Preasráitis

Caighdeáin Nua maidir le Bia Sláintiúil seolta do Bhéilí Scoile

Rinne an tAire Sláinte, an tAire Oideachais agus Scileanna agus an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí Caighdeáin Chothaithe nua do Chlár Béilí Scoile an Stáit a sheoladh i gcomhar le chéile inniu (Dé Luain). Cinnteofar leis na Caighdeáin sin go gcloífidh an Clár leis na Treoirlínte náisiúnta maidir le Bia Sláintiúil.

Mar gheall ar thabhairt isteach na gCaighdeán cothaithe nua, is iad roghanna bia shláintiúil a chomhlíonann na Caighdeáin amháin a chisteofar as seo amach le haghaidh clubanna bricfeasta, lónta agus sneaiceanna scoile, clubanna iarscoile agus dinnéir scoile.

Is fiú thart ar €50 milliún é buiséad an Chláir Bhéilí Scoile faoi láthair. Baineann beagnach 250,000 leanbh ar fud na hÉireann tairbhe as an gClár, agus é dírithe go príomha ar na scoileanna sin atá páirteach sa chlár DEIS.

Leagtar amach sna Caighdeáin roghanna sláintiúla agus cothromaithe do gach béile nó sneaic, agus iad ag teacht leis an leagan athbhreithnithe de Phirimid an Bhia agus leis na treoirlínte ina leith. Luaitear ann nár cheart bianna ná deochanna áirithe atá ar mhórán saille, salainn nó siúcra a thairiscint do leanaí. Ní chisteofar na bianna ná na deochanna sin ach oiread. Leagtar béim sna Caighdeáin freisin go bhfuil bainne agus uisce ar na deochanna is fearr do leanaí.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte, “Príomhthosaíocht agamsa agus ag an Roinn Sláinte is ea dea-chothú do leanaí agus a chinntiú go dtabharfar bianna sláintiúla dóibh. Tá an méid sin tábhachtach maidir le meáchan sláintiúil a choinneáil i measc leanaí. Tá sé tábhachtach maidir le fás sláintiúil agus forbairt shláintiúil a chur chun cinn freisin. Cinnteofar leis na Caighdeáin nua go soláthrófar bia cothaitheach go rialta do na leanaí uile a bhaineann tairbhe as an scéim an-tábhachtach seo. Déanfar rannchuidiú mór lena sláinte ar feadh an tsaoil chomh maith. Is eol dom go mbeidh ag an mbeart simplí seo tionchar ollmhór ar shláinte agus folláine a lán leanaí agus a dteaghlach ar fud na hÉireann.”

Dúirt an tAire Doherty, “Rinne mo Roinn an cistiú don Chlár Béilí Scoile a mhéadú faoi €5.5 milliún i mbliana, rud a rachaidh chun tairbhe do níos mó ná 250,000 leanbh sa scoilbhliain atá le teacht. Leanann an líon sin de bheith ag méadú freisin de réir mar a chláraíonn níos mó agus níos mó scoileanna don Chlár Béilí Scoile, lena n-áirítear scoileanna a ainmníodh mar scoileanna DEIS le déanaí. Is clár tábhachtach é seo lena spreagtar feabhas ar thinreamh scoile agus ar ghnóthachtáil oideachasúil i measc leanaí, go háirithe iad sin a thagann ó na cúlraí is mó faoi mhíbhuntáiste. A bhuí le tabhairt isteach na gCaighdeán, cinnteofar go mbeidh infheistíocht an Stáit sa scéim thábhachtach seo níos tairbhí fós do leanaí agus dá dteaghlach agus tacófar leis na móraidhmeanna a bhaineann le dea-thinreamh scoile agus le dea-ghóthachtáil oideachasúil, ar tosca tábhachtacha taobh thiar de dhul i ngleic le bochtaineacht leanaí iad.”

Labhair an tAire Bruton ag an seoladh freisin, agus é ag rá, “Tá lúcháir orm fáilte a chur roimh na Caighdeáin nua seo maidir le Bia Sláintiúil. De bharr na gCaighdeán nua, creidim go dtiocfaidh feabhas ar an gClár reatha Béilí Scoile a ndearnamar, mar Rialtas, é a leathnú i mbliana chuig 245 scoil eile, lenar áiríodh 47,000 dalta eile. Tá sé mar phríomhthosaíocht agamsa, mar Aire, dul i ngleic le bochtaineacht leanaí agus le míbhuntáiste oideachasúil. Go deimhin, tá sé mar ghné lárnach de Phlean DEIS 2017 a sheolamar níos luaithe i mbliana gach deis a thabhairt do leanaí a lánacmhainn a bhaint amach beag beann ar a gcúinsí féin. Cuireann an soláthar bia shláintiúil go mór leis an bPlean sin, agus é ar cheann amháin de raon tacaí a sholáthraítear do scoileanna DEIS.”

Dúirt an tAire Byrne, “Tá sé mar thosaíocht ag gach Roinn faoin gcreat Éire Shláintiúil aghaidh a thabhairt ar shláinte agus folláine leanaí agus daoine óga. Tosaíocht ar leith ina leith sin is ea murtall a chosc i measc leanaí. D’fhoilsíomar Treoirlínte nua maidir le Bia Sláintiúil agus leagan athbhreithnithe de Phirimid an Bhia níos luaithe i mbliana agus seoladh iad sin chuig gach scoil sa tír le déanaí. Agus na Caighdeáin seo do Bhéilí Scoile i bhfeidhm againn anois, tacófar arís eile leis an obair atá á déanamh ag daoine chun a chinntiú go mbeidh roghanna bia níos sláintiúla ar fáil do leanaí mar ghnás, toisc go bhfuil sé sin an-tábhachtach dá chinntiú go bhfaighidh gach leanbh tús maith ina bhforbairt sláinte agus oideachasúil.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Caighdeáin Chothaithe do Bhéilí Scoile

Is í an Roinn Sláinte a chuir na Caighdeáin le chéile le cúnamh ó Bhiaslán agus ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, ag gníomhú dóibh i gcomhar leis na baill den Chlár Béilí Scoile sa Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus sa Roinn Oideachais agus Scileanna.

Tá na Caighdeáin á bhfoilsiú faoi choimirce an chreata Éire Shláintiúil. Is é ceann amháin de cheithre sprioc an chreata Éire Shláintiúil ná éagothroime sláinte a laghdú. Maidir leis sin, aithnítear gur ceann de na bealaí ar dóigh dóibh éagothroime a laghdú sa tsochaí is ea “an tús is fearr a thabhairt do leanaí.” Tá sé sin ag teacht leis an tosaíocht chun bochtaineacht leanaí a laghdú atá leagtha amach i gcreatlach an pholasaí náisiúnta do leanaí dar teideal ‘Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile’.

Cuirfear na Caighdeáin chun feidhme trí na socruithe atá ar bun ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí chun maoirseacht a dhéanamh ar an gClár.

Ina theannta sin, tabharfar spreagadh do gach scoil a sholáthraíonn béilí agus bia lasmuigh de scéim an Stáit na Caighdeáin a úsáid mar chuid de ‘chur chuige scoile uile’ i leith beartais bhia shláintiúil agus cláir stíle beatha sláintiúla.