Preasráitis

An bhonnchloch dár seirbhís sláinte is ea sábháilteacht othar – an tAire Harris

Osclaíonn an tAire an 2ú Comhdháil de chuid na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar

Dúirt Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (Dé Céadaoin) gurb é sábháilteacht othar an bhonnchloch dár seirbhís sláinte. Bhí an tAire ag labhairt ag oscailt an 2ú Comhdháil de chuid na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar sna Printworks i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Tá trí réimse i gceist le hobair na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar: faireachas ar shábháilteacht othar; an beartas maidir le sábháilteacht othar agus maidir le tathant; agus éifeachtacht chliniciúil.

Seolfar na nithe seo a leanas ag an gcomhdháil inniu:

–        Caighdeáin Náisiúnta maidir le hAthbhreithnithe a Sheoladh ar Theagmhais Sábháilteachta Othar. Choimisiúnaigh an Roinn Sláinte na Caighdeáin de bhun na Tuarascála ar Ospidéal Phort Laoise ón bPríomhoifigeach Míochaine sa bhliain 2014. Ba iad an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) agus an Coimisiún Meabhair-Shláinte a d’fhorbair na Caighdeáin; agus

–        Plean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann chun dul i ngleic le frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach.

Agus é ag labhairt os comhair breis agus 500 duine – gairmithe sláinte, rialálaithe, déantóirí beartas, oideoirí agus taighdeoirí, bainisteoirí seirbhíse sláinte agus ionadaithe d’othair ina measc – dúirt an tAire, “Tugtar leis an ócáid seo sárdheis dúinn machnamh a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta, na dúshláin atá romhainn a bhreithniú agus a phleanáil le chéile conas is féidir linn cúram éifeachtach sábháilte a sholáthar ina ndíreofar go príomha ar thorthaí ar dhea-chaighdeán a bhaint amach d’othair. Sheol mé an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar níos lú ná bliain ó shin agus is cúis áthais dom go bhfuil an Oifig ag brú treo beartais láidir chun cinn anois i réimse atá chomh tábhachtach sin.”

Dúirt an Dr Kathleen Mac Lellan, Stiúrthóir na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar, “Den chéad uair riamh, tá córas faireachais náisiúnta ar shábháilteacht othar ar bun ag an Roinn. Nílimid ach tar éis tús a chur lenár gcuid oibre, áfach. Baileoimid faisnéis ó chuid mhór foinsí, lena n-áireofar an suirbhé náisiúnta ar eispéireas othar. Bainfimid úsáid as an bhfaisnéis sin chun bearnaí agus tosaíochtaí sábháilteachta othar a shainaithint chun an córas sláinte a threorú agus chun dea-bheartas maidir le sábháilteacht othar a cheapadh. Tá sé mar aidhm leis an méid sin ar fad feabhas a chur ar eispéireas othar, díobháil a chosc, torthaí othar a fheabhsú, beathaí a shábháil agus a chinntiú go mbeidh córais láidre um shábháilteacht othar i bhfeidhm againn.

Dúirt an tAire, “Tabharfaidh mé scéim ghinearálta an Bhille nua um Cheadúnú Sábháilteachta Othar ar aghaidh roimh i bhfad. Is bille é sin lena dtabharfar córas rialála isteach trína n-éileofar ceadúnú do gach ospidéal in Éirinn agus do ghníomhaíochtaí ardriosca ainmnithe áirithe a chuirtear i gcrích taobh amuigh de thimpeallacht ospidéil. Is é HIQA a bheidh san údarás ceadúnúcháin don chóras ceadúnúcháin nua sin, rud lena gcuirfear forbairt creataí láidre rialachais chliniciúil chun cinn ar fud na seirbhíse sláinte agus lena gcabhrófar leis an obair atá ar bun chun a chinntiú go nglacfar cur chuige atá sábháilte, freagrúil agus cuntasach i leith cúram sláinte a sholáthar.”

Thug an tAire an méid seo a leanas faoi deara ansin, “Agus aird á tabhairt agam ar théama na comhdhála inniu, measaim gur le gach duine a bhaineann saincheist na sábháilteachta othar. Mar sin, tacaím go láidir leis an obair atá á déanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun clár trí bliana um shábháilteacht othar a chur chun feidhme agus leis an mbéim ar shábháilteacht othar atá á cur ag rialálaithe.”

Ag deireadh na láithreoireachta uaidh, dúirt an tAire, “Beidh ríthábhacht ag baint leis an gclár oibre um shábháilteacht othar de réir mar a bhogaimid chun tosaigh i dtreo moltaí na tuarascála Sláintecare a chur chun feidhme. Maidir leis sin, is amhlaidh, le linn di an clár oibre don chruinniú dhá lá seo a leagan síos, gur shainaithin foireann na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar réimsí dea-chleachtais agus réimsí lena bhfeabhsú araon, agus é mar aidhm aici seirbhísí sláinte a dhéanamh níos sábháilte d’othair.”

Is é ‘Obair Bhuíne ar son Sábháilteacht Othar’ téama na comhdhála i mbliana agus áiríodh leis na cainteoirí idirnáisiúnta an tOllamh Michael West ó Chiste an Rí agus an tUas. David Garbutt, Cathaoirleach Sheirbhís Otharcharranna na hAlban, a bhí ag labhairt faoi rialachas cliniciúil.  Labhair an tUas. Jim Gavin ó Údarás Eitlíochta na hÉireann faoin tsábháilteacht agus an obair bhuíne ó thaobh rialála de. Thug an tOllamh Niek Klazinga ón Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta breac-chuntas ar an ualach airgeadais a leagann an drochshábháilteacht othar ar bhuiséid seirbhíse sláinte. Leagadh béim ag an gcomhdháil ar a thábhachtaí atá othair mar chomhpháirtithe chun sábháilteacht othar a chinntiú. Áiríodh leis sin an obair atá á déanamh ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar Chreat Rannpháirtíochta Poiblí a fhorbairt don Choiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil.

