Preasráitis

An t-eolas is déanaí ar phleananna liosta feithimh agus freagra ar an gclár RTÉ Investigates ón Aire Simon Harris

Chuir an tAire Harris in iúl go soiléir aréir go raibh sé “náirithe agus croíbhriste” le linn dó amharc ar an gclár RTÉ Investigates maidir le liostaí feithimh.

Tháinig an tAire le chéile inniu le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), leis an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF), le feidhmeannaigh shinsearacha sa Roinn Sláinte, le Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn, agus le Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí.

Ag labhairt dó tar éis na gcruinnithe sin ar fad, thug an tAire Harris forbhreathnú ar na gníomhartha atá á ndéanamh i leith liostaí feithimh:

  • Cuirfear acmhainn bhreise obrádlainne ar fáil le haghaidh gnáthaimh scolóise in Ospidéal Chromghlinne ó mhí Aibreáin i leith, tar éis oscailt na hobrádlainne nua
  • Líonfar post ortaipéideach in Ospidéal Chromghlinne faoi mhí an Mheithimh
  • Cuirfidh FSS Plean Gníomhaíochta ar Scolóis faoi bhráid an Aire faoi dheireadh mhí Feabhra
  • Ar iarraidh ón Aire, déanfaidh an NTPF iniúchadh ar na cleachtais atá i bhfeidhm i ngach ceann de na hospidéil ar pléadh leo sa chlár aréir agus tabharfaidh sé tuairisc don Aire ina dhiaidh sin.
  • Chuir an NTPF in iúl don Aire go bhfuil sé ag rangú liostaí feithimh ar an mbealach céanna ó bunaíodh sa bhliain 2002 é agus go bhfuil an rangú sin ag teacht leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta. Mar sin féin, chuir sé tús cheana féin le hathbhreithniú ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta maidir le samhlacha um fhoilsiú sonraí liosta feithimh.
  • Soláthrófar breis agus 2,000 gnáthamh cás lae, agus leas á bhaint as an tsuim €5 mhilliún a chuir an tAire ar fáil don NTPF. Tosófar ar na gnáthaimh sin a sholáthar i mí an Mhárta.
  • Oibreoidh FSS agus an NTPF le chéile chun leas a bhaint as an acmhainn atá ar fáil san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon.  Agus í ag obair i gcomhar leis an NTPF, cuirfidh FSS Plean Gníomhaíochta ar Liostaí Feithimh faoi bhráid an Aire faoi dheireadh na míosa seo. Díreofar sa phlean sin ar laghdú a dhéanamh ar an am a fheitheann othair le coinne othar cónaitheach, cás lae nó othar seachtrach, agus é mar aidhm leis a chinntiú nach mbeidh aon othar ag feitheamh le níos mó ná 15 mhí faoi dheireadh mhí Dheireadh Fómhair. Cé go measann an tAire gur rófhada atá an tréimhse sin go fóill, bheadh sé ina laghdú suntasach ar amanna feithimh reatha agus bheifí in ann féachaint ansin le liostaí feithimh a laghdú arís sa chéad phlean eile.
  • Déantar soláthar i mBuiséad 2017 do chóireáil a chur ar othair atá ag feitheamh le tréimhse fhada. Leithdháileadh cistiú €20 milliún ar an NTPF cheana féin agus méadófar an tsuim sin go €55 mhilliún sa bhliain 2018.

Dúirt an tAire Sláinte freisin, “Is eol dom go maith gur gá dúinn bunchlocha bunúsacha a chur i bhfeidhm inár seirbhís sláinte má táimid chun deireadh a chur le plódú agus amanna feithimh fada inár n-ospidéil. Tá 4 bheart i gceist leis sin:

1) plean traspháirtí 10 mbliana a chur i bhfeidhm don tseirbhís sláinte, rud a meastar go bhfaighfear é i mí Aibreáin,

2) tuilleadh acmhainne leapacha a sholáthar, agus tá obair ar siúl chun athbhreithniú a dhéanamh ar an acmhainn leapacha reatha ionas gur féidir linn na riachtanais lena mbaineann a shainaithint go soiléir roimh an athbhreithniú meántéarmach caipitil ón Rialtas,

3) tuilleadh ball foirne altranais a earcú agus a choinneáil ionas gur féidir linn leapacha dúnta a oscailt dá bhfuil plean cistithe i bhfeidhm againn chun 1,000 altra nua a earcú i mbliana, agus

4) conradh nua a aontú le liachleachtóirí ginearálta ionas gur féidir linn tuilleadh seirbhísí a sholáthar i gcúram príomhúil, lena n-áirítear mionghnáthaimh mháinliachta. Tá an díospóireacht ar an gconradh nua sin ar siúl faoi láthair.”