Preasráitis

Cuireann an tAire Byrne fáilte roimh eisiúint na dTorthaí Réigiúnacha ón Suirbhé ar Dhrugaí 2014/15

 

Chuir Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Pobail agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, fáilte inniu roimh eisiúint na dtorthaí réigiúnacha ón Suirbhé ar Leitheadúlacht Drugaí 2014/15.   Cuirtear i láthair san Fheasachán nua na príomhfhionnachtana ar leibhéal áitiúil ón gceathrú suirbhé ar leitheadúlacht drugaí i measc teaghlach. Chuir an Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí agus Alcóil an suirbhé i gcrích in Éirinn agus bhí an tIontaobhas Sláinte agus Cúraim Shóisialta freagrach as an suirbhé i dTuaisceart Éireann.   Miondealaítear ann na rátaí leitheadúlachta maidir le húsáid drugaí neamhdhleathacha, tobac, alcóil, támhachán, suaimhneasán agus frithdhúlagrán agus maidir le cearrbhachas. Tá na rátaí leagtha amach de réir réigiúin.

Léirítear san Fheasachán gur tháinig méadú ar úsáid drugaí neamhdhleathacha le déanaí agus úsáid reatha drugaí neamhdhleathacha i bhformhór na limistéar Tascfhórsa Réigiúnaigh Drugaí agus Alcóil idir na blianta 2010/11 agus 2014/15.  Fuarthas amach ann freisin go raibh cannabas ar an druga neamhdhleathach ba mhó úsáid i ngach limistéar Tascfhórsa sa bhliain roimh an suirbhé agus nár tháinig aon athrú ar an scéal sin le déanaí. Tar éis cannabais, bhí eacstais agus cócaon ar na drugaí neamhdhleathacha ba choitianta maidir le húsáid le déanaí.

Dúirt an tOllamh Catherine Comiskey, Cathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach Náisiúnta ar Dhrugaí agus Alcól: “Bunaithe ar na sonraí réigiúnacha, is léir go bhfuil éagsúlacht ann maidir le leitheadúlacht na húsáide drugaí neamhdhleathacha ar fud na limistéar Tascfhórsa.  Má chuirtear na figiúirí don bhliain 2014/15 i gcomparáid leis na figiúirí don bhliain 2010/11, is léir go raibh méadú foriomlán ann ar an úsáid a baineadh as cannabas, eacstais agus frithdhúlagráin le déanaí agus ar úsáid reatha na ndrugaí sin i gcuid mhór réigiún. Tá roinnt eisceachtaí ann, go háirithe limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Mheániarthair, áit a raibh laghduithe ann ar na figiúirí don bhliain 2010/11 maidir leis an úsáid a baineadh as cannabas, eacstais agus frithdhúlagráin le déanaí nó maidir lena n-úsáid reatha, nó áit a raibh na figiúirí cosúil leis na figiúirí don bhliain sin.”

Ag fáiltiú di roimh an bhfeasachán, dúirt an tAire Byrne, “Cabhróidh na torthaí ón Suirbhé ar Leitheadúlacht Drugaí 2014/15 le bonn fianaise na Straitéise nua Náisiúnta Drugaí a neartú.  Tuigim go bhfuil an Coiste Stiúrtha a bunaíodh chun maoirseacht a dhéanamh ar an bpróiseas sin ag an gcéim dheiridh dá chuid oibre anois. Tá súil agam go bhfaighidh mé an tuarascáil deiridh uaidh faoi dheireadh mhí an Mhárta agus tá sé mar aidhm agam mo mholtaí maidir leis an Straitéis nua a chur in iúl don Rialtas ina dhiaidh sin.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí
Leitheadúlacht roimhe seo sa saol = freagróir(í) a bhain úsáid as druga riamh

Úsáid le déanaí = freagróir(í) a bhain úsáid as druga sa bhliain roimh an suirbhé

Úsáid reatha = freagróir(í) a bhain úsáid as druga sa mhí roimh an suirbhé

Modheolaíocht an tSuirbhé
Tá an suirbhé ar an bpobal i gcoitinne ina chomhthionscadal idir an Coiste Comhairleach Náisiúnta ar Dhrugaí agus Alcól agus a chuid comhghleacaithe ón mBrainse Faisnéise agus Taighde Sláinte Poiblí laistigh den Roinn Sláinte i dTuaisceart Éireann.  An babhta seo, ba é Ipsos MRBI a chuir an obair allamuigh i gcrích in Éirinn.   Leis an suirbhé nua, nuashonraítear an fhaisnéis a bailíodh sna suirbhéanna roimhe a rinneadh sna blianta 2002/03, 2006/07 agus 2010/11. Cuireadh an suirbhé i gcrích de réir na gcaighdeán beacht arna leagan síos ag an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí (EMCDDA).

