Preasráitis

Baineann an Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais dea-thorthaí othar agus timpeallacht oibre níos fearr amach

Tugann an tAire Sláinte cuairt ar ospidéal ina bhfuil an clár um sholáthar foirne sábháilte altranais á chur chun feidhme

Thug Simon Harris, an tAire Sláinte, cuairt inniu (Déardaoin) ar Ospidéal Beaumont, atá ar cheann amháin de na trí ospidéal ina bhfuil an Creat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna á chur chun feidhme faoi stiúir ag an Dr Siobhán O’Halloran, an Príomhoifigeach Altranais sa Roinn Sláinte.

Seoladh an Creat i mí Feabhra 2016. Leagtar amach ann cur chuige radacach nua i leith leibhéil soláthar foirne altranais a chinneadh sna hospidéil, agus é mar aidhm leis tús áite a thabhairt do riachtanais othar agus díriú ar dhea-thorthaí othar a bhaint amach. Aidhm eile atá leis an gCreat is ea timpeallacht oibre níos sláintiúla agus níos tarraingtí a chruthú do bhaill foirne tríd an acmhainn altranais a chobhsú agus trí ualaí oibre níos cothroime a shocrú, rud ar toisc ríthábhachtach é maidir le haltraí a earcú agus a choinneáil.

Léirítear go soiléir i dtorthaí an chláir phíolótaigh gur éirigh leis an ospidéal na dea-thorthaí sin a bhaint amach agus an timpeallacht níos sláintiúla agus níos tarraingtí sin a chruthú.

Agus aitheantas á thabhairt aige don tsárobair atá déanta ag baill foirne agus ag an lucht ardbhainistíochta in Ospidéal Beaumont agus sna trí ospidéal phíolótacha i gcoitinne, dúirt an tAire, ‘Bunaithe ar na torthaí atá le feiceáil anseo in Ospidéal Beaumont, is an-soiléir an dul chun cinn atá déanta ar na croíchuspóirí a ghnóthú, is iad sin, torthaí othar níos fearr a bhaint amach agus timpeallacht níos sláintiúla agus níos tarraingtí a chruthú do bhaill foirne. Ní hé amháin go dtugtar le fios sna torthaí go bhfuil laghdú tagtha ar an líon drochthorthaí othar is inchurtha i leith altraí, ach tugtar le fios iontu freisin go mbíonn minicíocht na ndrochthorthaí sin ag laghdú de réir mar a théitear ar aghaidh leis an gclár píolótach. De réir a chéile, beidh tionchar dearfach ag na laghduithe sin ar an bhfad fanachta agus cabhróidh siad go mór le freastal ar rochtain ar ár n-ospidéil ghéarmhíochaine. Baineadh laghdú suntasach amach ar an líon uaireanta gníomhaireachta freisin. Tá sé sin tábhachtach maidir le fórsa saothair cobhsaí a áirithiú. Tá tionchar na nithe sin le feiceáil sa laghdú ar an líon altraí a bhfuil sé beartaithe acu an ghairm a fhágáil agus sa mhéadú ar an sásamh a bhaineann siad as a bpost. Tá tábhacht ag baint leis sin faoi láthair, agus sinn ag díriú ar altraí a earcú agus a choinneáil ar fud ár seirbhísí uile.

“Ba mhaith liom a admháil go bhfuil rath an chláir phíolótaigh seo inchurtha go mór i leith obair chrua, thiomantas agus rannpháirtíocht dhearfach na mball foirne sna hospidéil phíolótacha, agus ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil le baill foirne Ospidéal Beaumont atá anseo inniu.”

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí

Níl sé furasta cinneadh a dhéanamh ar an líon is fearr altraí. Tá cothromaíocht mhín le baint amach chun ceanglais eacnamaíocha, éifeachtúlachta agus sábháilteacht othar a chomhlíonadh. Chun an chothromaíocht sin a bhaint amach, is gá saineolas ábhartha a chur i bhfeidhm maidir leis an bpróiseas cinnteoireachta. Ba chun na cúise sin a cheadaigh an tAire Reilly go mbunófaí tascfhórsa chun forbairt a dhéanamh ar chreat lena gcinnfí na riachtanais atá ag an lucht oibre altranais i raon speisialtachtaí móra ó thaobh soláthar foirne agus meascán scileanna de. Chuaigh an Tascfhórsa i mbun oibre i mí Mheán Fómhair 2014. Díríodh i gCéim I den tionscadal ar chreat soláthar foirne agus meascán scileanna a fhorbairt maidir le suíomhanna ginearálta agus sainsuíomhanna cúram míochaine agus máinliachta in ospidéil aosach. Is í an Príomhoifigeach Altranais a dhéanann cathaoirleacht air agus glacann an Tascfhórsa cur chuige comhpháirtíochta maidir lena bhallraíocht, rud lena n-áirítear ionadaíocht ó na comhlachtaí seo a leanas: Ospidéil Ghéarmhíochaine FSS agus na Roinne Sláinte, Rannóga Acmhainní Daonna FSS agus na Roinne Sláinte, Stiúrthóir Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais FSS, ionadaithe ó na Cláir Náisiúnta Chliniciúla um Ghéarmhíochaine agus um Máinliacht, Rannóg FSS um Fheabhsú Cáilíochta, Cumann na hÉireann um Stiúrthóirí Altranais agus Cnáimhseachais, Cumainn Foirne INMO agus SIPTU agus saineolaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta san ábhar.

I mí Feabhra 2016, sheol Leo Varadkar TD, an tAire Sláinte ag an am, an Tuarascáil Eatramhach agus clár píolótach ina mbainfí triail as an gCreat um Sholáthar Sábháilte Foirne Altranais agus Meascán Scileanna i suíomhanna ginearálta cúram leighis agus máinliachta agus i sainsuíomhanna cúram leighis agus máinliachta in ospidéil ghéarmhíochaine. Cuireadh tús leis an gclár píolótach i dtrí ospidéal géarmhíochaine i mí Feabhra 2016.

Is é clár taighde atá faoi stiúir ag an Ollamh Jonathan Drennan, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, an bunús don mheastóireacht ar an gclár píolótach. Sheol Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an chéad Tuarascáil Meastóireachta ar an gClár Píolótach i mí an Mheithimh 2017. Léirítear sa tuarascáil taighde ar an gclár gur tháinig roinnt torthaí dearfacha as cur chun feidhme an chreata, lena n-áirítear iad seo a leanas;

  1.        An acmhainn altranais a chobhsú trí úsáid laghdaithe a bhaint as uaireanta gníomhaireachta;
  2.        Laghdú ar an líon drochthorthaí othar is inchurtha i leith altraí;
  3.        Laghdú ar an líon altraí a bhfuil sé beartaithe acu an ghairm a fhágáil agus méadú ar an sásamh a bhaineann siad as a bpost;
  4.        Laghdú ar rátaí neamhláithreachta de bharr breoiteachta