Preasráitis

Buaileann an tAire Harris leis an gCoimisinéir Andriukaitis chun saincheisteanna sláinte Eorpacha a phlé

Chuir an tAire Harris fáilte inniu, an 23 Bealtaine, roimh Vytenis Andriukaitis, Coimisinéir AE um Shláinte agus Sábháilteacht Bia, agus é ag tabhairt cuairt ar Theach Laighean le haghaidh cruinniú ina bpléifí saincheisteanna sláinte lena mbaineann tábhacht d’Éirinn agus don Eoraip.

Labhair an tAire Harris leis an gCoimisinéir Andriukaitis faoi ábhair imní agus tosaíochtaí maidir leis an mBreatimeacht. Phléigh sé impleachtaí an Bhreatimeachta don earnáil sláinte freisin. D’athdhearbhaigh an tAire tiomantas na hÉireann do bhallraíocht den Aontas Eorpach agus do chur chuige aontaithe a choinneáil i measc na 27 mBallstát d’AE le linn na hidirbheartaíochta. Labhair sé freisin faoi na buntáistí a bhaineann le Baile Átha Cliath mar cheanncheathrú don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach maidir le hinbhuanaitheacht agus le cur isteach a íoslaghdú tar éis di bogadh ó Londain.

Rinne an tAire Harris agus an Coimisinéir Andriukaitis plé ar dhóigheanna a bhféadann tíortha Eorpacha obair le chéile chun a chinntiú go bhfuil othair in ann rochtain a fháil ar chóireálacha drugaí nua agus nuálacha ar phraghas réasúnta.

Rinne siad plé freisin ar Líonraí Tagartha Eorpacha lena dtugtar deis do thíortha saineolas idirnáisiúnta ar ghalair neamhchoitianta a chur le chéile le leas na n-othar. Labhair siad freisin faoi na dóigheanna is fearr ar féidir dul i ngleic le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha, lena n-áirítear an fhíric go bhfuil an chéad Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta idir-rannach um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhair Fhrithmhiocróbacha uaithi á thabhairt chun críche ag Éirinn faoi láthair trí chur chuige ‘an Aon Sláinte Amháin’.

Ag labhairt dó tar éis an chruinnithe, dúirt an tAire Harris: “Bhí ríméad orm bualadh leis an gCoimisinéir Andriukaitis chun plé a dhéanamh ar roinnt dúshláin choiteanna sláinte a bhfuil ar thíortha AE dul i ngleic leo agus ar impleachtaí an Bhreatimeachta don earnáil sláinte. Is leis na heochairthosaíochtaí chun leanúnachas a chinntiú i soláthar seirbhísí sláinte agus chun seachaint a dhéanamh ar aon athruithe ar an staid reatha lena n-imreofaí drochthionchar ar shláinte an duine a thugtar eolas don obair ar fad atá ar bun againn maidir le tionchar an Bhreatimeachta ar an earnáil sláinte. Sa chomhthéacs sin, bhí plé úsáideach againn ar shaincheisteanna sláinte agus táim ag súil le tuilleadh teagmhála a dhéanamh leis an gCoimisiún agus le Ballstáit eile AE i leith na saincheisteanna sin sa todhchaí.”

D’fhreastail an tAire Corcoran Kennedy ar an gcruinniú agus phléigh sí an tábhacht a bhaineann le cosc a dhéanamh ar an dochar a bhaineann le halcól. Ag labhairt di tar éis an chruinnithe, dúirt sí: “Tá fianaise shoiléir ann go bhfuil nasc idir úsáid iomarcach alcóil agus drochshláinte agus drochfholláine fhisiciúil agus mheabhrach. Is gá dúinne, mar thír, ár n-úsáid alcóil a laghdú. Tabharfar leis an mBille Sláinte Poiblí (Alcól) cúnamh dúinn déanamh amhlaidh agus fáiltím roimh an tacaíocht a fuaireamar ón gCoimisinéir Andriukaitis don Bhille.”