Preasráitis

Cuireann an tAire Harris fáilte roimh cheapachán an Phríomhoifigigh Faisnéise nua in FSS

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu (Dé hAoine) roimh cheapachán an Ollaimh Martin Curley mar Phríomhoifigeach Faisnéise nua i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Ceapadh an tOllamh Curley tar éis feachtas earcaíochta oscailte a sheol an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

Is ceapachán ríthábhachtach é seo maidir lenár mbonneagar ríomhsheirbhísí sláinte a fhorbairt agus maidir le tacú le hathchóiriú na seirbhíse sláinte. Tá dhá ghné i gceist le sainordú an Phríomhoifigigh Faisnéise in FSS, is iad sin: bunathrú TFC a stiúradh laistigh den chóras soláthar sláinte chun tacú le hathchóiriú bunúsach na seirbhíse sláinte, mar a leagadh amach sa Tuarascáil Sláintecare le déanaí, agus forbairt an éiceachórais ríomhsheirbhísí sláinte a stiúradh laistigh de chóras sláinte na hÉireann. Mar chuid den obair sin, tabharfar geallsealbhóirí tábhachtacha ó gach cuid den earnáil phoiblí agus den earnáil phríobháideach le chéile chun an nuálaíocht a chothú agus chun infheistíocht a uasmhéadú i mbonneagar digiteach sláinte na hÉireann.

Ag labhairt dó faoin gceapachán, dúirt an tAire Harris, “Ba mhaith liom fáilte a chur roimh cheapachán an Ollaimh Martin Curley mar Phríomhoifigeach Faisnéise in FSS. Tá taithí fhairsing ag Martin agus tá teist chruthaithe air i réimse na nuálaíochta digití. Tá an tábhacht a bhaineann le ríomhsheirbhísí sláinte aitheanta sa Phlean Forbartha Náisiúnta dar teideal ‘Tionscadal Éire 2040’, agus téann Martin isteach inár seirbhís sláinte agus í faoi réir athruithe corraitheacha de réir mar a bhrúimid cur chun feidhme ár Straitéise Ríomhsheirbhísí Sláinte chun cinn agus de réir mar a scrúdaímid na deiseanna atá ann leas a bhaint as tacaí digiteacha chun cabhrú linn na dúshláin atá leagtha amach sa tuarascáil Sláintecare a shárú.”

Tá ag an bPríomhoifigeach Faisnéise nua taithí fhairsing san earnáil dhigiteach, áit ar chaith sé roinnt blianta mar Stiúrthóir ar Intel Labs Europe, agus san earnáil íocaíochtaí digiteacha. Tá taithí aige ar ghnóthaí poiblí agus ar an gcumarsáid freisin. D’oibrigh an tOllamh Curley go dlúth leis an gCoimisiún Eorpach i roinnt réimsí, lena n-áirítear Nuálaíocht Oscailte 2.0. Tá an tOllamh Curley ina chéimí innealtóireachta de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus tá PhD aige i gcórais faisnéise ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.

CRÍOCH