Preasráitis

Ceadaíonn an tAire dámhachtain an chonartha don chéad chéim de thionscadal an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais

Tá Simon Harris TD, an tAire Sláinte, tar éis an conradh don chéim chéad den obair ar an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais a cheadú, rud a fhágann gur féidir dul ar aghaidh leis an tionscadal anois.

Thug an tAire Harris an t-eolas is deireanaí don Chomh-aireacht Dé Máirt ar an tionscadal atá ar bun chun an t-ospidéal atá suite ar Champas Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann a fhorbairt. Dheimhnigh sé freisin go bhfuil sé chun an conradh do thógáil na cógaslainne/an charrchlóis a dhámhachtain mar chéad chéim d’fhorbairt an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais nua.

Thug Grúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann deimhniú maidir leis an bpróiseas trína n-aistreoidh Siúracha Reiligiúnacha na Carthanachta a scairsheilbh sa Ghrúpa agus trína dtarraingeoidh siad amach as an nGrúpa. Thug an tAire aitheantas croíúil d’obair luachmhar na Siúracha agus iad ag soláthar seirbhísí sláinte ag Ospidéal Naomh Uinseann le blianta fada anuas.

Chuir an tAire fáilte freisin roimh an gcomhaontú ar thángthas air maidir le hionadaí Leas an Phobail a áireamh ar Bhord an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais nua (NMH DAC). Fuarthas dearbhú freisin go mbeadh comhaltas an Bhoird bunaithe ar inniúlacht agus go ndéanfaí athbhreithniú ar rialachas an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais reatha ar mhaithe le é a chur ar chomhréim le caighdeáin nua-aimseartha.

Agus í le hoibriú ag National Maternity Hospital DAC, beidh an Stát in ann úinéireacht na saoráide nua a choinneáil mar thoradh ar an gcomhaontú i bprionsabal a rinne Grúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann an talamh ar a dtógfar an t-ospidéal máithreachais nua a ligean ar léas leis an Stát ar feadh tréimhse 99 mbliana. Ullmhaíodh tacar doiciméad dlíthiúil chun éifeacht a thabhairt don chomhaontú sin agus tabharfar iad chun críche i gcomhar leis an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais agus le Grúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann araon sa Bhliain Nua. Comhlíonfar dhá fheidhm thábhachtacha leis na doiciméid dhlíthiúla sin: ar an gcéad dul síos, cosnófar leo infheistíocht airgeadais shuntasach an Stáit san ospidéal nua agus, ar an dara dul síos, deimhneofar leo tuilleadh go gcoinneoidh an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais a neamhspleáchas cliniciúil agus oibríochtúil. Dheimhnigh an tAire gurb amhlaidh, mar thoradh ar an gcreat dlíthiúil foriomlán, gur cinnte an rud é go soláthrófar cúram othar san ospidéal nua gan aon idirdhealú reiligiúnach, aon idirdhealú eitneach ná aon idirdhealú eile agus go ndéanfaí san ospidéal aon ghnáthamh leighis ábhartha atá ceadaithe i ndlíthe na talún.

Chuir an tAire fáilte roimh an dul chun cinn suntasach a rinneadh, ar dá bharr is féidir an tionscadal a chur ar aghaidh. Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Harris: “Is deimhin liom gur féidir linn dul ar aghaidh mar thoradh ar an dul chun cinn atá déanta againn. Ceadóidh mé dámhachtain an chonartha do thógáil na cógaslainne/an charrchlóis anois, rud atá ina chéim thábhachtach d’fhorbairt an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais nua. Thóg sé barraíocht ama chun an pointe seo a bhaint amach ach tá ríméad orm gur bhaineamar garsprioc fhíorshuntasach amach agus táim tógtha go gcuirfear tús leis an obair go luath. Cuirfidh sé sin ar ár gcumas ár sprioc dheiridh a bhaint amach, is é sin, saoráid máithreachais den chéad scoth a bheith againn a rachaidh chun tairbhe do mhná agus do leanaí ar fud na hÉireann. Fágann an creat dlíthiúil cuimsitheach a ullmhaíodh agus na gealltanais a fuarthas ón dá ospidéal go bhfuilim lánchinnte de go mbeidh an t-ospidéal nua faoi úinéireacht an Stáit, go mbeidh an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais neamhspleách ón taobh cliniciúil agus oibríochtúil de agus nach mbeifear in ann aon tionchar reiligiúnach a imirt ar an ospidéal nua. Tabharfaidh mé an t-eolas is deireanaí ar an bpríomhthionscadal don Chomh-aireacht sa Bhliain Nua.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Rinneadh an-chuid oibre chun creat dlíthiúil a fhorbairt a bhfuil mar aidhm leis infheistíocht shuntasach an Stáit san ospidéal nua a chosaint. Tá an Roinn i mbun teagmhála leis an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais agus le Grúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann i dtaca leis an gcreat dlíthiúil a theastaíonn chun infheistíocht an Stáit san ospidéal nua a chosaint. Sa Bhliain Nua, comhaontófar leis an Ospidéal agus leis an nGrúpa Cúram Sláinte an obair a theastaíonn chun an tacar doiciméad dlíthiúil a thabhairt chun críche agus cuirfear an obair sin i gcrích um an dtaca sin. Mar sin féin, thángthas ar chomhaontú i bprionsabal ar shaincheisteanna sonracha, lena n-áirítear go mbeidh ionadaí Leas an Phobail mar chomhalta de Bhord NMH DAC, go mbeidh an Bord bunaithe ar inniúlacht, agus go ndeonóidh Grúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann léas don Stát le haghaidh na talún ar a dtógfar an t-ospidéal máithreachais nua.