Preasráitis

Cuireann an tAire Harris fáilte roimh an laghdú eile atá tagtha ar an líon iomlán othar atá ag feitheamh le gnáthaimh agus le coinní othar seachtrach araon

– Laghdú 2,143 dhuine tagtha ar an líon othar atá ag feitheamh le gnáthaimh
– Laghdú 788 nduine tagtha ar an líon othar atá ag feitheamh le coinní othar seachtrach

Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte inniu (Dé Céadaoin) roimh an bhfíric go bhfuil laghdú eile tagtha ar an líon iomlán othar atá ag feitheamh le gnáthaimh agus le coinní othar seachtrach araon.

“Léirítear sna figiúirí liosta feithimh a foilsíodh inniu go bhfuil laghdú tagtha don tríú mí as a chéile ar an líon iomlán othar atá ar an liosta feithimh le haghaidh Gnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae. Is fianaise é sin ar an bhfíordhul chun cinn atá déanta do na hothair sin atá ag feitheamh le gnáthamh. Bhí laghdú ann freisin don dara mí as a chéile ar an líon iomlán othar atá ag feitheamh le coinne othar seachtrach.

“Má chuirtear na liostaí feithimh le haghaidh Gnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae do mhí Dheireadh Fómhair 2017 i gcomparáid leo sin do mhí Dheireadh Fómhair 2016, is féidir a fheiceáil go bhfuil laghdú 20% tagtha ar an líon othar atá ag feitheamh le gnáthaimh othar cónaitheach nó chás lae le níos mó ná 15 mhí.

“Tá NTPF ag foilsiú níos mó faisnéise faoi liostaí feithimh anois ná am ar bith riamh.  Le linn dóibh na figiúirí seo a anailísiú, tá sé tábhachtach go ndéanfaidh daoine idirdhealú idir na catagóirí ar leith.  Gheobhaidh siad léargas míchruinn míthreorach má shuimíonn siad na figiúirí le chéile.

“Ó theacht isteach na bPleananna Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), laghdaíodh an Liosta Feithimh le haghaidh Gnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae faoi níos mó ná 31,600 duine agus laghdaíodh na Liostaí Feithimh le haghaidh Coinní Othar Seachtrach faoi níos mó ná 100,000 duine.

“Bhain FSS an leas is fearr as an acmhainn ospidéil phoiblí agus d’oibrigh sé i gcomhar leis na grúpaí ospidéal éagsúla ar mhaithe le cóireáil a chur ar an oiread othar agus is féidir.

“D’oibrigh NTPF le hospidéil phoiblí agus le hospidéil phríobháideacha araon chun tionscnaimh infhoinsithe agus tionscnaimh seachfhoinsithe araon a shocrú. Tairgeadh cóireáil do bheagnach 17,000 othar trí na tionscnaimh. Díobh sin, ghlac 5,600 othar leis an tairiscint cóireála agus fuair níos mó ná 2,300 othar a ngnáthamh cheana féin.

“Leanfar ag díriú go láidir ar liostaí feithimh go dtí deireadh na bliana 2017. Chun an díriú leanúnach sin a chinntiú, fógraíodh sa Bhuiséad le déanaí go leithdháilfí cistiú breise is fiú thart ar €10m ar NTPF don chuid eile den bhliain 2017 ionas gur féidir leis cóireáil othar a chistiú ar fud raon speisialtachtaí tábhachtacha agus gnáthamh tábhachtach, amhail cromáin, glúnta, fionna, agus cluas, srón agus scornach, i measc nithe eile.

“Ina theannta sin, leithdháil NTPF cistiú breise €700,000 i mí Dheireadh Fómhair chun Tionscnamh Ionscópachta a sholáthar don bhliain 2017. Mar chuid den tionscnamh, tabharfar gnáthaimh ionscópachta do thart ar 700 duine de na hothair atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide. Is é an aidhm atá ag NTPF faoin tionscnamh seo nach mbeidh aon othair ag feitheamh le hionscópacht le níos mó ná 18 mí faoi dheireadh na bliana.

“Ba mhaith liom cur leis an móiminteam sin sa bhliain 2018, agus beidh ríthábhacht ag baint le luathphleanáil ina leith sin. Fógraíodh sa Bhuiséad le déanaí go leithdháilfí €55m san iomlán ar NTPF sa bhliain 2018 chun é a chumasú dul i ngleic le liostaí feithimh. Tá an tsuim sin níos mó ná a dhá oiread na suime iomláine a leithdháileadh don bhliain 2017.  Leanfaimid ag díriú ar othair atá ag feitheamh le fada agus ar an liosta feithimh foriomlán a laghdú an bhliain seo chugainn.

“Mar fhocal scoir, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don obair shuntasach atá déanta ag foireann na n-ospidéal i mbliana maidir leis an gcúram riachtanach a chur ar othair agus maidir leis na spriocanna a leagadh síos sna Pleananna Gníomhaíochta a bhaint amach.”

CRÍOCH