Preasráitis

Ar Eagla gur Chaill tú iad; Forbairtí ó thaobh Beartas Sláinte de le linn na bliana 2018

Dé Luain an 31 Nollaig 2018

Thar an dá mhí dhéag seo a chuaigh thart, d’fhorbair an Roinn Sláinte raon beartas agus rialachán a bhfuil mar aidhm leo feabhas a chur ar an tSeirbhís Sláinte i gcoitinne.

Tá liosta thíos de roinnt de na forbairtí a rinneadh sa bhliain 2018.

Feabhra 2018

Córas Tráma d’Éirinn: Tugtar le fios sna meastacháin gur dóigh go mbeidh 1,600 cás mórthráma againn in Éirinn gach bliain. San am i láthair, tógtar líon suntasach othar mórthráma chuig ospidéil nach féidir leo cúram riachtanach deifnídeach a thabhairt dóibh.

Foilsíodh ‘Córas Tráma d’Éirinn’, an tuarascáil ón nGrúpa Stiúrtha um Thráma, i mí Feabhra 2018. Is é aidhm na tuarascála sin minicíocht agus ualach an tráma a laghdú agus feabhas suntasach a chur ar rátaí marthanais i measc othair mhórthráma trína chinntiú go bhfaighidh gach othar an caighdeán cúraim is airde is féidir sa tsaoráid is cuí.

Pléitear sa tuarascáil leis an gconair chúraim ar fad, idir cosc agus athshlánú, agus moltar inti go mbunófaí córas tráma cuimsitheach lena ngabhann dhá líonra tráma moil agus spóca, dhá Lárionad Mórthráma agus suas le 13 ospidéal glactha tráma.

Chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) grúpa eatramhach cur chun feidhme ar bun, mar a mholtar sa tuarascáil, agus tá ceithre ghníomh láithreacha á gcur ar aghaidh ag an ngrúpa faoi láthair (prótacail a bhunú le haghaidh gnáthaimh sheach-chonaire ortaipéidí; Lárionad Mórthráma a roghnú do Bhaile Átha Cliath; Treoraí Cliniciúil Náisiúnta a earcú; agus pleanáil mhionsonraithe cur chun feidhme).

Leis an gCóras Tráma d’Éirinn, méadófar rátaí marthanais agus soláthrófar torthaí níos fearr d’othair trína chinntiú go dtabharfar do dhaoine a dteastaíonn cúram uathu an cúram ceart ag an am ceart.

Sheol FSS próiseas comhairliúcháin ar na dréacht-Sonraíochtaí Seirbhíse atá beartaithe do na Lárionaid Mhórthráma agus do na hAonaid Tráma agus ar an gcur chuige agus an próiseas atá beartaithe a leanúint chun Lárionad Mórthráma an Líonra Tráma Láir agus Aona(i)d Tráma Bhaile Átha Cliath a ainmniú. Cliceáil anseo chun tuilleadh sonraí a fháil.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach https://health.gov.ie/blog/press-release/minister-for-health-joins-stakeholders-to-formally-launch-a-trauma-system-for-ireland-and-confirm-inclusion-of-trauma-system-capital-investment-in-project/

Márta 2018

ORKAMBI: An 15 Márta 2018, d’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, go mbeadh Éire ar cheann de na chéad tíortha san Aontas Eorpach a chuirfeadh ORKAMBI ar fáil do leanaí idir 6 bliana d’aois agus 11 bhliain d’aois. Bhí ORKAMBI ceadúnaithe agus ar fáil le haghaidh aisíocaíochta do leanaí atá 12 bhliain d’aois nó níos sine cheana féin.

Bhíothas in ann rochtain ar an gcógas a leathnú chuig leanaí níos óige tar éis don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach an beart sin a cheadú i mí Eanáir 2018. Bhíothas in ann an cógas a chur ar fáil chomh tapa sin tar éis an cheadaithe toisc gur chinntíomar go mbeadh an t-aoisghrúpa níos óige ar áireamh sa chomhaontú a rinneadh le Vertex an bhliain seo caite, faoi réir údarú margaidh a fháil san Eoraip.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach https://health.gov.ie/blog/press-release/good-news-for-cystic-fibrosis-patients-and-their-families-with-the-extension-of-orkambi-availability-to-children-aged-6-11-years-minister-harris/

Aibreán/Bealtaine 2018

An Cháin Siúcra: Dé Máirt an 24 Aibreán 2018, chinn an Coimisiún Eorpach nár státchabhair a bheadh sa cháin ar dheochanna siúcra-mhilsithe a bhí beartaithe ag Éirinn. Réitigh sé sin an bealach le haghaidh an ‘Cháin Siúcra’ a thabhairt isteach le héifeacht ón 1 Bealtaine 2018.

