Preasráitis

Cuireann an tAire Lynch fáilte roimh fhoilsiú Thuarascáil Bhliantúil an Choimisiúin Mheabhair-Shláinte do 2014

Chuir Kathleen Lynch TD, an tAire Stáit le Freagracht as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta (Daoine faoi Mhíchumas agus Daoine Scothaosta) agus Meabhairshláinte, fáilte inniu, Dé hAoine an 12 Meitheamh 2015, roimh fhoilsiú Thuarascáil Bhliantúil an Choimisiúin Mheabhair-Shláinte do 2014, tuarascáil lena ngabhann Tuarascáil an Chigire um Sheirbhísí Meabhairshláinte.

Dúirt an tAire Lynch, “Ní bheidh cúram meabhairshláinte á chur ar fáil i mórospidéil Victeoiriacha a thuilleadh roimh i bhfad.  Níl ach ceithre cinn de na hospidéil sin fágtha agus dúnfar iad go léir laistigh den chéad dá bhliain eile. Leanann líon na leanaí atá á n-iontráil isteach i mbardaí do dhaoine fásta de bheith ag titim. Ní raibh ach 89 iontráil i mbardaí den sórt sin in 2014 i gcomparáid leis an 98 iontráil a bhí ann in 2013. Is gá dúinn bheith airdeallach i gcónaí agus leanúint ar aghaidh lenár gcuid oibre chun líon na n-iontrálacha den sórt sin a laghdú.  Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tar éis roinnt tionscnaimh éagsúla a athdhíriú ar mhaithe le tuilleadh feabhais a bhaint amach.”

Cé go bhfuil méadú seasta tagtha ar chomhlíonadh rialála le blianta beaga anuas, dúirt an tAire gur cúis díomá é gur tháinig laghdú ar chomhlíonadh roinnt Airteagal agus Cód in 2014. Chuir sí díomá ar leith in iúl nár chomhlíon ach 41% d’Ionaid Fhormheasta an tAirteagal a bhaineann le Pleananna Cúraim sa bhliain.

“Níl aon mhaitheas i seirbhís téarnaimh atá dírithe ar an othar ach amháin má tá Plean Cúraim agus Cóireála aonair ag gach duine, rud ar chuir sé nó sí féin leis. D’iarr mé ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte breac-chuntas a thabhairt dom maidir leis an dóigh a bhfuil sé beartaithe aici ráta íosta comhlíonta a bhaint amach i 75% d’Ionaid Fhormheasta don chéad bhliain eile. I gcás réimsí eile ar tharraing an Coimisiún aird orthu agus ina gcomhlíonann níos lú ná 79% d’ionaid fhormheasta na caighdeáin lena mbaineann, d’iarr mé ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ráta íosta feabhais 10% a bhaint amach sa bhliain atá romhainn.”

Dúirt an tAire freisin, “Ar aon dul le Clár an Rialtais, tá sé mar thosaíocht agam mar Aire ár seirbhísí meabhairshláinte a nuachóiriú. D’ainneoin na srianta móra acmhainní le blianta beaga anuas, tá acmhainní nua curtha ar fáil ag an Rialtas chun buntacú le Fís don Athrú a chur chun feidhme. Ón mbliain 2012 i leith, tá €125 milliún sa bhreis agus thart ar 1,150 post curtha ar fáil ag an Rialtas chun na seirbhísí sin a fhorbairt.”

Thug an tAire aitheantas do thiomantas na foirne atá ag oibriú sa tseirbhís meabhairshláinte agus mhol sí an Coimisiún Meabhair-Shláinte as a thiomantas leantach do na seirbhísí a fhorbairt agus a fheabhsú.

CRÍOCH