Preasráitis

Comhaontaíonn VHI le híocaíocht €100m a dhéanamh le FSS roimh dheireadh na bliana faoi phróiseáil nua íocaíochta – Varadkar

Táthar ag súil leis go gcomhaontóidh Árachóirí eile Sláinte le téarmaí roimh i bhfad

D’fháiltigh Leo Varadkar, an tAire Sláinte, roimh an scéala gur chomhaontaigh FSS agus VHI le téarmaí chun próiseáil éileamh agus íocaíochtaí a luathú d’othair faoi árachas in ospidéil phoiblí. Faoi théarmaí an chomhaontaithe, déanfaidh VHI íocaíocht luathaithe €100 milliún roimh dheireadh na bliana.

Táthar ag leanúint leis an bplé idir FSS agus rannpháirtithe eile sa mhargadh árachas sláinte agus táthar dóchasach go gcuirfear é i gcrích ar bhealach dearfach agus go dtiocfar ar chomhaontú.

Dúirt an tAire Varadkar: “Fáiltím go mór roimh an gcéad cheann de na socruithe sin a cuireadh i gcrích idir FSS agus VHI. Ní féidir mall-aga ama idir an uair a dhéantar éilimh árachais agus an uair a íoctar iad a sheachaint. Is amhlaidh atá an scéal i gcás gach cineáil árachais. Ceist leanúnach don Roinn agus do FSS is ea leibhéal na dtáillí gan íoc a bhaineann le héilimh nach bhfuil curtha isteach, áfach. Leis an socrú nua seo is mian linn a thabhairt chun críche leis na príomhoibreoirí roimh i bhfad, cinnteofar gur ar bhealach tráthúil amach anseo a chuirfear táillí othar faoi árachas isteach agus a gheobhaidh ospidéil phoiblí iad.”

Ceanglaítear leis an gcomhaontú ar gach páirtí próiseáil leictreonach éileamh a thabhairt isteach. Beidh sé sin le leas othar, soláthraithe agus íocóirí ach a chinntiú go ndéanfar éilimh a chur isteach, a phróiseáil agus a chur in iúl ar bhealach tráthúil

Tagann an comhaontú sin as plé a rinneadh anuraidh idir Comhairle Árachas Sláinte Árachas Éireann, comhairle ina n-áirítear na ceithre phríomhárachóir sláinte sa Stát, agus an tAire Sláinte maidir le costais éileamh a bhainistiú. Luadh an easpa cinnteachta maidir le táillí ospidéal poiblí a bheith ina rud tábhachtach a bhrúigh costais chun cinn do gach árachóir. Táthar ag súil leis go dtabharfar an comhaontú seo chun críche i mí Eanáir 2016 agus soláthrófar leis an gcomhaontú tuilleadh cinnteachta d’árachóirí maidir leis an dliteanas atá orthu i dtaca leis na táillí sin.

Roimh an gcomhaontú a fógraíodh inniu, ba mhall agus chasta a bhí sé táillí othar a bhailiú mar nach raibh nós imeachta foirmiúil íocaíochta i bhfeidhm idir FSS agus árachóirí agus go raibh deacrachtaí ag FSS a héilimh a chur i dtoll a chéile agus a chur isteach chuig árachóirí lena bpróiseáil. Bhí an méid sin ina chúis le carnadh éileamh nár cuireadh isteach le haghaidh íocaíochta, rud a chuir le leibhéal neamhbhailithe gan íoc d’ioncam othar príobháideach ó gach árachóir arbh ionann é agus €314 milliún i mí an Mhárta 2015.

Ní bheidh tionchar ag an socrú nua ar rátaí na dtáillí othar cónaitheach príobháideach. Choinnigh an Rialtas na rátaí sin ag an leibhéal a socraíodh sa bhliain 2013. Chomh maith leis sin, ní bheidh tionchar ar bith aige ar phréimheanna árachas sláinte. Mar an gcéanna, ní athrófar cearta an othair chun táillí ospidéil agus Comhairligh a cheistiú tar éis dó a Ráiteas Éileamh a fháil óna árachóir.

Críoch