Preasráitis

Cathaoirleach Ainmnithe ceaptha ar an mBord Árachais Sláinte Shaorálaigh

D’fhógair Leo Varadkar, an tAire Sláinte, gur ceapadh Liam Downey mar Chathaoirleach Ainmnithe ar an mBord Árachais Sláinte Shaorálaigh.

Má dhaingníonn Coiste an Oireachtais um Shláinte an ceapachán, rachaidh an tUas. Downey i mbun an róil an 15 Márta 2015.

De réir bheartas an Rialtais um cheapacháin chun Boird Stáit, tiocfaidh an tUas. Downey os comhair Choiste an Oireachtais um Shláinte agus Leanaí amárach.

Tá Liam Downey ag fónamh ar an mBord Árachais Sláinte Shaorálaigh (VHI) le ceithre bliana anuas. Bhí sé ina Chathaoirleach ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar feadh cúig bliana roimhe sin. Tá níos mó ná 30 bliain caite aige i ngnóthaí gnó agus i gcleachtas bainistíochta ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta araon. Dúirt an tAire Varadkar go bhfuil lúcháir air gur aontaigh an tUas. Downey glacadh leis an ról tábhachtach seo.

Tá an tUas. Downey ina iar-Uachtarán ar Chónaidhm Fhostóirí na hÉireann, ina iar-Stiúrthóir agus ina iar-Iontaobhaí ar Chónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann (IBEC), ina iar-Chathaoirleach ar Chumann Feistí Leighis na hÉireann agus ina iar-Chomhalta den Choimisiún um Chaidreamh Oideachais.

Tá baint ag an Uas. Downey leis an earnáil cúram sláinte le blianta fada anuas. A bhuí leis an taithí atá aige ar na hearnálacha príobháideacha agus poiblí i róil feidhmiúcháin agus neamhfheidhmiúcháin araon, beidh sé in ann an cheannaireacht agus an treoir is gá a chur ar fáil do VHI sna blianta dúshlánacha atá le teacht.

“Am ríthábhachtach is ea seo maidir leis an iarratas ó VHI ar údarú ó Bhanc Ceannais na hÉireann. Tá cuid mhór dúshláin shuntasacha roimhe, ach tá sé ar an mbealach ceart. Tá méadú ag teacht ar an líon sealbhóirí polasaí atá aige agus tá sé brabúsach arís. Cuirfidh Liam Downey leis an obair atá déanta ag Martin Sisk, an Cathaoirleach atá ag dul as oifig, agus bainfidh sé leas as na scileanna gnó agus as an taithí ghnó atá aige chun fás a bhrú chun cinn in VHI. Guím gach rath air sa ról nua,” dúirt an tAire Varadkar.

“Chomh maith leis sin, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Martin Sisk as VHI a stiúradh le linn tréimhse a bhí an-dúshlánach don tionscal agus don chuideachta araon. Mhaoirsigh sé feabhsuithe suntasacha i bpróisis srianadh costais VHI, d’ullmhaigh sé VHI le haghaidh údarú, agus fágann sé VHI i riocht níos fearr chun déileáil leis na dúshláin atá le teacht.”