Preasráitis

Cuireann an tAire Harris fáilte roimh an bPlean Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh Scolóise ó FSS

Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh fhoilsiú an Phlean Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh Scolóise ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) don bhliain 2017.

Dúirt an tAire: “Táim ag rá ó theacht isteach san oifig dom go bhfuil sé mar dhearbhthosaíocht agam liostaí feithimh a laghdú. Tá sé sin ar cheann de na príomhchuspóirí atá agam i mbliana freisin.  Bíonn an iomarca othar ag feitheamh le rófhada le cóireáil inár seirbhís sláinte agus tuigim go maith an strus agus an imní a chuireann sé sin ar othair agus ar a dteaghlach.

“Agus í ag obair leis an nGrúpa Ospidéal do Leanaí agus leis an Roinn Sláinte, tá FSS ag forbairt Plean Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh Scolóise le roinnt míonna anuas. Tá áthas orm a fhógairt go bhfuil an plean sin críochnaithe anois agus gur chuir FSS in iúl dom go bhfuil sé á chur chun feidhme de réir sceidil,” a dúirt an tAire.

Cuireadh an Plean Gníomhaíochta an-sonrach seo do chóireáil scolóise i bhfeidhm chun a chinntiú nach mbeidh aon leanbh óna dteastaíonn obráid ag feitheamh, faoi dheireadh na bliana 2017, le níos mó ná ceithre mhí le gnáthamh comhtháthaithe dromlaigh nó le gnáthamh dromlaigh de chineál eile.

Tá thart ar 100 obráid dromhlaigh san iomlán curtha ar fáil ar fud roinnt ospidéal ó mhí Feabhra i leith. Chomh maith leis sin, táthar ag obair faoi láthair chun obráidí a sheachfhoinsiú chuig ospidéil sa tír seo agus thar lear.  Osclaíodh obrádlann ortaipéideach nua in Ospidéal Chromghlinne i mí Aibreáin. Cinntítear léi sin go mbíonn obráidí dromlaigh san ospidéal á ndéanamh anois le teicneolaíocht cheannródaíoch agus sa timpeallacht is nua-aimseartha.  Agus altraí á n-earcú ar bhonn leanúnach faoi láthair, táthar ag súil go mbeidh an obrádlann in Ospidéal Chromghlinne ar oscailt ar feadh trí lá eile sa tseachtain ó mhí Iúil i leith agus go dtiocfaidh laghdú suntasach ar amanna feithimh sna míonna atá le teacht dá bharr sin.

Gníomhaíocht maidir le liostaí feithimh le haghaidh Cóireáil Othar Cónaitheach/Cás Lae agus Cóireáil Othar Seachtrach

Maidir leis na Pleananna Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh le haghaidh Cóireáil Othar Cónaitheach/Cás Lae agus Cóireáil Othar Seachtrach, táthar ag díriú ar laghdú a dhéanamh ar an líon othar a bheidh ag feitheamh le 15 mhí nó níos mó le cóireáil othar cónaitheach/cás lae nó le coinne othar seachtrach faoi dheireadh mhí Dheireadh Fómhair 2017.  Is é aidhm an Phlean Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh le haghaidh Cóireáil Othar Cónaitheach/Cás Lae ná níos mó ná 29,000 othar a bhaint de na liostaí faoi dheireadh mhí Dheireadh Fómhair. Déanfar amhlaidh trí mheascán den ghnáthghníomhaíocht ospidéil a chistítear faoin bPlean Seirbhíse Náisiúnta agus de thionscnaimh infhoinsithe agus sheachfhoinsithe, agus leas á bhaint as cistiú €15m ón gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF).  Tá níos mó ná 12,000 othar bainte de liosta feithimh faoin bplean cheana féin.  Is é aidhm an Phlean Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh le haghaidh Cóireáil Othar Seachtrach ná níos mó ná 95,000 othar a bhaint de na liostaí faoi dheireadh mhí Dheireadh Fómhair 2017. Tá coinne othar seachtrach faighte ag thart ar 36,000 othar faoin bplean cheana féin.

Dúirt an tAire: “Níl aon amhras ann go mbíonn dúshláin roimh ár gcóras ospidéal poiblí maidir le freastal ar an éileamh méadaitheach ar chúram.  I gcomparáid leis an bhfigiúr don bhliain 2015, tháinig méadú 2% ar ghníomhaíocht othar cónaitheach agus cás lae an bhliain seo caite amháin.  Le linn na bliana 2016, fuair beagnach 1.69 milliún othar cóireáil othar cónaitheach nó cás lae inár n-ospidéil. B’ionann é sin agus méadú 40,000 othar ar an bhfigiúr don bhliain 2015.

“Mar thoradh air sin, is amhlaidh, trí na Pleananna Gníomhaíochta atá i bhfeidhm againn agus tríd an gcistiú €15m ón gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála a leithdháileadh ar chóireáil othar i mBuiséad 2017, go bhfuil rún daingean agam go ndéanfar an oiread dul chun cinn agus is féidir ar laghdú a dhéanamh ar an líon othar atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide le cóireáil. Tiocfaidh mé le chéile le FSS agus le NTPF ar bhonn rialta le linn na bliana 2017 chun a chinntiú go gcuirfear, faoi na Pleananna Gníomhaíochta, cóireáil ar an líon uasta othar atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide agus go mbainfimid an luach is fearr is féidir amach ag an am céanna.

