Preasráitis

Bíonn alcól ag imirt tionchar uafásach ar mheabhairshláinte ár ndaoine óga – an tAire McEntee

Déanann an Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige plé ar an damáiste a bhíonn á dhéanamh ag alcól do mheabhairshláinte ár ndaoine óga i gcomhthéacs an Bhille Sláinte Poiblí (Alcól)

Dhearbhaigh Helen McEntee, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, arís eile inniu (Dé Céadaoin) go bhfuil sí i bhfách leis an mBille Sláinte Poiblí (Alcól). Bhí an tAire ag labhairt faoin ábhar tar éis don Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige plé a dhéanamh, ag an gcruinniú a bhí aige le déanaí, ar an damáiste a bhíonn á dhéanamh ag alcól do mheabhairshláinte ár ndaoine óga i gcomhthéacs an Bhille.

Dar leis an Aire McEntee, tá caidreamh míshláintiúil ar leith againn in Éirinn le halcól. “Is uafásach atá an costas daonna a bhaineann leis an gcaidreamh míshláintiúil sin, go háirithe maidir leis an difear a dhéanann sé do mheabhairshláinte. Léirítear go soiléir san fhianaise go mbíonn alcól ina thoisc shuntasach taobh thiar d’fhéindochar agus d’fhéinmharú barraíocht daoine óga.”

“Bíonn alcól ar cheann de na tosca taobh thiar de leath na gcásanna féinmharaithe uile. Ina theannta sin, méadaíonn an baol go gcuirfidh duine lámh ina bhás féin faoi ocht agus é ag úsáid alcóil, de réir na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Tá féinmharú ar an bpríomhchúis le bás i measc Éireannaigh óga idir 15 bliana d’aois agus 24 bliana d’aois. Tuairiscíonn thart ar 48% de dhaltaí sa séú bliain san oideachas dara leibhéal agus níos mó ná 60% d’aosaigh óga úsáid alcóil atá lasmuigh den ghnáthraon.”

“Imríonn alcól tionchar suntasach ar an líon daoine óga a dhéanann féindochar freisin. Sa tuarascáil bhliantúil ón gClárlann Náisiúnta um Fhéindochar don bhliain 2014, fuarthas amach go raibh alcól i gceist i 35% de na cásanna féindochair uile.”

“Déanann alcól dochar suntasach do shláinte daoine. Cosnaíonn sé €1.5 billiún ar a laghad ar ár gcóras sláinte gach bliain, ar airgead é atá ag teastáil chun críocha eile. Meastar go mbíonn 1,500 leaba ospidéil á n-áitiú gach oíche de bharr riochtaí atá bainteach le halcól, amhail ailse agus galar ae. Cuireann díobhálacha agus timpistí atá bainteach le halcól brú ollmhór ar ár rannóga timpistí agus éigeandála freisin, go háirithe ag an deireadh seachtaine.”

“Táim den tuairim láidir go ndéanfar athrú leis an mBille Sláinte Poiblí (Alcól) ar na tosca timpeallachta atá taobh thiar dár gcaidreamh míshláintiúil le halcól. Is píosa ríthábhachtach reachtaíochta é seo, a cuireadh ar áireamh i gClár an Rialtais, agus ba mhaith liom an tAire Marcella Corcoran Kennedy, comhghleacaí liom, a mholadh as an obair cheannródaíoch a rinne sí air. Leis an mBille seo, cosnófar sláinte agus folláine na nglúnta atá le teacht agus sábhálfar beatha daoine.”

Nóta d’Eagarthóirí

Gealltanas tosaíochta sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta is ea an Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige. Bunaíodh an Tascfhórsa sa chéad 100 lá den Rialtas nua agus is í Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, cathaoirleach an Tascfhórsa.

– Is é aidhm an Tascfhórsa ceannaireacht náisiúnta a chur ar fáil maidir le meabhairshláinte agus folláine na hóige d’fhonn feabhas a chur ar an dóigh a n-oibríonn an earnáil phoiblí, an earnáil phríobháideach agus an earnáil dheonach agus pobail le chéile chun na nithe seo a leanas a fheabhsú:

1. Litearthacht mhothúchánach sa phobal
2. Feasacht ar sheirbhísí agus ar thacaí
3. Rochtain ar sheirbhísí agus ar thacaí ag amanna difriúla agus i gceantair dhifriúla
4. An nasc idir seirbhísí agus tacaí soláthraithe difriúla (eagraíochtaí poiblí, príobháideacha, pobail agus deonacha, etc.)

– Cuimsíonn an Tascfhórsa grúpa ilchineálach beag de 18 bpríomhphearsa náisiúnta a dhéanann ionadaíocht do roinnt earnálacha difriúla (an earnáil phoiblí, an earnáil phríobháideach agus an earnáil dheonach agus pobail).

– Is í an tAire McEntee cathaoirleach an Tascfhórsa agus tá cothromaíocht aoise, inscne agus ilchineálachta ann. Grúpa atá dírithe ar ghníomhaíocht is ea an Tascfhórsa. Beidh sé i mbun oibre ar feadh 12-18 mí agus tiocfaidh sé le chéile gach mí.

– Cuireadh tús le sraith imeachtaí comhairliúcháin le daoine óga mar chuid den ghealltanas a thug an tAire McEntee go gcinnteodh sí go n-éistfí le tuairimí leanaí agus daoine óga mar chuid dhílis d’obair an Tascfhórsa.