B’ionann an beart sin agus dul chun cinn ollmhór ar dhul i ngleic leis an murtall faoin gClár Éire Shláintiúil. Ós rud é gur róthrom nó murtallach atá leanbh amháin as gach ceathrar ar oileán na hÉireann, tá an cháin seo ar cheann den raon beart a fhéadann cabhrú le hiompraíocht tuismitheoirí agus leanaí a athrú. Níl aon luach cothaithe ann sna deochanna siúcra-mhilsithe sin. Ina theannta sin, cruthaíodh roimhe seo gur cúis le méadú meáchain agus meath na bhfiacla í iontógáil na ndeochanna sin, go háirithe i measc leanaí.

Measadh go nginfí thart ar €40m in aghaidh na bliana iomláine leis an gcáin. Measadh freisin, áfach, go laghdófaí an figiúr sin le himeacht ama de réir mar a athfhoirmlíonn an tionscal a chuid táirgí agus a roghnaíonn tomhaltóirí táirgí níos sláintiúla.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach https://health.gov.ie/blog/press-release/government-welcomes-european-commission-approval-of-sugar-sweetened-drinks-tax/

Gairmeacha an Chomhairleora agus an tSíciteiripeora a rialáil: I mí na Bealtaine 2018, shínigh an tAire Harris rialacháin chun gairm an chomhairleora agus gairm an tsíciteiripeora a ainmniú mar ghairmeacha atá le rialáil faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 2005.

Is é an toradh a bheidh ar rialáil na ngairmeacha sin ná go dtabharfar tuilleadh cosanta don phobal, go méadófar comhlíonadh an chóid iompair ghairmiúil agus eitice agus go gcuirfear cláraithe faoi réir seiceálacha ar a n-oiriúnacht do chleachtadh.

Is iad cláraithe na haon daoine amháin a bheidh i dteideal leas a bhaint as an teideal nó na teidil a chosnaítear faoin Acht. Beidh cláraithe faoi réir smachtbhannaí éagsúla (lena n-áireofar a gclárú a fhionraí nó a chealú) i gcás go bhfaighfear gearán a bhfuil bunús leis á mhaíomh go bhfuil siad freagrach as mí-iompar gairmiúil nó as drochfheidhmíocht ghairmiúil.

Tháinig an cinneadh chun gairm an chomhairleora agus gairm an tsíciteiripeora a rialáil sna sála ar chomhairliúchán leis an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus ar mhórchomhairliúchán poiblí.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach https://health.gov.ie/blog/press-release/minister-harris-signs-order-to-regulate-professions-of-counsellor-and-psychotherapist/

An Liosta Feithimh le haghaidh Gnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae: Sa bhliain 2018, tháinig feabhas suntasach ar an rochtain a bhí ag othair ar ghnáthaimh othar cónaitheach agus chás lae inár n-ospidéil phoiblí.

Foilsíodh plean uaillmhianach dar teideal Plean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae 2018 i mí Aibreáin.

I mí na Samhna, chomhlíon an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) an phríomhsprioc a bhí aige faoin bPlean Gníomhaíochta, ba é sin, cóireáil othar cónaitheach nó cás lae a eagrú do 20,000 othar i mbliana. A bhuí le gníomhaíocht FSS agus NTPF, d’fhág beagnach 12,000 othar ár liosta feithimh le haghaidh gnáthaimh othar cónaitheach/chás lae gach mí ar an meán i mbliana.

