntiú go mbíonn an oiread leanaí agus ógánach agus is féidir á ligean isteach in Aonaid do Leanaí agus d’Ógánaigh agus ar mhaithe lena chinntiú nach mbíonn siad á ligean isteach in Aonaid do Dhaoine Fásta ach amháin nuair a bhíonn géarghá le déanamh amhlaidh. Níor cheart iad a choinneáil in aonaid den sórt sin ach amháin ar feadh na tréimhse is giorra agus is féidir agus ba cheart iad a aistriú a luaithe a bhíonn ionad níos oiriúnaí ar fáil dóibh. Is é aidhm an Aire a chinntiú nach ligfear aon leanbh isteach in aonad míchuí.

Dúirt an tAire freisin, “Ar aon dul le Clár an Rialtais, tá sé mar thosaíocht agam mar Aire Stáit leanúint lenár seirbhísí meabhairshláinte a nuachóiriú agus le cistiú a chur ar fáil ar mhaithe le seirbhísí pobalbhunaithe a fhorbairt.  Gheobhaidh an nuachóiriú sin tacaíocht ó threo athbhreithnithe beartais, a chuirfear tús leis roimh i bhfad tráth a choimisiúnóidh an Roinn Sláinte athbhreithniú ar an bhfianaise idirnáisiúnta agus ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta maidir le seirbhísí meabhairshláinte a fhorbairt agus a sholáthar. Déanfar athbhreithniú ar an dóigh a soláthraítear seirbhísí sa tír seo faoi láthair mar chuid den obair sin freisin. Tabharfaidh an próiseas sin eolas do threo amach anseo an bheartais mheabhairshláinte agus leanfaidh sé ar aghaidh leis an dul chun cinn atá déanta cheana féin faoin straitéis Fís don Athrú.”

Thug an tAire McEntee aitheantas do thiomantas na foirne atá ag oibriú sa tseirbhís meabhairshláinte agus mhol sí an Coimisiún Meabhair-Shláinte as a thiomantas leantach do na seirbhísí a fhorbairt agus a fheabhsú.

 

CRÍOCH