Preasráitis

An tAthbhreithniú Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha – an chéad chruinniú de chuid an Ghrúpa Stiúrtha

Tháinig Grúpa Stiúrtha an Athbhreithnithe Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha le chéile inniu an 31 Eanáir. Beidh sé mar aidhm ag an Athbhreithniú Náisiúnta, atá faoi chathaoirleacht ag an Ollamh Philip Nolan, Uachtarán ar Ollscoil Mhá Nuad, seirbhís chairdiach atá sábháilte agus nua-aimseartha a chur ar aghaidh d’aosaigh Éireannacha.

Díríodh le linn an chruinnithe inniu ar chlár oibre an Athbhreithnithe Náisiúnta a bhunú.

Dúirt Simon Harris TD, an tAire Sláinte, “Tá lúcháir orm go bhfuil an t-athbhreithniú tábhachtach seo ar siúl anois. Tá rún daingean agam a chinntiú gur ag gach saoránach Éireannach a bheidh rochtain ar chúram atá sábháilte, ar ardchaighdeán agus fianaisebhunaithe agus atá ag teacht le caighdeáin idirnáisiúnta. A bhuí leis an saineolas suntasach atá ag na comhaltaí den Ghrúpa Stiúrtha, tá muinín agam gur athbhreithniú cuimsitheach ar an gcaighdeán is airde a bheidh san Athbhreithniú Náisiúnta.”

Dúirt an tOllamh Philip Nolan, Cathaoirleach an Ghrúpa Stiúrtha, “Bhí an cruinniú inniu ar an gcéad bheart tábhachtach de phíosa an-tábhachtach oibre. Bhí mé sásta leis an díospóireacht a rinneadh ag an gcruinniú agus creidim gur chuireamar tús an-mhaith lenár gcuid oibre.”

Foilseofar achoimre ar gach cruinniú agus doiciméid ghaolmhara ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

An Cathaoirleach
Tá an tOllamh Philip Nolan ina Uachtarán ar Ollscoil Mhá Nuad le sé bliana anuas, áit ar stiúir sé forbairt straitéiseach a raibh de thoradh uirthi acmhainn taighde a mhéadú agus curaclaim fochéime a bhunathrú. Tá sé ina Uachtarán ar Chumann Ollscoileanna na hÉireann faoi láthair. Tá sé ina Chathaoirleach ar an Tascfhórsa um Roghnú agus Iontráil Ollscoile a Athchóiriú dá chuid freisin.

Agus PhD agus gradaim éagsúla taighde eolaíoch faighte aige, tá gairm acadúil an Ollaimh Philip Nolan mar fhianaise ar an tiomantas láidir atá aige do chruinneas modheolaíoch a bhaint amach agus fianaise á giniúint. Ghnóthaigh sé céim phríomha san Fhiseolaíocht sa bhliain 1988 agus bhain sé Baitsiléir Leighis (MB BCh BAO) amach ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, sa bhliain 1991. Chaith an tOllamh Nolan tamaillín i gcleachtadh leighis ansin. Mar sin, tuigeann sé an tseirbhís sláinte agus an gá atá ann le sonraí agus fianaise a úsáid agus a chur i bhfeidhm chun torthaí othar a bharrfheabhsú. Chuaigh an tOllamh Nolan isteach i bhfoireann an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, sa bhliain 1996, áit a bhfuair sé an Dámhachtain Taighde agus an Dámhachtain Teagaisc araon ó Uachtarán UCD. Stiúir sé an obair chun Ionad Eolaíochtaí Sláinte UCD a fhorbairt, rud a osclaíodh sa bhliain 2005. Bhí sé ina Stiúrthóir ar Institiúid Conway in UCD idir 2003-2004. Ceapadh an tOllamh Nolan mar Chláraitheoir agus mar Leas-Uachtarán ar UCD sa bhliain 2004 agus lean sé ar aghaidh le forbairtí a stiúradh ann go dtí gur ceapadh chuig Ollscoil Mhá Nuad é.

An Grúpa Stiúrtha
Tá an Grúpa Stiúrtha comhdhéanta de 15 chomhalta (i dteannta an Chathaoirligh), a chuimsíonn othair, gairmithe ábhartha sláinte, bainisteoirí sinsearacha ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus oifigigh shinsearacha ón Roinn. Tá saineolas ag an nGrúpa i gcoitinne ar na réimsí seo a leanas: soláthar cliniciúil; bainistíocht seirbhíse; beartas seirbhíse; éifeachtacht chliniciúil agus sábháilteacht othar; an tsláinte phoiblí; agus eispéireas othar.

Tá an liosta comhaltaí ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

Aidhm
Is é aidhm an Athbhreithnithe Náisiúnta na torthaí is fearr is féidir a bhaint amach d’othair ar leibhéal an daonra, agus béim ar leith á cur ar shábháilteacht, ar cháilíocht agus ar inbhuanaitheacht na seirbhísí a fhaigheann othair tríd an ngá atá le cumrú barrmhaith ar sheirbhís náisiúnta chairdiach d’aosaigh a bhunú. Maidir lena raon feidhme, cumhdófar san Athbhreithniú Náisiúnta seirbhísí ospidéalbhunaithe sceidealta agus neamhsceidealta araon le haghaidh galar cairdiach a dhiagnóisiú agus a chóireáil i measc aosach.

Modhanna
Cuirfear an tAthbhreithniú Náisiúnta i gcrích ar na bealaí seo a leanas: ceisteanna tábhachtacha a cheapadh ar a ndéanfar mionscrúduithe córasacha ar an bhfianaise, agus leas á bhaint as modheolaíocht atá aitheanta go hidirnáisiúnta; dul i gcomhairle leis an bpobal agus le geallsealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear glao ar aighneachtaí a eisiúint; an dea-chleachtas idirnáisiúnta a shainaithint; cuairt a thabhairt ar roinnt suíomhanna; agus anailís a dhéanamh ar shonraí faoi sheirbhísí agus faoi dhaonraí reatha. Cuirfear Painéal Tagartha Idirnáisiúnta a bheidh comhdhéanta de shaineolaithe idirnáisiúnta ar bun freisin chun athbhreithniú piaraí neamhspleách a dhéanamh don phróiseas. Tríd is tríd, tiocfaidh an Coiste le chéile ar bhonn míosúil.