Fógraíodh i mBuiséad 2019 gur mhéadaigh an Rialtas an infheistíocht arís eile i ndul i ngleic le liostaí feithimh, agus cistiú NTPF le méadú ó €55 mhilliún sa bhliain 2018 go €75 mhilliún sa bhliain 2019. Mar thoradh ar ghníomhaíocht FSS agus NTPF, tá sé tuartha go mbeidh níos lú ná 59,000 othar ag feitheamh le gnáthamh ospidéil faoi dheireadh na bliana 2019.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach https://health.gov.ie/blog/publications/inpatient-day-case-action-plan-2018/

Meitheamh/Iúil 2018 

BeNeLuxA: An 22 Meitheamh 2018, d’éirigh Éire ina comhalta den Tionscnamh BeNeLuxA um Beartas Cógaisíochta. Shínigh an tAire Harris comhaontú chun obair i gcomhar leis an Ostair, leis an mBeilg, leis an Ísiltír agus le Lucsamburg ar mhaithe le rochtain inacmhainne thráthúil ar chógais nua a áirithiú d’othair Éireannacha.

Is iad seo a leanas cuspóirí an Tionscnaimh BeNeLuxA;

  • Rochtain mhéadaithe a thabhairt d’othair ar chóireálacha inacmhainne ar ardchaighdeán
  • Feabhas a chur ar sheasamh na n-íocóirí sa mhargadh trí dhul i mbun comhchaibidlíochta
  • Cur leis an trédhearcacht ó thaobh praghsála de idir na tíortha atá páirteach ann
  • Saineolas beartais a chomhroinnt
  • Tíortha a chumasú dúshláin sláinte náisiúnta a réamh-mheas ar bhealach níos éifeachtaí trí scanadh físe a úsáid

Cabhraíonn an comhar sin linn cógais a fhoinsiú ar phraghas atá inacmhainne agus inbhuanaithe i gcomhthéacs na n-éileamh éagsúil ar acmhainní ar fud ár seirbhíse sláinte.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach https://health.gov.ie/blog/press-release/minister-harris-signs-international-agreement-aimed-at-securing-affordable-and-timely-access-to-new-medicines-for-irish-patients/

An Vacsaín HPV: Tar éis an clár Vacsaínithe Papalómaivíris Dhaonna (HPV) a sheoladh do chailíní sa bhliain 2017, rannchuidigh an Roinn Sláinte, FSS, gairmithe leighis, polaiteoirí agus comhfhreagraithe sláinte leis an bhfeachtas #ProtectOurFuture de chuid FSS le linn na bliana.
Ba é aidhm an fheachtais sin faisnéis chruinn inchreidte a chur ar fáil faoin vacsaín HPV.

I mí Iúil 2018, mhol an tAire Harris an dul chun cinn a rinne an feachtas sin de chuid FSS, agus é ag rá: “Tá an ráta glactha de 65% ina fheabhas suntasach ar an ráta de 51% an bhliain roimhe agus is dea-chéim é i dtreo an mheáin de 87% a bhí againn tamall gairid ó shin a bhaint amach”. Thug an tAire moladh ar leith do Laura Brennan as an tathant neamhleithleasach a rinne sí ar son an chláir imdhíonta HPV.

I mí na Nollag 2018, fógraíodh go ndéanfaí an clár Vacsaínithe HPV a leathnú chuig buachaillí. Rinneadh an cinneadh sin tar éis athbhreithniú ón Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) inar deimhníodh gurb éifeachtach ó thaobh cúrsaí cliniciúla agus costais de araon a bheadh sé an clár vacsaínithe HPV a leathnú chuig buachaillí. Oibreoidh an Roinn Sláinte chun na pleananna sin a chur ar aghaidh sa bhliain 2019.

Is é HPV an chúis le ceann amháin as gach 20 cás ailse ar fud an domhain. Sábhálann vacsaíní beatha daoine.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach
https://health.gov.ie/blog/press-release/minister-for-health-launches-hpv-vaccine-information-campaign/ // https://health.gov.ie/blog/press-release/minister-harris-launches-hpv-vaccination-campaign-and-tells-scaremongers-to-butt-out-and-leave-medical-advice-to-medical-professionals/ //https://health.gov.ie/blog/press-release/minister-harris-welcomes-hiqa-recommendation-to-proceed-with-hpv-vaccine-for-boys/

Buiséid Phearsantaithe: I mí Iúil 2018, sheol an tAire McGrath an tuarascáil ón Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe. Leagtar amach sa tuarascáil an dóigh a bhféadfaí buiséid phearsantaithe a úsáid mar shásra cistiúcháin do dhaoine faoi mhíchumas, áit a dtabharfaí tuilleadh rogha agus smachta dóibh maidir leis na seirbhísí agus na tacaí a fhaigheann siad.

