Preasráitis

Comóireann na hAirí Sláinte an Lá Domhanda SEIF – tá clár próifiolacsais réamhnochta le tabhairt isteach sa bhliain 2019

Chomóir Simon Harris, an tAire Sláinte, agus Catherine Byrne, an tAire Stáit le Freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, an Lá Domhanda SEIF inniu trína athdhearbhú go bhfuil siad tiomanta go fóill do chlár próifiolacsais réamhnochta a thabhairt isteach an bhliain seo chugainn.

Cé gur chuir an bheirt Airí fáilte roimh an dul chun cinn suntasach a rinneadh le blianta beaga anuas, ghlac siad leis gur gá tuilleadh a dhéanamh chun an líon daoine a ndiagnóisítear go bhfuil VEID orthu a laghdú.

Ag labhairt dó ar an Lá Domhanda SEIF, dúirt an tAire Harris, “Ceann de na príomhaidhmeanna atá agam mar Aire Sláinte go fóill is ea laghdú a dhéanamh ar an líon cásanna nua VEID a thagann chun cinn in Éirinn. Dá réir sin, táim tiomanta go hiomlán go fóill don chlár próifiolacsais réamhnochta a chur i bhfeidhm sa bhliain 2019.

“Sa bhliain 2017, tháinig laghdú ar an líon daoine ar diagnóisíodh go bhfuil VEID orthu. Beag beann air sin, ní mór dúinn bheith airdeallach go fóill agus gach beart a dhéanamh chun ráta an ghalair a laghdú agus chun na daoine sin a mbuaileann VEID iad a chosaint.”

Maidir le próifiolacsas réamhnochta, dúirt an tAire Harris, “D’iarr an Rialtas ar an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) Measúnú Teicneolaíochta Sláinte a dhéanamh ar an bhféidearthacht atá ann clár próifiolacsais réamhnochta a thabhairt isteach in Éirinn.

“Is é an aidhm atá leis an Measúnú teacht ar a éifeachtaí atá sé, ó thaobh cúrsaí cliniciúla agus costais de, clár próifiolacsais réamhnochta a sheoladh in Éirinn. Táim tiomanta don chlár próifiolacsais réamhnochta a chur i bhfeidhm sa bhliain 2019, mar atá leagtha amach sa Straitéis Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach 2015–2020, agus tá cuid mhór oibre déanta ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) cheana féin ar chlár próifiolacsais réamhnochta lena gcomhlíontar na caighdeáin chuí a thabhairt isteach.”

Dúirt an tAire Byrne, “Cuirim fáilte roimh an dul chun cinn a rinneadh i ndáil leis an gcóireáil a thugtar do dhaoine a bhfuil VEID orthu in Éirinn. Tá sé tábhachtach a aithint, áfach, go bhfuil eagla ar a lán daoine roimh thástáil a fháil agus go bhfuil fíorstiogma ag baint le diagnóis VEID. Tá rún daingean againn an stiogma sin a mhaolú trí fheasacht a mhúscailt agus trí dhaoine a spreagadh tástáil a fháil ionas go mbeidh a stádas VEID ar eolas acu, ionas go mbeidh siad in ann cóireáil a rochtain agus ionas nach dtabharfaidh siad an galar ar aghaidh dá bpáirtí. Bonnchloch na Straitéise Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach (2015-2020) is ea tacú le dea-shláinte agus dea-fholláine ghnéasach agus iad a chur chun cinn.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Tá faisnéis faoi VEID ar fáil ar an suíomh Gréasáin nua www.sexualwellbeing.ie, a seoladh níos luaithe i mbliana chun a chinntiú go mbeadh ag an bpobal foinsí iontaofa faisnéise faoi gach gné de shláinte agus folláine ghnéasach.