Preasráitis

An tAthbhreithniú Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha – Cruinniú de chuid an Ghrúpa Stiúrtha

Tháinig Grúpa Stiúrtha an Athbhreithnithe Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha le chéile Dé Luain an 26 Márta.

Le linn an chruinnithe, thug an Grúpa Stiúrtha a léirmhíniú ar raon feidhme an Athbhreithnithe chun críche agus chomhaontaigh sé gur ghá athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar gach gné de shainseirbhísí cairdeolaíochta ionas go bhféadfadh sé moltaí cuí a dhéanamh maidir le heagrú na seirbhísí sin. Thug an Grúpa Stiúrtha faoi deara a thábhachtaí atá sé an tAthbhreithniú a chur i gcrích laistigh den tréimhse ama 18 mí ar iarr an tAire í.

Cuireadh faisnéis i láthair an Ghrúpa Stiúrtha ar dhá ócáid freisin:

  • Thug Rúnaíocht an Athbhreithnithe faisnéis don Ghrúpa Stiúrtha faoin obair leanúnach a bhíonn á déanamh i ndáil le bailiú sonraí, athbhreithniú ar an bhfianaise, comhairliúchán agus cumarsáid; agus
  • Thug an tOllamh Kieran Daly, Treoraí Cliniciúil an Chláir um Ghéarshiondróm Corónach faisnéis don Ghrúpa Stiúrtha faoi obair an chláir sin.

Foilseofar achoimre ar gach cruinniú agus doiciméid ghaolmhara ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.