Tá an Roinn Sláinte, an tÚdarás Náisiúnta Míchumais agus FSS ag obair faoi láthair chun na tionscadail taispeána a dhearadh, mar a mhol an Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe. Cuirfear na tionscadail sin i bhfeidhm sa bhliain 2019.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach https://health.gov.ie/blog/press-release/minister-mcgrath-launches-the-report-of-the-task-force-on-personalised-budgets/

Drugaí Neamhdhleathacha a bheith i Seilbh Daoine lena nÚsáid Phearsanta: Bunaíodh Grúpa Oibre faoi ‘Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú’, an straitéis náisiúnta drugaí, chun scrúdú a dhéanamh ar chineálacha malartacha cur chuige i leith drugaí neamhdhleathacha a bheith i seilbh daoine lena n-úsáid phearsanta.

Chun cabhrú le heolas a dhéanamh de bhreithniúcháin an ghrúpa, sheol an Roinn comhairliúchán poiblí chun tuairimí a bhailiú maidir lena éifeachtaí atá an dlí reatha agus maidir leis na roghanna eile a d’fhéadfaí a bhreithniú.

Fuarthas 20,650 aighneacht i leith an chomhairliúcháin, figiúr a bhí ar an líon is airde riamh. Cabhróidh na freagraí le heolas a dhéanamh do bhreithniúcháin an ghrúpa oibre a bunaíodh faoi ‘Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú’, an straitéis náisiúnta drugaí. Tá an grúpa ag déanamh scrúdú faoi láthair ar chineálacha malartacha cur chuige i leith drugaí neamhdhleathacha a bheith i seilbh daoine lena n-úsáid phearsanta.

Cuid thábhachtach d’fhorbairt beartais is ea comhairliúcháin phoiblí. Mar sin, tá an Roinn buíoch de na saoránaigh, na geallsealbhóirí agus na grúpaí ionadaíocha uile a chuaigh i gcomhairle linn le linn na bliana 2018.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach https://health.gov.ie/blog/publications/reducing-harm-supporting-recovery-2017-2025/

Meán Fómhair 2018

An Fiosrúchán Scóipe ar an gClár Scagthástála Ceirbheacs: An 12 Meán Fómhair 2018, foilsíodh Tuarascáil an Fhiosrúcháin Scóipe ar an gClár Scagthástála Ceirbheacs (CervicalCheck), rud a bhí faoi stiúir ag an Dr Gabriel Scally. Cé go raibh an Fiosrúchán sásta leis na próisis bhainistíochta cáilíochta atá ar bun sna saotharlanna a sholáthraíonn scagthástáil faoi láthair, rinneadh sa tuarascáil ón Dr Scally 50 moladh le haghaidh feabhais i raon réimsí difriúla. Ghlac an Rialtas le gach ceann den 50 moladh. Foilsíodh an Plean Cur Chun Feidhme don Tuarascáil ón Dr Scally ansin an 11 Nollaig 2018. Leagtar amach sa Phlean Cur Chun Feidhme 126 ghníomh lena dtugtar aghaidh ar na moltaí ón Dr Scally sna réimsí seo a leanas: mná agus sláinte na mban; eagrú agus rialachas; seirbhísí saotharlainne agus soláthar; nochtadh oscailte; clárú ailse; cláir scagthástála eile; agus réiteach.

Ba é an Coiste Stiúrtha Scagthástála Ceirbheacs a rinne maoirseacht ar fhorbairt an Phlean. Chuir an tAire an Coiste ar bun i mí an Mheithimh 2018 chun maoirseacht a dhéanamh agus dearbhú a thabhairt i ndáil leis an bhfreagairt do shaincheisteanna Scagthástála Ceirbheacs a bhainistiú agus chun a chinntiú go gcuirfí na príomhchinntí ón Rialtas chun feidhme.

