Preasráitis

Cuireann an tAire Harris agus an tAire McGrath fáilte roimh oscailt na tréimhse clárúcháin do chártaí leighis do 10,000 leanbh faoi mhíchumas

In éineacht le Finian McGrath, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh oscailt na tréimhse clárúcháin inar féidir iarratas a dhéanamh ar chárta leighis do gach leanbh a n-íoctar an Liúntas Cúram Baile ina leith.

Foráiltear leis an Acht Sláinte (Leasú), 2017, do chárta leighis a dheonú go gach leanbh a ndéantar íocaíocht Liúntas Cúram Baile ina leith. Rachaidh sé sin chun tairbhe do thart ar 9,800 leanbh sa chohórt sin nach gcáilíonn do chárta leighis faoi láthair. Mar thoradh air sin, beidh níos mó ná 33,000 leanbh san iomlán incháilithe anois do chárta leighis iomlán.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Harris, “Cloch mhíle thábhachtach do leanaí faoi mhíchumas agus dá dteaghlach is ea an reachtaíocht seo, a ritheadh i mí an Mhárta i mbliana. Tá lúcháir orm gur chomhlíon an Rialtas an gealltanas a thug sé ina leith sin, rud a thacóidh leis na daoine is leochailí sa tsochaí. Mhol an tAire Harris do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí gach linbh atá incháilithe agus nach bhfuil cárta leighis ná Cárta Cuairte Liachleachtóirí Ginearálta acu faoi láthair clárú go luath trí iarratas a dhéanamh ar líne ag www.medicalcard.ie nó trí fhoirm iarratais a chomhlánú i scríbhinn ionas gur féidir a gcártaí leighis a dheimhniú dá n-úsáid ón 1 Meitheamh.

Dúirt Finian McGrath, an tAire Stáit, “Is lá suntasach é seo do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí leanaí faoi mhíchumas. Mar Aire Stáit le Freagracht as Míchumas, bhuail mé le cuid mhór daoine faoi mhíchumas agus is eol dom go maith an streachailt a bhíonn le sárú acu gach lá. A bhuí le soláthar na gcártaí leighis seo, cabhrófar go mór le strus agus le himní a mhaolú i measc tuismitheoirí agus caomhnóirí a bhíonn ag déileáil leis na costais leighis a bhaineann le míchumas linbh.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Conas Iarratas a Dhéanamh:

Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí iarratas a dhéanamh ar chárta leighis ar na bealaí seo a leanas:

• Iarratas a dhéanamh ar líne ag www.medicalcard.ie ach an táb Medical Cards (DCA) a roghnú

• Foirm Clárúcháin a chomhlánú agus í a sheoladh ar ais chuig:
An tAonad Náisiúnta Cártaí Leighis,
Bosca OP 11745
Saorfhreagra
Baile Átha Cliath 11
D11 XKF3

Is féidir foirmeacha clárúcháin a íoslódáil ó www.medicalcard.ie. Chomh maith leis sin, beifear in ann foirmeacha a fháil ó oifigí áitiúla sláinte agus ó ionaid áitiúla eolais do shaoránaigh nó trí ghlao a chur ar 1890 252 919.

Na daoine ba cheart a chlárú don Scéim:

• Leanbh a bhfuil an liúntas cúram baile iníoctha ina leith, a bhfuil gnáthchónaí air/uirthi in Éirinn agus nach bhfuil Cárta Leighis ná Cárta Cuairte Liachleachtóirí Ginearálta aige/aici faoi láthair, ba cheart é/í a chlárú don scéim.

• Leanbh a bhfuil an liúntas cúram baile iníoctha ina leith agus atá incháilithe do Chárta Leighis nó do Chárta Cuairte Liachleachtóirí Ginearálta faoi láthair, ní gá é/í a chlárú toisc go ndéanfar an leanbh a chlárú go huathoibríoch do Chárta Leighis ar feadh tréimhse sé bliana nó go dtí go mbainfidh sé/sí sé bliana déag amach, cibé acu is luaithe.