Preasráitis

A bhuí le tionscadal trialach um sholáthar foirne atá ar bun i mbardaí ospidéil, tá fíorthorthaí á mbaint amach maidir le haltraí a choinneáil, leis an líon ball foirne gníomhaireachta a laghdú agus le torthaí a fheabhsú d’othair

Fógraíonn Harris leathnú na scéime trialaí agus bronnadh cistiúcháin le haghaidh clár taighde trí bliana

Tá sé fógartha ag Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (Dé Máirt) gurb amhlaidh, a bhuí leis an gCreat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna atá á bhfeidhmiú ar bhonn trialach i sé bharda ospidéil, go bhfuil fíorthorthaí á mbaint amach anois maidir le haltraí a choinneáil, leis an líon ball foirne gníomhaireachta a laghdú agus le torthaí a fheabhsú d’othair.

Dúirt an tAire Harris, “Is tionscadal corraitheach nuálach é seo lena dtugtar aghaidh ar sholáthar foirne sábháilte altranais agus ar an meascán scileanna tríd an acmhainn altranais a mheaitseáil leis an gcineál othar agus leis an líon othar atá ar an mbarda agus leis na riachtanais ar leith atá acu. Tá lúcháir orm an tionscadal a leathnú anois chuig 10 mbarda eile atá suite laistigh de na trí ospidéal thrialacha reatha. Tá áthas orm a fhógairt freisin go bhfuilimid ag bronnadh cistiú ar fhoireann atá faoi stiúir ag an Ollamh Jonathan Drennan i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, ionas gur féidir léi tabhairt faoi chlár taighde trí bliana ina ndíreofar ar thionchar an Chreata.

Dúirt an tAire, “Is é an toradh a bheidh ar leathnú an tionscadail thrialaigh agus ar an gclár taighde ná go soláthrófar, den chéad uair riamh in Éirinn, scrúdú mionsonraithe ar an bhfórsa saothair altranais agus ar an rannchuidiú tábhachtach a dhéanann sé maidir le cúram othar. Is é an aidhm atá leis an gCreat soláthar foirne sábháilte altranais a fhorbairt. Má éiríonn linn é sin a dhéanamh, beimid in ann cúram sábháilte agus dea-thorthaí a chur ar fáil d’othair agus timpeallacht shláintiúil oibre a chruthú ina ndéanfar altraí a mhealladh agus a choinneáil. Léirítear sa tuarascáil ar an obair atá déanta go dtí seo go bhfuil laghdú suntasach tagtha ar an úsáid atá á baint as baill foirne gníomhaireachta i roinnt de na bardaí trialacha. I mbarda amháin, mar shampla, laghdaíodh an céatadán de bhaill foirne gníomhaireachta ó fhiche a hocht faoin gcéad roimh an tionscadal trialach go naoi faoin gcéad tar éis an tionscadail. Tá méadú tagtha ar a shásta atá altraí ina bpost agus ar an líon altraí a bhfuil sé beartaithe acu fanacht sa phost sna suíomhanna trialacha freisin. Tá na nithe sin go léir ina dtosca tábhachtacha taobh thiar de bhaill foirne altranais a choinneáil. Leagtar amach sa tuarascáil ar na suíomhanna trialacha freisin go bhfuil laghdú ag teacht anois ar Bhearta Torthaí Othar a Bhaineann go Sonrach le hAltraí, amhail niúmóine nó seipsis atá faighte san ospidéal, agus go bhfuil feabhas ag teacht ar eispéireas othar ar an tseirbhís sláinte freisin.”

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire, “Tá an tionscadal seo ina fhianaise mhaith ar an obair chomhoibríoch atá ar bun idir Oifig an Phríomhoifigigh Altranais sa Roinn Sláinte, an Bord Taighde Sláinte agus an fhoireann i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, atá faoi stiúir ag an Ollamh Jonathan Drennan. Tá lúcháir orm go bhfuil torthaí dearfacha bainte amach go dtí seo agus táim ag tnúth leis an tionscadal trialach seo a leathnú arís eile sa todhchaí.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Cúlra

