Preasráitis

Brúfaidh 120 ardchleachtóir altranais nua feabhsuithe chun cinn sa dóigh a soláthraítear seirbhísí sláinte – an tAire Sláinte

Cruthófar 700 post mar ardchleachtóir altranais faoin mbliain 2021 mar gheall ar an gclár oideachais nua le haghaidh ardchleachtas altranais

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, clár nua le haghaidh ardchleachtas altranais a sheoladh inniu, rud trína gcruthófar 700 post mar ardchleachtóir altranais faoin mbliain 2021.

Dúirt an tAire Harris, “Fágann sé seo go mbeidh méadú ann ar an líon altraí a bheidh ina gcinnteoirí sinsearacha agus go mbrúfar feabhsuithe ina seirbhísí sláinte chun cinn dá bharr sin. Mar chuid den tsamhail oideachais nua le haghaidh ardchleachtas altranais, cuirfear oiliúint ar 120 ardchleachtóir altranais chun cúram a chur ar fáil sna réimsí seo a leanas: seirbhísí do dhaoine scothaosta; galair ainsealacha a bhainistiú, lena n-áirítear riochtaí réamaiteolaíochta agus riospráide; agus cúram neamhsceidealta a bhainistiú.

“Is sárchlár é seo agus tá muinín agam go n-imreoidh an méadú sa líon ardchleachtóirí altranais a bheidh againn tionchar an-dearfach ar ár seirbhísí sláinte ar fad. Cabhróidh sé sin lena chinntiú go mbíonn an cúram ceart á thabhairt againn don duine ceart sa láthair cheart, bíodh an láthair sin ina hospidéal, ina seirbhís phobalbhunaithe nó ina teach othair. Ba mhaith liom a dheimhniú freisin gur leithdháileadh cistiú chun na poist atá fágtha folamh ag na daoine ar ardchleachtóirí altranais ionchasacha iad a aislíonadh ar bhonn buan. Mar sin, is poist nua iad seo ar fad.”

Dúirt an tAire Harris, “Is leis an tionscnamh seo a thabharfar d’othair cúram atá níos cuí, níos sábháilte agus níos inrochtana ar fud raon seirbhísí éagsúla. Tá lúcháir orm a bheith i m’Aire sa chéad chéim eile seo d’ardchleachtas altranais, áit a bhfuilimid ag cur feabhas ar a bhfuil i ndán d’ardchleachtóirí altranais in Éirinn. Bunaithe ar an gcineál ceannaireachta bunathraithe seo ag altraí Éireannacha, forbraíodh creat tosaigh le haghaidh ardchleachtas altranais anseo in Éirinn, rud a ndearnadh tagairt dó i dtíortha eile. Imríonn ardchleachtóirí altranais in Éirinn ról tábhachtach i gcleachtas cliniciúil faoi láthair, go háirithe i rannóga éigeandála agus in Aonaid Ghortuithe Áitiúla.  Aithnítear luach na ról sin agus cuireann siad le cáilíocht an chúraim shláinte in Éirinn.  Is tearcfhorbartha faoi láthair atá réimsí áirithe ardchleachtais inár seirbhísí sláinte, áfach, go háirithe iad sin a bhaineann le cúram daoine scothaosta, le galar ainsealach a bhainistiú agus le cúram neamhsceidealta. Is iad sin na seirbhísí ar a bhfuil an tionscnamh seo dírithe.”

Tá an clár á reáchtáil ag cuibhreannas coláistí atá faoi stiúir ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Áirítear leo Scoileanna an Altranais agus an Chnáimhseachais i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, i gColáiste na hÉireann, Gaillimh, agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Tá an tionscnamh um ardchleachtas altranais ar cheann de na príomh-mholtaí atá sa dréacht-Bheartas um Altraí le Céim, Sainaltraí agus Ardchleachtóirí Altranais ón Roinn Sláinte.

Ag fáiltiú di roimh thús an chláir, ghabh an Dr Siobhán O’Halloran, an Príomhoifigeach Altranais, buíochas leis an gCoiste Stiúrtha Náisiúnta, le Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann, leis na Cláir Altranais agus Chúraim Chliniciúil atá á reáchtáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, leis an gCuibhreannas Oideachais agus leis na haltraí a ghlac go han-díograiseach leis an tionscnamh. Dúirt sí, “Agus iad ag soláthar seirbhísí sna réimsí sonracha seo, cabhróidh tairseach chriticiúil ardchleachtóirí altranais leis an líon daoine a fhreastalóidh ar rannóga éigeandála a laghdú agus tabharfar rogha d’othair maidir le cén uair a gheobhaidh siad cúram agus cén áit a bhfaighidh siad é.”

Críoch

Nóta d’eagarthóirí

Bhí an-spéis ann sa chúrsa ar fud na hearnála sláinte ar fad. Thosaigh an 120 iarratasóir ar éirigh leo spás a fháil don bhliain acadúil 2017/2018 ar an gclár i mí Dheireadh Fómhair 2017.

Miondealú ar Leithdháileadh na nArdchleachtóirí Altranais chuig Grúpaí Ospidéal agus chuig Sainréimsí lena dtacaítear le Cúram Comhtháite sa bhliain 2017.

(Tá na sonraí seo ceart amhail an 8/11/17)