Preasráitis

Comórann an tAire Helen McEntee TD Lá Domhanda na Meabhairshláinte

Rinne Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, Lá Domhanda na Meabhairshláinte a chomóradh inniu ach páirt a ghlacadh i sraith imeachtaí éagsúla.

Ag labhairt di ar maidin, dúirt an tAire McEntee, “Tá sé mar onóir agam bheith anseo inniu chun Lá Domhanda na Meabhairshláinte a chomóradh. Tá béim ar leith á cur ar gharchabhair shíceolaíoch i mbliana. Nuair a bhíonn an oiread sin rudaí ag tarlú i do shaol, nuair a bhíonn tú gnóthach nó nuair a bhíonn tú ag smaoineamh faoi dhaoine eile, bíonn sé furasta dearmad a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann le haire a thabhairt do do mheabhairshláinte féin. Má bhíonn tú ag cabhrú le daoine eile i gcónaí, déan iarracht roinnt ama a chur ar leataobh duit féin.”

Dúirt an tAire freisin: “In Éirinn, táimid ag obair le fada chun laghdú a dhéanamh ar an stiogma a bhaineann le meabhairghalar, chun tuilleadh oscailteachta agus comhbhá a chruthú maidir lenár meabhairshláinte a phlé, agus chun athléimneacht phearsanta agus phobail a fhorbairt. Tá cuid mhór oibre le déanamh go fóill, ach tá sé tábhachtach freisin féachaint siar ar a bhfuil bainte amach againn cheana féin.”

Tharraing an tAire aird ar an dul chun cinn atá déanta aici ó ceapadh mar Aire í ag deireadh mhí na Bealtaine 2016 agus ar na pleananna atá aici don am atá romhainn, lena n-áirítear:

  • Obair an Tascfhórsa um Meabhairshláinte na hÓige, agus béim á cur ar athléimneacht agus ar chosc. Is grúpa beag pobaltreoraithe é an Tascfhórsa, a bhfuil dhá chruinniú reáchtáilte aige cheana féin le hionadaithe don earnáil phoiblí, don earnáil phríobháideach, don earnáil pobail agus don earnáil dheonach. Tacóidh painéal ionadaithe óige le hobair an Tascfhórsa.
  • Athbhreithniú seachtrach ar an bhfianaise agus ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta ó thaobh meabhairshláinte de agus ar an dóigh ar cuireadh an beartas Fís don Athrú chun feidhme, agus é mar aidhm leis an athbhreithniú bonn eolais a chur faoi phleanáil chuimsitheach mhionsonraithe le haghaidh beartas nua.
  • Obair leanúnach ar Scéim Ghinearálta de Bhille a ullmhú chun moltaí an tSainghrúpa ar an Acht Meabhair-Shláinte 2001 a léiriú.
  • A chinntiú go leanfar le cistiú a chur ar fáil mar ábhar tosaíochta do sheirbhísí Meabhairshláinte agus do sheirbhísí um Fhéinmharú a Chosc.
  • Tógáil a thosú go luath ar an ospidéal nua meabhairshláinte fhóiréinseach i bPort Reachrann, rud a ghlacfaidh áit an Phríomh-Ospidéil Mheabhair-Ghalar, Dún Droma.

“Nuair a oibrímid chomh crua sin chun feasacht a ardú agus chun stiogma a laghdú, bíonn sé tábhachtach go mbíonn seirbhísí ar fáil nuair a lorgaíonn daoine iad. Nuair a mholaimid do dhaoine labhairt faoina meabhairshláinte, is gá daoine a bheith ann lenar féidir leo labhairt. Beag beann ar bhraistint an phobail, agus fiú amháin le linn na ndeacrachtaí geilleagracha atá againn le blianta beaga anuas, is amhlaidh gur méadaíodh an cistiú do sheirbhísí meabhairshláinte. Má dhéanaimid tuilleadh infheistíochta amach anseo, cabhrófar linn ár seirbhísí meabhairshláinte pobail a fhorbairt. Dá bhrí sin, beidh an méid sin i measc mo phríomhthosaíochtaí sna míonna agus sna blianta atá romhainn,” a dúirt an tAire McEntee mar fhocal scoir.