“Mar fhocal scoir, ba mhaith liom béim a leagan ar an bhfíric nach bhfuil san obair a dhéanfar i mbliana ach an chéad chéim i dtreo laghdú níos inbhuanaithe agus níos leanúnaí a dhéanamh ar amanna feithimh d’othair.  Méadófar an leithdháileadh ó NTPF go €50m sa bhliain 2018, agus tá tús curtha againn cheana féin leis an bpleanáil don bhliain seo chugainn.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Is iad seo a leanas na príomhghnéithe de na Pleananna Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS):

1.        Cuireadh an Plean Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh le haghaidh Cóireáil Othar Cónaitheach/Cás Lae le chéile i gcomhar leis an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF). Is é an aidhm atá leis laghdú a dhéanamh ar an líon othar a bheidh ag feitheamh le 15 mhí nó níos mó le cóireáil othar cónaitheach/cás lae faoi dheireadh mhí Dheireadh Fómhair 2017.  Tá sé mar sprioc leis an bPlean níos mó ná 29,000 othar a bhaint den Liosta Feithimh le haghaidh Cóireáil Othar Cónaitheach. Déanfar amhlaidh trí mheascán den ghnáthghníomhaíocht ospidéil a chistítear faoin bPlean Seirbhíse Náisiúnta agus de thionscnaimh infhoinsithe agus sheachfhoinsithe, agus leas á bhaint as cistiú €15m ó NTPF.  Tá níos mó ná 12,000 othar bainte den liosta faoin bPlean ó mhí Feabhra i leith.

2.        Dírítear sa Phlean Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh le haghaidh Cóireáil Othar Seachtrach ar laghdú a dhéanamh ar an líon othar a bheidh ag feitheamh le 15 mhí nó níos mó le coinne othar seachtrach faoi dheireadh mhí Dheireadh Fómhair 2017.  Tá sé mar aidhm leis an bPlean níos mó ná 95,000 othar a bhaint den Liosta Feithimh Othar Seachtrach, rud a bheadh cothrom le méadú 5% ar ghníomhaíocht i gcomparáid leis an mbliain seo caite. Bainfear an méid sin amach trí fheabhas a chur ar na próisis atá i bhfeidhm agus trí spriocanna inbhuanaithe fadtéarmacha a leagan síos chun liostaí feithimh a laghdú i rannóga othar seachtrach.  Tá coinne othar seachtrach faighte ag thart ar 36,000 othar faoin bPlean ó mhí Feabhra i leith.

3.        Plean sonrach is ea an Plean Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh Scolóise ó FSS, atá ar fáil anseo. Is é an aidhm atá leis a chinntiú nach mbeidh aon othar ag feitheamh le níos mó ná ceithre mhí le hobráid faoi dheireadh na bliana 2017.  Leis an bPlean, féachtar le cóireáil a chur ar leanaí óna dteastaíonn gnáthaimh chomhtháthaithe dromlaigh agus gnáthaimh dhromlaigh de chineál eile. Is é atá i gceist leis gnáthaimh a infhoinsiú laistigh den Ghrúpa Ospidéal do Leanaí agus den mhórearnáil ospidéal poiblí, mar aon le gnáthaimh a sheachfhoinsiú le soláthraithe príobháideacha sa tír seo agus thar lear.  Tá FSS ag obair ag an am céanna chun teacht ar réiteach inbhuanaithe fadtéarmach ar chásanna scolóise agus ar chásanna ortaipéideacha péidiatracha. Maidir le scolóis, tá thart ar 100 obráid curtha ar fáil ó mhí Feabhra i leith.

I dteannta na bPleananna Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh ó FSS, tá Tionscnamh um Chóireáil Cás Lae á chur chun feidhme ag NTPF faoi láthair. Táthar ag súil go bhfaighidh níos mó ná 2,000 othar cóireáil faoin Tionscnamh.  Chuir NTPF in iúl gur ghlac níos mó ná 300 othar le tairiscint cóireála in ospidéal príobháideach agus go bhfuair breis agus 80 duine díobh a ngnáthamh cheana féin.

Grúpa um Chomhdhearadh Seirbhísí Péidiatracha Scolóise curtha ar bun

Réamhriachtanas maidir le dea-eispéireas seirbhíse a sholáthar d’othair agus do theaghlaigh is ea dea-chumarsáid a chur ar fáil. Tá an Grúpa Ospidéal do Leanaí (a bhfuil Ospidéal Chromghlinne agus Ospidéal Shráid Temple ina gcuid de) tar éis grúpa um chomhdhearadh seirbhísí péidiatracha scolóise a chur ar bun chun cabhrú le cur chuige comhaimseartha atá bunaithe ar luachanna agus atá dírithe ar an othar a fhorbairt i leith seirbhísí scolóise a sholáthar.  Thionóil an Grúpa an chéad chruinniú dá chuid le déanaí. Ag an gcruinniú sin, cheap sé cathaoirleach neamhspleách an Ghrúpa; chomhaontaigh sé tosaíochtaí an Ghrúpa do na míonna atá le teacht; agus chruthaigh sé foghrúpaí a bhfuil sé de dhualgas orthu seirbhísí reatha a léarscáiliú agus seirbhísí dea-chleachtais a phleanáil do chóireáil scolóise.