Cé nach féidir leis an scagthástáil amháin ailse cheirbheacs a chosc i measc na mban uile, is féidir linn galar neamhchoitianta a dhéanamh d’ailse cheirbheacs ach clár scagthástála dea-eagraithe a reáchtáil agus an vacsaín HPV a thabhairt do bhuachaillí agus do chailíní araon. Mar aon leis na moltaí ón Dr Scally a chur chun feidhme, tá obair ar siúl chun an t-aistriú chuig tástáil HPV mar phríomh-mhodh scagthástála a chur chun feidhme agus chun tosú ar an vacsaín HPV a thabhairt do bhuachaillí.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach

https://health.gov.ie/cervicalchecksteeringcommittee/

https://health.gov.ie/blog/press-release/minister-harris-publishes-the-implementation-plan-for-the-recommendations-of-dr-gabriel-scally-on-the-cervicalcheck-screening-programme/

https://health.gov.ie/blog/publications/dr-gabriel-scally-scoping-inquiry-into-cervicalcheck/

Pacáistiú Caighdeánaithe Toitíní: Ó mhí Mheán Fómhair 2018 i leith, tá sé riachtanach, de réir an Achta Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac), 2015, gach paicéad toitíní agus gach táirge tobac eile a dhíol i bpacáistiú pléineáilte nó caighdeánaithe. Is imithe anois atá na dathanna agus na lógónna a d’fheictí ar na brandaí éagsúla agus tá an dath pléineáilte neodrach céanna do gach bosca toitíní le húsáid ina n-áit. Ar an mbealach sin, tarraingítear aird ar na rabhaidh shláinte poiblí atá tugtha ar na paicéid.

Níl i bpacáistiú caighdeánaithe ach ceann amháin de roinnt beart atá leagtha amach sa doiciméad Éire atá Saor ó Thobac, a bhfuil mar aidhm fhoriomlán leis caiteoirí a spreagadh éirí as an tobac agus cabhrú leo déanamh amhlaidh agus daoine óga a chur ó thosú ar an tobac.

De réir thorthaí an tSuirbhé Éire Shláintiúil don bhliain 2018, tháinig laghdú measta iomlán 80,000 duine ar an líon caiteoirí in Éirinn sna 3 bliana seo a chuaigh thart. Rinne 40% de chaiteoirí iarracht éirí as sa 12 mhí seo a chuaigh thart, agus roinnt díobh á rá gur thug pacáistiú pléineáilte a bhfuil rabhaidh shláinte air spreagadh dóibh déanamh amhlaidh.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach

https://health.gov.ie/wp-content/uploads/2014/03/TobaccoFreeIreland.pdf

https://health.gov.ie/wp-content/uploads/2018/10/Healthy-Ireland-Survey-2018.pdf

Deireadh Fómhair/Samhain 2018

An Plean Gníomhaíochta um Shláinte na mBan: San Óráid Bhuiséid uaidh, d’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, go bhforbrófaí ‘Plean Gníomhaíochta um Shláinte na mBan’ sa bhliain 2019. Tá an Roinn Sláinte, FSS agus Comhairle Náisiúnta na mBan ag obair ar Phlean Gníomhaíochta um Shláinte na mBan a fhorbairt faoi láthair, mar a mholtar i Straitéis Náisiúnta na mBan agus na gCailíní.

Sainaithneofar sa phlean sin na príomhghníomhartha a dhéanfar chun freastal ar na riachtanais sláinte fisiciúla agus mheabhairshláinte ar leith atá ag mná agus ag cailíní. Comhtháthófar na gníomhartha ina dhiaidh sin sna straitéisí sláinte, sna beartais sláinte agus sna cláir shláinte atá ann cheana agus iontu sin atá ag teacht chun cinn.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach https://health.gov.ie/blog/speeches/women-making-history-national-women-council-of-ireland-agm-speech-by-minister-for-health-simon-harris-td-thursday-21-june-2018/

Nollaig 2018

Plean Geimhridh: An 6 Nollaig, chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Daoine Scothaosta, fáilte roimh fhoilsiú an Phlean Geimhridh ó FSS don bhliain 2018/19. Leagtar amach sa phlean an dóigh a bhfreagrófar do na dúshláin a thiocfaidh chun cinn ar fud na seirbhíse sláinte le linn an gheimhridh. Mar chuid den phlean, táthar ag tabhairt faoi ghníomhaíocht spriocdhírithe ar feadh tréimhse ceithre seachtaine ón 17 Nollaig go dtí an 13 Eanáir. Le linn na tréimhse sin, tá sraith gníomhartha feabhsaithe á gcur i bhfeidhm i naoi láthair ospidéil thábhachtacha – Ospidéal Mater Misericordiae, Ospidéal Naomh Uinseann, Ospidéal Thamhlachta, Ospidéal an Náis, Ospidéal Thulach Mhór, Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe, Ospidéal Ollscoil Luimnigh, Ospidéal Ollscoile Chorcaí, Ospidéal Ollscoile Phort Láirge – agus i measc na n-eagraíochtaí cúram sláinte pobail a bhaineann leo.

