Preasráitis

Bearta nua chun dul i ngleic le húsáid leapacha gréine i measc mionaoiseach – Varadkar

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis Treoirlínte Ceannach Tástála a eisiúint i leith leapacha gréine a dhíol agus a fhruiliú le daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois agus i leith cead a thabhairt do dhaoine faoi bhun 18 mbliana d’aois leapacha gréine a úsáid.

Ligfear leis na Treoirlínte do Sheirbhísí Sláinte Chomhshaoil duine atá idir 15 bliana d’aois agus 17 mbliana d’aois a chur chuig áitreabh leapacha gréine chun iarracht a dhéanamh seisiún leaba ghréine a cheannach.

“Le tosú an chláir cheannach tástála, beidh uirlis bhreise ar fáil do na Seirbhísí Sláinte Chomhshaoil i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ina gclár forfheidhmithe foriomlán chun dul i ngleic le leapacha gréine a dhíol agus a fhruiliú le mionaoisigh agus le cead a thabhairt dóibh leapacha gréine a úsáid. Is é an aidhm atá leis na treoirlínte ceannach tástála seo cabhrú leis na Seirbhísí Sláinte Chomhshaoil an tAcht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) a fhorfheidhmiú agus cosaint a thabhairt do dhaoine óga ar na contúirtí a bhaineann le húsáid leapacha gréine,”

dúirt an tAire Varadkar.

Tá cláir cheannach tástála den chineál céanna i bhfeidhm faoi láthair i leith alcóil agus tobac.

“Leis an Acht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014, cuirtear toirmeasc cheana féin ar leapacha gréine a dhíol agus a fhruiliú le daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois agus ar chead a thabhairt dóibh leaba ghréine a úsáid in áitreabh leapacha gréine. Is é a bheidh i gceist leis an gclár ceannach tástála go gcuirfidh na Seirbhísí Sláinte Chomhshaoil duine atá idir 15 bliana d’aois agus 17 mbliana d’aois chuig áitreabh leapacha gréine ar mhaithe le seisiún leaba ghréine a cheannach,”

dúirt an tAire Varadkar.

“Ba mhaith liom a rá go soiléir gurb é an cuspóir atá leis an gclár ceannach tástála a fháil amach cé acu a bhíonn nó nach mbíonn an dlí á chomhlíonadh ag gnó leapacha gréine. Níl sé mar aidhm leis bob a bhualadh ar an ngnó le go ndéanfaidh sé cion. Mar sin, is gá don cheannaitheoir tástála gach ceist faoina aois a fhreagairt go fírinneach.”

Dúirt an Dr Maurice Mulcahy, Príomhoifigeach Sláinte Chomhshaoil Réigiúnach in FSS: “Tá sé ríthábhachtach go ndeimhníonn daoine a bhíonn ag maoirsiú úsáid leapacha gréine aois an chustaiméara chun a chinntiú go bhfuil sé os cionn na haoisteorann, is é sin, 18 mbliana d’aois Is féidir é sin a dhéanamh go simplí ach doiciméid amhail aoischártaí, pasanna nó ceadúnais tiomána a sheiceáil. A bhuí leis na treoirlínte nua ceannach tástála, cuirfear ar ár gcumas a dheimhniú cé acu a bhíonn nó nach mbíonn na seiceálacha riachtanacha sin á ndéanamh, rud a chinnteoidh go dtabharfar cosaint do leanaí ar na rioscaí sláinte a bhaineann le radaíocht ultraivialait ó leapacha gréine. Cuirfear tús le ceannacháin tástála roimh i bhfad.”

Chuir an Dr Mulcahy i gcuimhne d’oibreoirí leapacha gnó gur gá dóibh an próiseas fógartha a chur i gcrích roimh an spriocdháta, is é sin, an 2 Meán Fómhair. Tar éis an dáta sin, féadfar fógraí pionóis sheasta lena n-éileoidh íocaíocht €300 a fhorchur ar oibreoirí. Má theipeann ar an oibreoir an próiseas fógartha a chur i gcrích ina dhiaidh sin, cuirfear tús le himeachtaí ionchúisimh.

Críoch

Tuilleadh Faisnéise

I gcás na dTreoirlínte Ceannach Tástála-

  • Leagtar amach iontu na bearta atá le déanamh le linn gach céime de cheannach tástála agus an bealach inar chóir leas an duine óig a chosaint. Cuimsítear iontu na caighdeáin chosanta atá leagtha amach faoi Thús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí. Cinntítear iontu freisin go dtabharfar cosaint don cheannaitheoir tástála ag gach céim den oibríocht Tá toiliú tuismitheora nó toiliú caomhnóra ag teastáil do rannpháirtíocht gach ceannaitheora tástála.
  • Comhaontaíodh iad i gcomhar leis an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige agus nuashonrófar iad i bhfianaise taithí.
  • Tá siad ar fáil anseo ar shuíomh Gréasáin na Roinne

Tá thart ar 400 cigireacht i ndáil leis an Acht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014 agus leis na Rialacháin Sláinte Poiblí déanta ag an tSeirbhís Sláinte Chomhshaoil in FSS ó mhí an Mhárta i mbliana i leith. Tá an próiseas fógartha oifigiúil curtha i gcrích ina iomláine ag 146 gnó leapacha gréine, agus an fhoirm agus an táille atá riachtanach curtha faoi bhráid FSS acu.

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála na hOifige Náisiúnta um Leapacha Gréine:

An Oifig Náisiúnta um Leapacha Gréine
An tSeirbhís Sláinte Chomhshaoil
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Páirc Gnó na Gaillimhe
An Daingean, Gaillimh


Is é
sunbeds@hse.ie an seoladh ríomhphoist

Is é 091 737350 an uimhir theileafóin


www.hse.ie/sunbeds 

Faoin Acht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014, dlífear fíneáil nach mó ná €4,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach mó ná 6 mhí, nó an fhíneáil agus an phríosúnacht araon, a chur ar dhuine a dhéanann cion ar é/í a chiontú go hachomair. Féadfar fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach mó ná 12 mhí, nó an fhíneáil agus an phríosúnacht araon, a chur ar dhuine de bharr an dara ciontú agus ciontuithe ina dhiaidh sin.