Preasráitis

Cuireann an tAire Helen McEntee fáilte roimh 10ú Seachtain Bhliantúil Náisiúnta na gCúramóirí

Tá Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, tar éis fáilte a chur roimh 10ú Seachtain Bhliantúil Náisiúnta na gCúramóirí, atá ar siúl ón 13 Meitheamh go dtí an 19 Meitheamh.

Dúirt an tAire: “Gairm an-speisialta atá i gcúram a thabhairt do dhuine eile, agus is daoine an-speisialta iad cúramóirí.  Gach lá sa tír seo, tugann na mílte duine cúram dá dtuismitheoirí, dá leanaí, dá gcomhpháirtithe, dá ngaolta agus do dhaoine eile.  I bhformhór na gcásanna, is é an rud a spreagann iad déanamh amhlaidh ná an grá atá acu don duine atá spleách orthu.  Is minic a bhraitheann cúramóirí go bhfuil siad féin sa riocht is fearr chun an cineál cúraim agus aire atá tuillte ag a ndaoine muinteartha a thabhairt dóibh, agus iad ag féachaint leis an saol a dhéanamh chomh compordach agus chomh taitneamhach agus is féidir dóibh.

“Tugann cúramóirí cuid mhór suas chun sárchúram a thabhairt do ghaolta agus do dhaoine eile. Mar sin, tugtar deis thábhachtach dúinn le linn Sheachtain Bhliantúil Náisiúnta na gCuramóirí an obair agus na híobairtí a dhéanann cúramóirí agus na tairbhí a sholáthraíonn siad don oiread sin daoine a aithint agus a cheiliúradh.

“Foilsíodh an Straitéis Náisiúnta do Chúramóirí sa bhliain 2012 agus aithníodh inti an ról ríthábhachtach a imríonn cúramóirí maidir le daoine scothaosta, le leanaí agus le daoine fásta faoi chumas a chumasú cónaí le dínit agus le neamhspleáchas ina dteach féin agus ina bpobal féin ar feadh na tréimhse is faide is féidir. Tacaím go mór leis an méid sin ar fad.

“Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don obair a dhéanann Cúramóirí Teaghlaigh Éireann maidir le tacaíocht agus le tathant a chur ar fáil do chúramóirí teaghlaigh agus do na daoine a dtugann siad cúram dóibh. Ba mhaith liom freisin gach rath a ghuí ar na daoine uile lena mbaineann le linn 10ú Seachtain Bhliantúil Náisiúnta na gCúramóirí.

“Dé Luain an 17 Meitheamh, beidh mé i mo bhall de thoscaireacht faoi stiúir an Taoisigh a fhreastalóidh ar an 26ú Cruinniú Mullaigh de chuid Chomhairle na Breataine-na hÉireann, rud a óstálfaidh Rialtas na hAlban i nGlaschú.  Tá an Chomhairle ina fóram inar féidir faisnéis a mhalartú faoi ábhair chomhleasa agus cothaíonn sí caidreamh dearfach agus praiticiúil ar fud na n-oileán seo.  Déanfar plé lena linn ar an ról atá ag cúramóirí agus ar thacaíocht a thabhairt do dhaoine a chuireann cúram neamhíoctha ar fáil sa bhaile.  Aithníonn an Chomhairle gur cuid dhílis den tsochaí iad cúramóirí agus an rannchuidiú ríthábhachtach a dhéanann siad don tsochaí agus táim ag tnúth le cur leis an díospóireacht lena linn.”

Baineann an-tábhacht le rochtain ar chomhairle agus ar fhaisnéis ar ardchaighdeán maidir le cabhrú le daoine eolas a ghnóthú ar na príomhsheirbhísí atá ar fáil dóibh.  Agus aird á tabhairt aici air sin, sheol Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) rannán tiomnaithe do Chúramóirí ar a suíomh Gréasáin www.hse.ie/carers chun Seachtain Náisiúnta na gCúramóirí a shonrú.

Tá an suíomh ina ionad ilfhreastail do chúramóirí, áit a soláthraítear faisnéis, a dtarraingítear aird ar sheirbhísí ábhartha ar fud shuíomh Gréasáin FSS agus a soláthraítear naisc chuig eagraíochtaí reachtúla agus deonacha a thugann tacaíocht do chúramóirí – Cúramóirí Teaghlaigh Éireann, an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh ina measc. Tairgtear ar an suíomh freisin leideanna praiticiúla do chúramóirí maidir le haire a thabhairt dá sláinte agus dá bhfolláine féin.

CRÍOCH