Baintear sa phlean ó FSS an chuid is fearr as na hacmhainní atá ann cheana agus cuirtear roghanna eile seachas an Rannóg Éigeandála ar fáil d’othair, lena n-áirítear trí uaireanta oscailte a fhadú agus trí sheirbhísí a leathnú in aonaid ghortuithe agus in aonaid mhionghortuithe sa cheantar áitiúil agus sna príomh-Ionaid Chúraim Phríomhúil. Mar aon leis an gcuid is fearr a bhaint as na hacmhainní atá ann cheana, tá €30m sa bhreis á infheistiú ag FSS i dtionscnaimh gheimhridh. Chuir NTPF ciste €1m ar bun agus úsáidfear é sin chun tacú leis na Pleananna Geimhridh ó FSS trí dhíriú ar rochtain ar dhiagnóisic a mhéadú i saoráidí príobháideacha agus ar bhonn inmheánach araon.

Cé gur bhliain dhúshlánach dár seirbhísí sláinte í an bhliain 2018 agus gur fhreastail líon mór daoine ar ár Rannóga Éigeandála go luath sa bhliain de bharr Stoirm Emma, tharla sé, ach amháin i mí na Samhna, gur tháinig laghdú mí ar mhí ar an líon othar ar thralaithe ó mhí na Bealtaine 2018 i leith. I gcomparáid leis an bhfigiúr do mhí na Nollag 2017, bhí laghdú géar 19.2% ann ar an líon othar a bhí ag fanacht le tralaí ag 8 a.m. i mí na Nollag 2018. Bhí 98,136 othar ag fanacht ar thralaí ag 8 a.m. sa bhliain 2018, rud a bhí cothrom le méadú 1.8% ar an bhfigiúr don bhliain 2017.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach https://www.hse.ie/eng/services/news/media/pressrel/hse-announces-winter-plan-2018-2019.html

Plean Uathachais don bhliain 2019: An 5 Nollaig 2018, fógraíodh go dtabharfaí plean uathachais nua isteach. Foilsíodh dhá thuarascáil ar an lá sin. I gceann amháin díobh, leagadh amach leitheadúlacht an uathachais in Éirinn agus, sa cheann eile, rinneadh athbhreithniú ar na seirbhísí atá ar fáil do dhaoine a bhfuil uathachas orthu.

Baineadh leas as raon foinsí éagsúla sa tuarascáil taighde agus thángthas ar an gconclúid inti go bhfuil cás láidir ann chun a mheas, chun críocha beartas agus seirbhísí in Éirinn a phleanáil, go bhfuil ráta leitheadúlachta an uathachais i measc leanaí cothrom le 1-1.5%. Tá an ráta sin cosúil leis na rátaí leitheadúlachta is déanaí a tuairiscíodh i dtíortha amhail an Danmhairg, an Fhionlainn, an Iorua, an tSualainn, an Iodáil, an Ríocht Aontaithe, Stáit Aontaithe Mheiriceá, Ceanada agus an Astráil.

Rachaidh FSS ar aghaidh anois leis na moltaí atá sa tuarascáil athbhreithnithe a chur chun feidhme. Léireofar an gealltanas sin sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta ó FSS don bhliain 2019 agus beidh sé ina chuid den Phlean Uathachais foriomlán a fhoilseofar sa bhliain 2019.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach https://health.gov.ie/blog/publications/reports-on-the-prevalence-of-autism-in-ireland-and-a-review-of-the-services-for-people-with-autism/

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Foinsí faisnéise na Roinne Sláinte:

Foilseacháin – https://health.gov.ie/publications-research/publications/
Preaseisiúintí – https://health.gov.ie/news-centre/press-releases/
Óráidí – https://health.gov.ie/news-centre/speeches/
Clár fógraí – https://health.gov.ie/news-centre/notice-board/
Twitter – @RoinnSlainte