Preasráitis

An tAthbhreithniú Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha – 8ú Cruinniú de chuid an Ghrúpa Stiúrtha

Tionóladh an 8ú cruinniú de chuid an Ghrúpa Stiúrtha Dé Luain an 12 Samhain 2018.

Lena linn, fuair an Grúpa Stiúrtha cur i láthair ó ionadaithe ó Chomhoibriú in Éirinn le haghaidh Athbhreithnithe ar Éifeachtacht Chliniciúil, atá á reáchtáil ag an mBord Taighde Sláinte, ar an bprótacal atá beartaithe le haghaidh Sintéis Fhianaisebhunaithe. Thug Rúnaíocht an Athbhreithnithe an t-eolas is deireanaí don Ghrúpa Stiúrtha ar na pacáistí éagsúla oibre atá á ndéanamh mar chuid den Athbhreithniú. Tá an suirbhé comhairliúcháin phoiblí dúnta anois agus ullmhaíodh dréacht-tuarascáil ina leith. Cuireadh na sonraí agus na príomhthéamaí a d’eascair as an suirbhé ar fáil don Ghrúpa Stiúrtha ansin chun tuairimí a chur in iúl orthu. Cuireadh imeacht comhairliúcháin do gheallsealbhóirí tábhachtacha ar siúl Dé hAoine an 30 Samhain 2018 sa Roinn Sláinte.

Tionólfar an chéad chruinniú eile de chuid an Ghrúpa Stiúrtha Dé hAoine an 1 Feabhra 2019.

Foilsítear achoimre ar gach cruinniú agus doiciméid ghaolmhara ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir
Cathaoirleach
Tá an tOllamh Philip Nolan ina Uachtarán ar Ollscoil Mhá Nuad le sé bliana anuas, áit ar stiúir sé forbairt straitéiseach a raibh de thoradh uirthi acmhainn taighde a mhéadú agus curaclaim fochéime a bhunathrú. Tá sé ina Uachtarán ar Chumann Ollscoileanna na hÉireann faoi láthair. Tá sé ina Chathaoirleach ar an Tascfhórsa um Roghnú agus Iontráil Ollscoile a Athchóiriú dá chuid freisin.

Agus PhD agus gradaim éagsúla taighde eolaíoch faighte aige, tá gairm acadúil an Ollaimh Philip Nolan mar fhianaise ar an tiomantas láidir atá aige do chruinneas modheolaíoch a bhaint amach agus fianaise á giniúint. Ghnóthaigh sé céim phríomha san Fhiseolaíocht sa bhliain 1988 agus bhain sé Baitsiléir Leighis (MB BCh BAO) amach ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, sa bhliain 1991. Chaith an tOllamh Nolan tamaillín i gcleachtadh leighis ansin. Mar sin, tuigeann sé an tseirbhís sláinte agus an gá atá ann le sonraí agus fianaise a úsáid agus a chur i bhfeidhm chun torthaí othar a bharrfheabhsú. Chuaigh an tOllamh Nolan isteach i bhfoireann an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, sa bhliain 1996, áit a bhfuair sé an Dámhachtain Taighde agus an Dámhachtain Teagaisc araon ó Uachtarán UCD. Stiúir sé an obair chun Ionad Eolaíochtaí Sláinte UCD a fhorbairt, rud a osclaíodh sa bhliain 2005. Bhí sé ina Stiúrthóir ar Institiúid Conway in UCD idir 2003-2004. Ceapadh an tOllamh Nolan mar Chláraitheoir agus mar Leas-Uachtarán ar UCD sa bhliain 2004 agus lean sé ar aghaidh le forbairtí a stiúradh ann go dtí gur ceapadh chuig Ollscoil Mhá Nuad é.

An Grúpa Stiúrtha
Cuimsíonn an Grúpa Stiúrtha othair, gairmithe ábhartha sláinte, bainisteoirí sinsearacha ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus oifigigh shinsearacha ón Roinn. Tá saineolas ag an nGrúpa i gcoitinne ar na réimsí seo a leanas: soláthar cliniciúil; bainistíocht seirbhíse; beartas seirbhíse; éifeachtacht chliniciúil agus sábháilteacht othar; an tsláinte phoiblí; agus eispéireas othar. Tá an liosta comhaltaí ar fáil ar leathanach Gréasáin tiomnaithe an Ghrúpa.

Aidhm
Is é aidhm an Athbhreithnithe Náisiúnta na torthaí is fearr is féidir a bhaint amach d’othair ar leibhéal an daonra, agus béim ar leith á cur ar shábháilteacht, ar cháilíocht agus ar inbhuanaitheacht na seirbhísí a fhaigheann othair tríd an ngá atá le cumrú barrmhaith ar sheirbhís náisiúnta chairdiach d’aosaigh a bhunú. Maidir lena raon feidhme, cumhdófar san Athbhreithniú Náisiúnta seirbhísí ospidéalbhunaithe sceidealta agus neamhsceidealta araon le haghaidh galar cairdiach a dhiagnóisiú agus a chóireáil i measc aosach.

Modhanna
Cuirfear an tAthbhreithniú Náisiúnta i gcrích ar na bealaí seo a leanas: ceisteanna tábhachtacha a cheapadh ar a ndéanfar mionscrúduithe córasacha ar an bhfianaise, agus leas á bhaint as modheolaíocht atá aitheanta go hidirnáisiúnta; dul i gcomhairle leis an bpobal agus le geallsealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear glao ar aighneachtaí a eisiúint; an dea-chleachtas idirnáisiúnta a shainaithint; cuairt a thabhairt ar roinnt suíomhanna; agus anailís a dhéanamh ar shonraí faoi sheirbhísí agus faoi dhaonraí reatha. Cuirfear Painéal Tagartha Idirnáisiúnta a bheidh comhdhéanta de shaineolaithe idirnáisiúnta ar bun freisin chun athbhreithniú piaraí neamhspleách a dhéanamh don phróiseas. Tríd is tríd, tiocfaidh an Coiste le chéile ar bhonn míosúil.