Preasráitis

Cuireann an tAire Finian McGrath fáilte roimh fhoilsiú an athbhreithnithe ar bhuiséadú indibhidiúlaithe ón mBord Taighde Sláinte

Chuir an tAire McGrath fáilte inniu roimh fhoilsiú na tuarascála dar teideal Individualised budgeting for social care services for people with a disability: international approaches and evidence on outcomes and experiences (Buiséadú indibhidiúlaithe do sheirbhísí cúraim shóisialaigh le haghaidh daoine faoi mhíchumas: cineálacha cur chuige agus fianaise idirnáisiúnta ar thorthaí agus ar eispéiris) ón mBord Taighde Sláinte.

Ba mar chuid den chlár um Shaolta a Bhunathrú a choimisiúnaigh an Roinn Sláinte an t-athbhreithniú ar fhianaise. Is é an cuspóir atá leis an gclár ná seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas a aistriú ó sheirbhísí scartha arna soláthar ag grúpaí ina samhail tacaí atá dírithe ar an duine agus a roghnaítear ar bhonn aonraic iad.

Roghnaíodh sé thír lena scrúdú san athbhreithniú – an Astráil, Ceanada (ocht gcúige), Sasana, an Ísiltír, an Nua-Shéalainn agus Albain – agus tugadh aghaidh ar dhá cheist thábhachtacha ann, ba iad sin: (1) Cé na samhlacha nó na cineálacha cur chuige i leith buiséadú indibhidiúlaithe nó pearsantaithe a bhíonn in úsáid i ndlínsí eile mar fhreagairt do mheasúnacht riachtanas do sheirbhísí cúraim shóisialaigh le haghaidh daoine faoi mhíchumas, agus (2) cén fhianaise atá ar fáil ar a inbhuanaithe atá cineálacha difriúla cur chuige ó thaobh cúrsaí airgeadais de?

Agus é ag cur fáilte roimh an tuarascáil, dúirt an tAire, “Is é ceann de na príomhaidhmeanna atá ag an Rialtas ná seirbhísí agus tacaí a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas chun cur ar a gcumas saol neamhspleách a bheith acu, tuilleadh neamhspleáchais a thabhairt dóibh agus iad ag rochtain na seirbhísí a roghnaíonn siad agus feabhas a chur ar a gcumas chun oiriúnú a dhéanamh ar na tacaí a theastaíonn chun freastal ar a gcuid riachtanas agus a saol a phleanáil. Is athrú bunúsach é sin ar an dóigh a gcuirtear seirbhísí agus tacaí ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas faoi láthair. Mar sin, tá dualgas orainn an t-athrú sin a chur chun feidhme ar bhealach a oibríonn go héifeachtach do dhaoine faoi mhíchumas, ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh cúrsaí airgeadais de, agus ar bhealach atá cuntasach agus trédhearcach. Ag léiriú thiomantas an Rialtais seo don earnáil míchumais dom, d’fhógair mé le déanaí go soláthrófaí cistiú breise €31m le haghaidh seirbhísí míchumais sa bhliain 2016. Áirítear leis sin cistiú €3m le haghaidh tionscnaimh nua, lena n-áirítear soláthar breise le haghaidh seirbhísí lena bhfreastalófar ar riachtanais na bhfágálaithe scoile faoi mhíchumas agus ar an gcostas measta a bhainfidh le roinnt socrúcháin chónaithe éigeandála a thiocfaidh aníos i mbliana.

Is éard atá i mbunú an Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe ná gné thábhachtach eile den ghealltanas sa Chlár don Rialtas go dtabharfaí tuilleadh smachta do dhaoine faoi mhíchumas agus iad ag iarraidh seirbhísí a rochtain agus go dtabharfaí tuilleadh neamhspleáchais agus roghanna dóibh ag an am céanna. Tá sé ríthábhachtach go bhfuil fáil ag an Tascfhórsa ar fhianaise ardcháilíochta ó dhlínsí eile a bhfuil taithí ar an obair seo gnóthaithe acu cheana” arsa an tAire “agus go bhfoghlaimímid ó na nithe ar éirigh leo i dtíortha eile agus, mar an gcéanna, ó na nithe nár éirigh leo. Tá obair den scoth déanta ag an mBord Taighde Sláinte ar an bhfianaise ar an réimse casta seo a léiriú agus beidh an tuarascáil ina pointe tosaigh fíorluachmhar le haghaidh an Tascfhórsa, rud a bhfuil sé beartaithe agam é a bhunú roimh i bhfad”.

Tá an tAthbhreithniú ar fáil le híoslódáil ó shuíomh Gréasáin an Bhoird Taighde Sláinte.