Preasráitis

Ceiliúrann an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte an creidiúnú atá bainte amach ag Port Láirge Sláintiúil agus seolann sí Bileoga Faisnéise Cúraim Phríomhúil d’Othair

Bíonn ag éirí le Port Láirge Sláintiúil pobail láidre a fhorbairt ar mhaithe le dea-shláinte agus dea-fholláine

D’fhreastail Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, ar ócáid i Halla na Cathrach, Port Láirge, inniu chun an creidiúnú atá bainte amach ag Port Láirge Sláintiúil mar bhall den Líonra Náisiúnta um Chathracha agus Contaetha Sláintiúla na hÉireann a cheiliúradh. Sheol sí Bileoga Faisnéise Cúraim Phríomhúil d’Othair le linn na hócáide freisin.

Agus í ag déanamh comhghairdeas le gach duine a bhí agus atá páirteach sa tionscadal, dúirt an tAire Corcoran Kennedy: “Ceann de phríomhthéamaí an chreata Éire Shláintiúil is ea díriú ar bhealaí éifeachtacha inar féidir cumhacht a thabhairt do dhaoine agus do phobail freagracht a ghlacadh as a sláinte féin a fheabhsú.  Cuireann tionscnaimh amhail Port Láirge Sláintiúil le cumhacht a thabhairt do dhaoine agus le pobail láidre a fhorbairt ar mhaithe leis an tsláinte agus leis an bhfolláine.”

Tá Port Láirge ar cheann de na chéad chontaetha in Éirinn a chuaigh isteach sa Líonra Náisiúnta um Chathracha agus Contaetha Sláintiúla. Bronnadh deimhniú creidiúnaithe an Líonra ar an gcontae le linn sheoladh an Líonra i mí na Samhna 2016.

Ag labhairt dó ag an seoladh náisiúnta, dúirt an Comhairleoir John O’Leary, ball de Choiste Stiúrtha Phort Láirge Sláintiúil, “Creidimidne i bPort Láirge gur gá dúinn go léir aire a thabhairt dár sláinte.  Go bunúsach, is é atá i gceist le Port Láirge Sláintiúil naisc a dhéanamh. Féachaimid le comhar a éascú idir gníomhaireachtaí agus le cumhacht a thabhairt do mhuintir Phort Láirge an tsláinte is fearr is féidir a bheith acu.  Táimid tiomanta do leanúint le pobail a chruthú a chabhraíonn le daoine dea-fholláine agus naisc a choinneáil, bheith gníomhach agus, ar deireadh, bheith sláintiúil.”

Le linn di na Bileoga Faisnéise ó Chúram Príomhúil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), Port Láirge, a sheoladh, mhol an tAire Corcoran Kennedy an obair atá déanta ag Cúram Príomhúil FSS agus ag Port Láirge Sláintiúil. Dúirt sí: “Is é seo an rud atá i gceist leis an gcreat Éire Shláintiúil – cumhacht agus tacaíocht a thabhairt do phobail agus do dhaoine aonair roghanna stíl mhaireachtála níos sláintiúla a dhéanamh. Gnéithe tábhachtacha de chabhrú le daoine aire a thabhairt dá sláinte is ea litearthacht sláinte a chur chun cinn agus faisnéis inrochtana a sholáthar.”

Ullmhaíodh na Bileoga Faisnéise mar chomhthionscnamh idir Cúram Príomhúil FSS, Port Láirge, agus Port Láirge Sláintiúil mar chuid dá gcuid oibre chun litearthacht sláinte a chur chun cinn.  Tá na bileoga scríofa i mBéarla soiléir agus chuir an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh in eagar iad. Tá comhartha Plain English orthu freisin.  Cuirtear síos sna bileoga ar na seirbhísí uile atá ar fáil trí chúram príomhúil i ngach ceantar; mínítear iontu conas is féidir teacht ar na seirbhísí sin; agus tugtar sonraí teagmhála iontu do gach foireann cúraim phríomhúil agus do gach seirbhís liachleachtóra ghinearálta lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre, mar aon le teagmhálaithe úsáideacha eile.

Ceann de phríomhchuspóirí an chláir oibre Éire Shláintiúil is ea spreagadh a thabhairt do níos mó contaetha páirt a ghlacadh sa Líonra Náisiúnta um Chathracha agus Contaetha Sláintiúla na hÉireann.  Dúirt an tAire Corcoran Kennedy mar fhocal scoir: “Mar gheall ar an taithí a ghnóthaigh mé roimhe seo mar Chomhairleoir, is maith is eol dom go bhfuil cumas ar leith ag Údaráis Áitiúla agus ag eagraíochtaí áitiúla chun an bhearna a laghdú idir an beartas náisiúnta agus an cur chun feidhme áitiúil.  Aithním go bhfuil acmhainneacht ollmhór acu ó thaobh Éire níos sláintiúla a fhorbairt de agus táim muiníneach go n-éireoidh linn ach oibriú le chéile”.