Preasráitis

Baineann Éire an milliúnú rith páirce amach

Maidin Dé Sathairn (an 7 Aibreán), déanfaidh rannpháirtithe i bpáirceanna agus spásanna oscailte ar fud na tíre an milliúnú rith páirce in Éirinn a cheiliúradh. Eagraíonn parkrun rití amaithe 5 km saor in aisce gach seachtain, ar rití iad a bhíonn ar oscailt agus inrochtana do gach duine. Cuireadh parkrun Ireland ar bun i mí na Samhna 2012 agus tá sé ar cheann de na tionscnaimh shuaitheanta a dtacaítear leo faoin gclár Éire Shláintiúil anois. Is cuid de ghluaiseacht dhomhanda a chuimsíonn 20 tír é freisin.

Déanfaidh Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, an ócáid a cheiliúradh ag imeacht speisialta i nGoirt na mBrící i nDroimeanach, atá ar cheann de na hionaid is nuaí de chuid parkrun in Éirinn.

Dúirt an tAire, “Éacht den scoth do gach rannpháirtí ar fud an oileáin atá sa mhilliúnú rith páirce a bhaint amach, agus tá lúcháir orm tréaslú leis na daoine a chabhraigh leis an gcloch mhíle sin a shroicheadh. Is fianaise shoiléir é sin gur fós beo atá spiorad áitiúil agus pobail an tsaorálaíochais.”

“Céim ríthábhachtach i dtreo tír níos sláintiúla a chruthú is ea gníomhaíocht fhisiciúil a chur chun cinn agus daoine a spreagadh dul ar a gcosa ar fud na tíre, agus tugann an tionscnamh parkrun deis do dhaoine de gach cumas an méid sin a dhéanamh. Ní hé amháin go gcuireann gníomhaíocht fhisiciúil atá inrochtana, taitneamhach agus cuideachtúil feabhas ar shláinte fhisiciúil, ach cabhraíonn sí le meabhairshláinte agus folláine ghinearálta a fheabhsú freisin.  Táim ag tnúth le tuilleadh daoine ar fud na tíre a fheiceáil maidin Dé Sathairn agus iad dul ag rith nó ag siúl. Leanaimis ag bogadh i dtreo tír níos sláintiúla a bhaint amach.”

Dúirt Matt Shields, Bainisteoir Tíre parkrun Ireland: “Is é an misean domhanda atá againn pláinéad níos sláintiúla agus níos sona a chruthú, rud a chomhlánaíonn an Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil a bhfuil mar aidhm leis muintir na hÉireann a dhéanamh níos gníomhaí agus níos sláintiúla. Agus daoine de gach aois agus de gach cumas páirteach iontu, is cloch mhíle é aon mhilliún rith páirce a bheith eagraithe againn. Cuireann an méid sin ar fad go mór leis an bhfís atá againn.”

“Tá cuid mhór tionscnamh nua le teacht uainn freisin. Cabhróidh siad sin linn dul i bhfeidhm tuilleadh ar ghrúpaí tearcionadaithe, arb iad na daoine a mbíonn an tairbhe is mó le baint acu de ghnáth as gníomhaíocht fhisiciúil rialta agus as saorálaíochas. Táim ag tnúth leis an gcéad mhilliún rith páirce eile agus leis an rannchuidiú is féidir linn a dhéanamh leis an gclár Éire Shláintiúil.”

#MyMillionthParkrun

#HealthyIreland

#ParkrunIE

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Tá an Creat Éire Shláintiúil ina thionscnamh faoi stiúir an Rialtais, rud arb é an aidhm atá leis sochaí a chruthú in Éirinn inar féidir le gach duine dea-shláinte fhisiciúil agus dea-mheabhairshláinte a bheith acu agus ina bhfuil meas ar fholláine agus ina dtacaítear léi ar fud na sochaí ar fad. ‘Is féidir le hathruithe beaga difear mór a dhéanamh do shláinte agus folláine fhisiciúil agus mheabhrach an duine’ is ea an rud a ndírítear air san fheachtas Éire Shláintiúil, agus áirítear leis roghanna dearfacha amhail bia níos sláintiúla a ithe, bheith níos gníomhaí agus aire a thabhairt dár meabhairshláinte.

Cuireadh parkrun ar bun in Éirinn sa bhliain 2012. Reáchtálann sé 76 imeacht d’aosaigh agus 13 imeacht do dhaoine óga anois. Thosaigh sé ag reáchtáil imeachtaí i nGoirt na mBrící agus Darndál i mBaile Átha Cliath agus i Maigh Rois i Luimneach le déanaí freisin.

Aimsigh ionad parkrun in aice leat: http://www.parkrun.ie/events/events/

Cláraigh do parkrun: http://www.parkrun.ie/register/

I measc na ndaoine eile a fhreastalóidh ar an imeacht i nGoirt na mBrící beidh urraitheoirí agus comhpháirtithe de chuid parkrun in Éirinn, lena n-áirítear: VHI, ar príomh-chomhpháirtí parkrun é; Intersport; Philip Lee Solicitors; Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte; Lúthchleasaíocht Éireann; agus Spórt Éireann.