Preasráitis

Cuireann an tAire Kathleen Lynch fáilte roimh fhoilsiú na Tuarascála ón gCoimisiún Meabhair-Shláinte maidir le seirbhísí i limistéar Cheatharlach/Chill Chainnigh/Thiobraid Árann Theas

Chuir Kathleen Lynch TD, an tAire le Freagracht as Cúram Príomhúil, as Cúram Sóisialta agus as Meabhairshláinte, fáilte inniu (an 22 Iúil) roimh fhoilsiú na tuarascála ón gCoimisiún Meabhair-Shláinte maidir leis an idirghabháil spriocdhírithe a rinne Cigire na Seirbhísí Meabhair-Shláinte ar sheirbhísí i limistéar Cheatharlach/Chill Chainnigh/Thiobraid Árann Theas.

Déantar naoi moladh déag sa tuarascáil. Tá na moltaí sin dírithe ar fheabhas a chur orthu seo a leanas: bainistíocht measúnaithe, riosca agus teagmhais; próisis mheasúnaithe chliniciúil; soláthar agus comhdhéanamh foirne soláthair; rialachas foirne agus próisis athbhreithnithe; agus cumarsáid thráthúil le teaghlaigh. Tá siad dírithe freisin ar bhearnaí áirithe a líonadh i Seirbhísí Meabhairshláinte Leanaí agus Ógánach, go háirithe i dTiobraid Árann Theas.

“Táim sásta gur comhlíonadh na moltaí tábhachtacha sin, nó go bhfuil siad á gcomhlíonadh faoi láthair, tríd an bplean forfheidhmithe sonrach a chomhaontaigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) leis an gCoimisiún. Ina theannta sin, táim sásta go bhfuil FSS ag freastal ar aon saincheisteanna eile atá amuigh i gcomhairle leis an gCoimisiún”, dúirt an tAire.

“Táim ar an eolas le tamall anuas ar ábhair imní atá ann faoi fhéinmharú agus faoi theagmhais eile sa limistéar Thacaigh mé leis an gcinneadh bunaidh tabhairt faoin idirghabháil spriocdhírithe agus tacaím go huile is go hiomlán freisin le bearta neodracha a chuireann cáilíocht agus sábháilteacht chun cinn d’úsáideoirí seirbhísí – daoine atá lárnach de gach a ndéanaimid”, dúirt sí ina dhiaidh sin.

“Níor tháinig an fhoireann idirghabhála spriocdhírithe ar aon rud a thabharfadh le tuiscint go raibh ráta féinmharaithe aimhrialta ann sa limistéar. Ní raibh aon chúis choiteann ann leis na teagmhais agus leis na básanna a ndearnadh scrúdú orthu ach oiread. Is amhlaidh gur sainaithníodh feabhsuithe sonracha le linn na hidirghabhála, áfach, agus tá siadsan á bhforfheidhmiú faoi láthair. Rud is tábhachtaí fós, déanfar na ceachtanna a foghlaimíodh a chomhroinnt le seirbhísí eile ar fud na tíre, de réir mar is cuí”, dúirt sí.

“Leanfaidh an Rialtas ar aghaidh le hinfheistiú a dhéanamh i nuachóiriú ár seirbhísí meabhairshláinte. Tá €125 milliún sa bhreis agus tá 1,100 post sa bhreis ceadaithe ón mbliain 2012 i leith. Ní le hacmhainní amháin a bhaineann an cheist seo, áfach. Is gá dúinn leanúint ar aghaidh le hathrú a dhéanamh ar an gcultúr agus ar an iompraíocht agus beidh rannpháirtíocht iomlán gach duine lena mbaineann, agus ní daoine i gCeatharlach/Cill Chainnigh/Tiobraid Árann Theas amháin, ag teastáil ina leith sin”, dúirt sí ar deireadh.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an gCoimisiún Meabhair-Shláinte as na hiarrachtaí dearfacha dícheallacha a dhéanann sé i gcónaí, nithe a chuireann go mór leis an soláthar seirbhísí meabhairshláinte a fheabhsú.

CRÍOCH