Suirbhé ar leitheadúlacht drugaí is ea an suirbhé ar an bpobal. Is é an aidhm atá leis úsáid drugaí i measc an phobail i gcoitinne a léiriú.

Chun críocha an tsuirbhé, féachaimid ar an bpobal i gcoitinne mar dhaoine atá 15 bliana d’aois nó níos sine agus a bhfuil gnáthchónaí orthu in Éirinn.  Ní áirítear leis daoine a bhfuil cónaí orthu in institiúidí amhail príosúin, ionaid chúram cónaithe, tithe altranais nó ospidéil.  Cuireadh an obair allamuigh don suirbhé i gcrích idir Deireadh Fómhair 2014 agus Bealtaine 2015 agus fuarthas 7005 fhreagra san iomlán in Éirinn.  Bhí an ráta freagartha don suirbhé cothrom le 61%.

Is iad seo a leanas príomhfhionnachtana an Fheasacháin, atá ar fáil ar an suíomh Gréasáin www.nacda.ie:

Úsáid roimhe seo sa saol

 • Ba i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Chósta Thoir agus i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Tuaiscirt a tuairiscíodh na rátaí leitheadúlachta ab airde maidir le freagróirí a bhain úsáid as aon druga neamhdhleathach roimhe seo sa saol (41% sa dá limistéar). Tuairiscíodh an ráta leitheadúlachta ab ísle ina leith sin (20%) i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Iarthuaiscirt.

Úsáid sa bhliain seo a chuaigh thart

 • Bhí cannabas ar an druga neamhdhleathach ba mhó úsáid i ngach limistéar Tascfhórsa sa bhliain roimh an suirbhé agus nár tháinig aon athrú ar an scéal sin le déanaí. Tar éis cannabais, bhí eacstais agus cócaon ar na drugaí neamhdhleathacha ba choitianta maidir le húsáid le déanaí
 • Tháinig méadú suntasach sa bhliain seo a chuaigh thart ar úsáid cannabais i measc aosaigh óga (daoine idir 15-34 bliain d’aois) ina lán réigiún Tascfhórsa
 • Ba i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Iardheiscirt a taifeadadh an ráta ab airde maidir le húsáid aon druga neamhdhleathaigh le déanaí (12%). Taifeadadh an ráta ab ísle ina leith sin (5%) i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Mheániarthair.
 • Ní hé amháin gur tháinig méadú ar úsáid eacstaise le déanaí i measc aosaigh óga (daoine idir 15-34 bliain d’aois) i ngach limistéar Tascfhórsa, ach ba shuntasach a bhí an méadú sin ina lán limistéar.  Ba i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Iarthair agus i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Iardheiscirt a taifeadadh na méaduithe ba mhó ina leith sin.
 • Ba i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Iardheiscirt a taifeadadh an ráta ab airde maidir le húsáid codlaidíneach eile (58%). Taifeadadh an ráta ab ísle ina leith sin (35%) i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Oirdheiscirt.
 • Bhí an ráta ab airde maidir le húsáid frithdhúlagrán le fáil i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Oirdheiscirt (9%) agus bhí an ráta ab ísle ina leith sin le fáil i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Mheániarthair agus i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Iarthuaiscirt (4% sa dá limistéar).
 • Bhí leitheadúlacht na húsáide alcóil sa raon idir 67% i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Iarthuaiscirt agus 83% i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Iardheiscirt an bhliain seo caite.
 • Ba i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Iardheiscirt (35%) agus i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Chósta Thoir (34%) a taifeadadh na rátaí ab airde maidir le húsáid tobac le déanaí. Taifeadadh an ráta ab ísle ina leith sin (28%) i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Deiscirt.
 • Ba i measc na dTascfhórsaí is faide ó dheas sa tír – Tascfhórsa Réigiúnach an Deiscirt, Tascfhórsa Réigiúnach an Mheániarthair agus Tascfhórsa Réigiúnach an Oirdheiscirt – a tuairiscíodh na rátaí ab ísle maidir leis an líon aosach óg (daoine idir 15-34 bliain d’aois) a bhain úsáid as aon druga neamhdhleathach sa bhliain seo a chuaigh thart

Úsáid sa mhí seo a chuaigh thart

 • Ba i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Iardheiscirt freisin a taifeadadh an ráta ab airde maidir le húsáid reatha aon druga neamhdhleathaigh (8%). Taifeadadh an ráta ab ísle ina leith sin (2%) i limistéar Thascfhórsa Réigiúnach an Mheániarthair.
 • Faoi mar a tharla i suirbhéanna roimhe, tuairiscíodh arís eile go bhfuil seans níos fearr ann go dtógfaidh fir drugaí neamhdhleathacha ná mná. Tá seans níos fearr ann freisin go dtógfaidh aosaigh óga (daoine idir 15-34 bliain d’aois) drugaí neamhdhleathacha ná daoine níos sine (daoine idir 35-64 bliain d’aois).