Preasráitis

An tAthbhreithniú Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha – Comhairliúchán Poiblí

Thar ceann an Athbhreithnithe Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha, sheol an Roinn Sláinte comhairliúchán poiblí inniu (Dé Céadaoin). Tá an nasc chuig ceistneoir an chomhairliúcháin ar fáil ag https://health.gov.ie/consultations/ agus beidh an comhairliúchán ar oscailt go dtí 5 p.m., Dé hAoine an 17 Lúnasa.

Úsáidfear na freagraí ar an gcomhairliúchán chun cabhrú leis an nGrúpa Stiúrtha moltaí cuí a dhéanamh maidir leis an gcumrú náisiúnta ar shainseirbhísí cairdiacha lena mbainfear na torthaí is fearr is féidir amach d’othair ar leibhéal an daonra, agus béim ar leith á cur ar shábháilteacht, ar cháilíocht agus ar inbhuanaitheacht na seirbhísí a fhaigheann othair chairdiacha aosacha.

Ag labhairt dó faoin seoladh, dúirt an tAire Harris, “Ón tús, féachadh ar othair agus ar a dteaghlach mar gheallsealbhóirí tábhachtacha sa phróiseas athbhreithnithe, agus bhí ról ag ionadaithe othar sa phróiseas mar chomhaltaí den Ghrúpa Stiúrtha.  Tá an comhairliúchán poiblí seo mar fhianaise ar an ról atá ag othair i gcinnteoireacht beartais agus fáiltím roimhe toisc go dtabharfar deis d’othair agus don phobal a gcuid tuairimí a chur in iúl lena linn.  Táim ag tnúth go mór leis an tuarascáil maidir leis an Athbhreithniú Náisiúnta a fháil sa bhliain 2019.”

Dúirt an tOllamh Philip Nolan, Cathaoirleach an Ghrúpa Stiúrtha don Athbhreithniú Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha, “Cuid thábhachtach den Athbhreithniú Náisiúnta is ea an comhairliúchán poiblí seo.  Cabhróidh sé leis an nGrúpa cinntí a dhéanamh ar na nithe ba mhaith linn a fheiceáil sa treoirphlean do sheirbhísí amach anseo. Táimid ag tnúth le tuairimí ár saoránach a chur san áireamh sna cinntí sin agus le leas a bhaint as an bhfianaise is fearr atá ar fáil agus as saineolas idirnáisiúnta chun plean don chéad deich mbliana eile go dtí an chéad chúig bliana déag eile a thabhairt don Aire.”

#HaveYourSay

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Chuir an tAire Sláinte an tAthbhreithniú Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha ar bun faoi chathaoirleacht neamhspleách ag an Ollamh Philip Nolan.  Is é aidhm an Athbhreithnithe Náisiúnta na torthaí is fearr is féidir a bhaint amach d’othair ar leibhéal an daonra, agus béim ar leith á cur ar shábháilteacht, ar cháilíocht agus ar inbhuanaitheacht na seirbhísí a fhaigheann othair tríd an ngá atá le cumrú barrmhaith ar sheirbhís náisiúnta chairdiach d’aosaigh a bhunú.

An Cathaoirleach
Tá an tOllamh Philip Nolan ina Uachtarán ar Ollscoil Mhá Nuad le sé bliana anuas. Tá sé ina Uachtarán ar Chumann Ollscoileanna na hÉireann faoi láthair. Tá sé ina Chathaoirleach ar an Tascfhórsa um Roghnú agus Iontráil Ollscoile a Athchóiriú dá chuid freisin.  Agus PhD agus gradaim éagsúla faighte aige sa taighde eolaíoch agus sa teagasc acadúil, tá gairm acadúil an Ollaimh Philip Nolan mar fhianaise ar an tiomantas láidir atá aige do chruinneas modheolaíoch a bhaint amach agus fianaise á giniúint. Ghnóthaigh sé céim phríomha san Fhiseolaíocht sa bhliain 1988 agus bhain sé Baitsiléir Leighis (MB BCh BAO) amach ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, sa bhliain 1991.  Chaith an tOllamh Nolan tamaillín i gcleachtadh leighis ansin. Mar sin, tuigeann sé an tseirbhís sláinte agus an gá atá ann le sonraí agus fianaise a úsáid agus a chur i bhfeidhm chun torthaí othar a bharrfheabhsú. Chuaigh an tOllamh Nolan isteach i bhfoireann an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, sa bhliain 1996, áit ar stiúir sé an obair chun Ionad Eolaíochtaí Sláinte UCD a fhorbairt. Bhí sé ina Stiúrthóir ar Institiúid Conway in UCD idir 2003-2004. Ceapadh an tOllamh Nolan mar Chláraitheoir agus mar Leas-Uachtarán ar UCD sa bhliain 2004 agus shealbhaigh sé an oifig sin go dtí gur ceapadh chuig Ollscoil Mhá Nuad é.

An Grúpa Stiúrtha
Cuimsíonn an Grúpa Stiúrtha othair, gairmithe ábhartha sláinte, bainisteoirí sinsearacha ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus oifigigh shinsearacha ón Roinn. Tá saineolas ag an nGrúpa i gcoitinne ar na réimsí seo a leanas: soláthar cliniciúil; bainistíocht seirbhíse; beartas seirbhíse; éifeachtacht chliniciúil agus sábháilteacht othar; an tsláinte phoiblí; agus eispéireas othar. Tá an liosta comhaltaí ar fáil ar leathanach Gréasáin tiomnaithe an Ghrúpa.

Foilsítear achoimre ar gach cruinniú agus doiciméid ghaolmhara ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.