Preasráitis

Cuireann an tAire Harris fáilte roimh rith an Bhille um Shláinte Leanaí tríd an Oireachtas agus roimh luathbhunú Shláinte Leanaí Éireann

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh rith an Bhille um Shláinte Leanaí, 2018, tríd an Oireachtas.

Foráiltear leis an mBille d’eintiteas reachtúil aonair, mar atá Sláinte Leanaí Éireann, a bhunú chun seirbhísí péidiatracha a sholáthar agus chun freagracht a ghlacadh as na seirbhísí a sholáthraíonn na trí ospidéal reatha leanaí i mBaile Átha Cliath faoi láthair, is iad sin Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn, Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid an Teampaill, agus na seirbhísí péidiatracha in Ospidéal Ollscoile Thamhlachta.

De bhreis ar sheirbhísí tánaisteacha agus treasacha cúraim shláinte phéidiatraigh a sholáthar, beidh an t-eintiteas nua ar an bpríomhionad a sholáthróidh oideachas péidiatrach, oiliúint phéidiatrach agus taighde agus nuálaíocht i gcúrsaí péidiatracha in Éirinn. Beidh sé i gcroílár an líonra chliniciúil náisiúnta do sheirbhísí péidiatracha freisin.

Leagfar an Bille faoi bhráid an Uachtaráin anois lena shíniú mar dhlí.

Dúirt an tAire Harris, “Cuirim fáilte roimh an bhfíric gur ritheadh an Bille seo i ngach céim inniu agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na comhaltaí sa dá Theach den Oireachtas as a gcuid tacaíochta don Bhille seo.

“Tríd an gcomhlacht nua seo a bhunú, tabharfar baill foirne agus seirbhísí na dtrí ospidéal reatha leanaí le chéile in eagraíocht aonair roimh oscailt na n-ionad othar seachtrach péidiatrach agus cúraim phráinnigh in Ospidéal Uí Chonghaile sa bhliain 2019 agus in Ospidéal Ollscoile Thamhlachta sa bhliain 2020 agus roimh oscailt ospidéal nua na leanaí sa bhliain 2022.

“Is deis iontach é seo chun seirbhísí péidiatracha do leanaí in Éirinn a bhunathrú chun feabhais agus cuirfear feabhas ar an eispéireas agus na torthaí do leanaí agus dá dteaghlach dá bharr. Tá sé beartaithe agam an reachtaíocht a thosú ar bhonn céimnithe. Beidh Bord Ghrúpa Ospidéal na Leanaí ar an gcéad Bhord ar Shláinte Leanaí Éireann nuair a bhunófar an comhlacht níos déanaí i mbliana agus tá sé i gceist go nglacfaidh sé freagracht as baill foirne agus seirbhísí na dtrí ospidéal leanaí ó thús na bliana seo chugainn.

“Mar chomhlacht corpraithe a bhunófar le hAcht den Oireachtas, beidh ag Sláinte Leanaí Éireann na cumhachtaí agus na feidhmeanna a theastóidh uaidh mar sheirbhís náisiúnta threasach phéidiatrach. Is aigesean freisin a bheidh an stádas riachtanach chun ról ceannaireachta a imirt ar bhonn náisiúnta i ndáil le cúram sláinte péidiatrach agus chun rannchuidiú le taighde péidiatrach agus le nuálaíocht phéidiatrach ar bhonn idirnáisiúnta.

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine a d’oibrigh chun an Bille seo a thabhairt tríd an Oireachtas agus ba mhaith liom iad a mholadh as a gcuid iarrachtaí, go háirithe Seán Sheehan, Liam Dowdall agus Turlough O’Sullivan, Cathaoirligh agus Leaschathaoirleach ar na trí ospidéal leanaí, agus a mBord agus a bhfeidhmeannaigh ospidéil faoi seach; Catherine Guy, Cathaoirleach ar Choiste Feidhmiúcháin Dlíthiúil Bhord Ghrúpa Ospidéal na Leanaí; an Dr Jim Browne, Cathaoirleach ar Bhord Ghrúpa Ospidéal na Leanaí, agus na comhaltaí eile dá Bhord; agus Eilísh Hardiman, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Ghrúpa Ospidéal na Leanaí. D’oibrigh siad go léir le mo Roinn chun an creat reachtach a chur le chéile.

“Mar fhocal scoir, táim ag tnúth le bheith ag obair le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus le Sláinte Leanaí Éireann ar an aistear i dtreo ospidéal nua na leanaí a oscailt.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Comhtháthú na seirbhísí péidiatracha a sholáthraíonn Ospidéal Chromghlinne, Ospidéal Shráid an Teampaill agus Ospidéal Thamhlachta

Na hospidéil atá ann cheana, ar comhlachtaí neamhspleácha iad go léir atá ag soláthar cúram péidiatrach le fada an lá agus atá tiomanta don chúram sin a sholáthar, ghabh siad orthu teacht le chéile ina n-eintiteas nua aonair. Trí Choiste Feidhmiúcháin Dlíthiúil Bhord Ghrúpa Ospidéal na Leanaí, d’oibrigh na trí ospidéal i gcomhar leis an Roinn chun an reachtaíocht a fhorbairt.

Príomhfhorálacha an Bhille

Is é príomhchuspóir na reachtaíochta comhlacht corpraithe a bhunú a dhéanfaidh ospidéal nua na leanaí a rialú agus a bhainistiú agus a sholáthróidh seirbhísí thar ceann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte mar chomhlacht faoi alt 38 den Acht Sláinte, 2004.

Tá naoi gcuid i gceist leis an mBille (a dtosófar gach ceann díobh le hOrdú ón Aire). Clúdaítear leis bunú, feidhmeanna agus cumhachtaí, nithe Boird, fostaíocht, lena n-áirítear ról an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin, agus cuntasacht agus caighdeáin.

Ar na feidhmeanna beidh soláthar seirbhísí sláinte, taighde agus oideachais, agus feidhmeanna gaolmhara.

Ainm an chomhlachta nua

Foráiltear leis an mBille do ‘Shláinte Leanaí Éireann’ a chruthú. Is ainm dlíthiúil é sin lena ndéantar cur síos ar an eintiteas nua a mbeidh níos mó i gceist lena shainchúram seirbhíse sa todhchaí ná ospidéal a reáchtáil. Faoin mBille, beidh freagracht ar an eintiteas nua as seirbhísí tánaisteacha agus treasacha cúraim shláinte phéidiatraigh a sholáthar agus beidh sé ar an bpríomhionad le haghaidh oideachas péidiatrach, oiliúint phéidiatrach agus taighde péidiatrach in Éirinn.

De bhreis ar an ainm dlíthiúil, d’fhormheas an tAire cur chuige comhairliúcháin nua i leith “ainm oibríochtúil” branda/íomhá a chomhaontú don eintiteas nua. Leis an bpróiseas ainmniúcháin, déanfar forbairt ar an bpróiseas ainmniúcháin ar tugadh faoi roimhe sin agus cuirfear feabhas air. Ag deireadh an phróisis, cuirfear gearrliosta ainmneacha faoi bhráid an Rialtais lena fhormhuiniú roimh an bhfógairt.

Amlíne

Tá an tIonad Othar Seachtrach Péidiatrach agus Cúram Práinne le hoscailt in Ospidéal Uí Chonghaile sa bhliain 2019. Tá an tIonad in Ospidéal Thamhlachta le hoscailt ina dhiaidh sin sa bhliain 2020 roimh oscailt an phríomhospidéil sa bhliain 2022.