CRÍOCH

NÓTAÍ D’EAGARTHÓIRÍ

Aitheasc Tosaigh ón Aire Harris

Tá Comhdháil na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar á sruthú go beo. Cliceáil ar:  https://livestream.com/accounts/285324/NPSCO

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag: http://health.gov.ie/national-patient-safety-office/

Cad is an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar ann?

Sheol an tAire Sláinte an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar i mí na Nollag 2016. Tá an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar sa Roinn Sláinte agus bunaíodh é chun maoirseacht a dhéanamh ar chlár um bearta sábháilteachta othar agus comhairle a chur ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), ar an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) agus ar chomhlachtaí rialála gairmithe sláinte maidir le saincheisteanna sábháilteachta othar. Tá 3 shruth ag an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar, is iad sin éifeachtacht chliniciúilfaireachas ar shábháilteacht othar agus tathant agus beartas othar. Dírítear sa chlár sábháilteachta othar sin ar thionscnaimh amhail reachtaíocht nua, forálacha le haghaidh nochtadh oscailte san áireamh, ceadúnú ospidéal, leathnú shainchúram HIQA chuig an earnáil phríobháideach agus gearáin, seirbhís náisiúnta tathanta othar a bhunú, eispéireas othar a thomhas, an clár oibre um éifeachtacht chliniciúil a leathnú agus Comhairle Chomhairleach Náisiúnta do Shábháilteacht Othar a chur ar bun.  Áirítear na nithe seo le roinnt príomhréimsí oibre:

  •        Tiomantas d’éisteacht le hothair agus leis an bpobal agus foghlaim uathu trí obair i gcomhpháirt le HIQA agus le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir leis an Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar; comhairliúchán poiblí ar ghearáin sábháilteachta othar agus ar an mbeartas tathanta; agus tabhairt chun críche a Chreata Rannpháirtíochta Poiblí ag an gCoiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil.
  •        Breac-chuntas ar obair an Choiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil, lena n-áirítear dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar 15 Threoirlíne Chliniciúla Náisiúnta i réimsí sábháilteachta othar amhail córais luathrabhaidh agus seipsis; agus Iniúchadh Náisiúnta amháin i réimse an tráma.
  •        Feidhm nua Faireachais ar Shábháilteacht Othar lena bhfoilseofar sraith táscairí sábháilteachta othar gach bliain, anuas ar an gCóras Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú a fhoilsiú gach bliain.
  •        Obair ar Bheartas maidir le Tathant agus Gearáin Sábháilteachta Othar chun treoir a thabhairt do Sheirbhís Náisiúnta Tathanta Othar a bhunú nach bhfuil lonnaithe sa Roinn ná i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.
  •        An Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach 2017-2020 (iNAP).

Cad atá i gceist leis na Caighdeáin le haghaidh Teagmhais Sábháilteachta Othar a Athbhreithniú?

Choimisiúnaigh an Roinn Sláinte HIQA agus an Coimisiún Meabhair-Shláinte chun caighdeáin náisiúnta a fhorbairt i gcomhpháirt lena chéile d’ospidéil ghéarmhíochaine le haghaidh teagmhais sábháilteachta othar a bhainistiú. Tá na forálacha nua sin á seoladh ag Comhdháil na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar. Leis na forálacha sin, soláthrófar caighdeáin le haghaidh dhéanamh agus chineál na n-athbhreithnithe a dhéanfar ar theagmhais sábháilteachta othar. Soláthrófar sraith sainmhínithe caighdeánacha leo freisin. Leis na caighdeáin sin, comhlánófar na Caighdeáin Náisiúnta le haghaidh Cúram Sláinte Níos Sábháilte, Níos Fearr.

Cad is an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach 2017-2020 (iNAP) ann?

Is é aidhm Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach 2017-2020 ná beartais agus gníomhartha a chur chun feidhme chun faireachán a dhéanamh ar Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach agus í a chosc agus a chomhrac ar fud na hearnála sláinte, na hearnála talmhaíochta agus na hearnála comhshaoil. Chun forbairt agus leathadh na miocrorgánach frithsheasmhach a chosc, baineann ríthábhacht le laghdú a dhéanamh ar an úsáid mhíchuí a bhaintear as cógais fhrithmhiocróbacha agus le hionfhabhtuithe agus galair a chosc.

Tugtar forbhreathnú ann don earnáil sláinte, don earnáil talmhaíochta agus don earnáil comhshaoil. Léirítear ann idirghabhálacha straitéiseacha tábhachtacha le haghaidh dul i ngleic le frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach ar fud na dtrí earnáil, ar aon dul le ceanglais na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Tá na hidirghabhálacha sin mar fhianaise ar an tiomantas atá ag Éirinn do chur chuige ‘an Aon Sláinte Amháin’ a fhorbairt agus a chur chun feidhme ar bhonn iomlánaíoch agus trasearnála i leith fhadhb na frithsheasmhachta in aghaidh ábhar frithmhiocróbach.