Preasráitis

Cuireann an tAire McEntee fáilte roimh chur ar ais an chistiúcháin Mheabhairshláinte agus Chúnamh Baile don bhliain 2016

Chuir Helen McEntee TD, an tAire nua le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, fáilte inniu roimh an scéala ón gComh-Aireacht go gcuirfear an leithdháileadh d’uaireanta Meabhairshláinte agus Cúnamh Baile don bhliain 2016 ar ais mar gheall ar an bpróiseas Meastachán Athbhreithnithe don bhliain 2016.

“Agus an soláthar iomlán €35m á chur ar ais i bhfoirm airgid nua forbartha don bhliain 2016, beifear in ann tosaíochtaí seirbhíse a bhfuil géarghá leo a chur ar aghaidh sa mheabhairshláinte. Mar aon le tionscnaimh atá beartaithe cheana féin – amhail comhairleoireacht luath-idirghabhála i gCúram Príomhúil do dhaoine faoi bhun 18 mbliana d’aois; suíomhanna nua Jigsaw i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i Luimneach; seirbhísí níos cuíchóirithe do dhaoine gan dídean a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu; agus forbairt seirbhísí Meabhairshláinte Imbhreithe – cumasóidh an cistiú breise dúinn tuilleadh daoine a earcú chuig poist tosaíochta ar fud na hearnála meabhairshláinte agus tuilleadh forbartha a dhéanamh ar fhoirne meabhairshláinte pobail freisin.” Dúirt an tAire McEntee:

“Ar theacht isteach san oifig dom cúpla seachtain ó shin, bhí sé mar phríomhthosaíocht agam éisteacht leis na hábhair imní atá ag úsáideoirí seirbhíse agus ag soláthraithe seirbhíse araon. Ceann de na teachtaireachtaí an-soiléir a chuir siad in iúl, i dteannta imní an phobail, ba ea gur mhaith leo go gcuirfí an buiséad meabhairshláinte don bhliain 2016 ar ais, agus bhí bonn cirt acu. Déanfar amhlaidh mar gur ritheadh na Meastacháin Athbhreithnithe sa chruinniú Comh-Aireachta inniu. Tabharfar sonraí in am is i dtráth faoin dóigh a gcaithfear an t-airgead sin”.

“Tá uaireanta Cúnamh Baile ina dtaca an-tábhachtach do dhaoine scothaosta iargúlta i gceantair uirbeacha agus i gceantair thuaithe sa tír seo agus cabhraíonn siad leo a saol a chaitheamh le dínit sa bhaile agus sa phobal. Tá áthas orm nach gciorrófar na huaireanta Cúnamh Baile a cuireadh ar fáil sa bhliain 2016, rud a rabhthas eaglach roimhe” ar sise.

Dúirt an tAire McEntee mar fhocal scoir: “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Simon Harris TD, comhghleacaí sinsearach liom sa Roinn Sláinte, agus lena chomhghleacaithe sa Chomh-Aireacht as mo chuid ábhar imní a chur san áireamh agus as tús áite a thabhairt do na réimsí tábhachtacha sin i bpróiseas na Meastachán Athbhreithnithe. Is féidir níos mó a dhéanamh sna réimsí ríthábhachtacha sin i gcónaí ach is beart dearfach é an méid a rinneadh inniu.”

CRÍOCH