Cuireadh an tionscadal trialach seo ar siúl ar chostas €2 mhilliún i dtrí ospidéal – idir ospidéil mhionscála agus ospidéil mhórscála – agus cuimsíodh 6 bharda san iomlán ann. Bhí dhá chéim i gceist leis an tionscadal trialach, ba iad sin, céim réamh-idirghabhála agus céim iar-idirghabhála. Méadaíodh an soláthar foirne altranais nó an líon cúntóirí cúram sláinte mar chuid de roinnt de na hidirghabhálacha. Bhí an staidéar faoi stiúir ag an Ollamh Jonathan Drennan agus fuarthas tacaíocht ó fhoireann taighde ón Scoil Altranais agus Cnáimhseachais i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, ina leith. Tomhaiseadh sa staidéar roinnt torthaí a tháinig as cur chuige fianaisebhunaithe a ghlacadh i leith leibhéil soláthair foirne shábháilte agus leibhéil mheascán scileanna a chinneadh i mbardaí i dtrí ospidéal thrialacha. Bailíodh sonraí riaracháin agus sonraí ó othair agus ón bhfoireann altranais araon lena linn. Chomh maith leis sin, tugadh faoi mheastóireacht eacnamaíoch ar impleachtaí costais an chláir agus ar na hacmhainní a bheadh ag teastáil chun é a chur i bhfeidhm ar bhonn náisiúnta.

Sainaithnítear sa Chreat um Sholáthar Foirne altranais agus Meascán Scileanna Altranais ceithre bharúil phríomha ba cheart a úsáid nuair a bheifear ag ríomh an lín altraí agus an chineáil altraí a úsáidfear in aon bharda ar leith:

• Ba cheart an riachtanas othar aonair a thomhas chun an t-éileamh iarbhír ar chúram altranais a shainaithint trí thomhas géarchúise agus spleáchais, mar shampla;
• Ba cheart an meascán scileanna laistigh den fhoireann altranais ina hiomláine agus na huaireanta altranais a theastaíonn chun freastal ar riachtanas othar a mheasúnú chun an meascán scileanna is fearr agus an líon is fearr a dhéanamh amach chun críche cúram sábháilte, éifeachtach agus éifeachtúil a chur ar fáil;
• Tá faireachán ar an gcultúr barda agus eagrúcháin ina léirithe tábhachtacha ar cheannaireacht éifeachtach a fhéadann dul i bhfeidhm ar an timpeallacht barda agus eagrúcháin agus ar chúram agus eispéireas foirne atá sábháilte, éifeachtach agus éifeachtúil a sholáthar;
• Faireachán ar thorthaí othar a bhaineann le cáilíocht agus sábháilteacht, lena n-áirítear eispéireas na n-othar, othrais bhrú agus titimí agus bainistíocht laethúil ar spreagthaigh shábháilteachta amhail cúram altranais nach dtugtar, féadann sé a bheith ina mheicníocht le haghaidh na freagartha láithreach riachtanaí agus aitheantais d’údair imní faoi shábháilteacht othar mar aon lena mbainistíocht sa mheántéarma agus san fhadtéarma ar fud ospidéal.
Oifig an Phríomhoifigigh Altranais

Sa bhliain 2013, cheap an Roinn Sláinte an Dr Siobhan O’Halloran mar Phríomhoifigeach Altranais ag leibhéal an Ard-Rúnaí Chúnta. Tá sí ar an gcéad Phríomhoifigeach Altranais dá cuid. Cinnteoidh an ceapachán go ndéanfar ionadaíocht do ról an altranais agus an chnáimhseachais ag an leibhéal is airde ó thaobh ceapadh beartais don tseirbhís sláinte de. Lean forbairt Oifig an Phríomhoifigigh Altranais (OCNO) ar aghaidh ag ceapadh triúr Leas-Phríomhoifigeach Altranais sa bhliain 2014 mar seo a leanas: an Dr Philippa Ryan Withero, le freagracht shonrach as Rialachas agus Cleachtas Cliniciúil; an Dr AnneMarie Ryan, le freagracht shonrach as Beartas agus Reachtaíocht um Altranas agus Cnáimhseachas agus; an Dr Susan Kent, le freagracht shonrach as Sláinte Ban, as Sláinte Leanaí agus as Seirbhísí Leasa agus Cúraim Phríomhúil. Is é cuspóir na bpost sin ná rannchuidiú na ngairmeacha altranais agus cnáimhseachais a uasmhéadú trí chultúr sábháilteachta othar a bhrú chun cinn ach córais láidre chuntasachta agus freagrachta a fhorbairt.

An Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna

Tugtar gealltanais sa Chlár don Rialtas (2011-2016) go ndéanfar na seirbhísí sláinte in Éirinn a athchóiriú agus a athstruchtúrú go radacach. Áirítear leo sin: an t-aistriú beartaithe ó chúram ospidéal géarmhíochaine go cúram príomhúil; bunú na gclár cúraim chliniciúil; tabhairt isteach an chúraim liachleachtóirí ginearálta saor in aisce; bunú na n-iontaobhas ospidéil agus athchóiriú airgeadais go córas “leanann airgead an t-othar”/an ceannaitheoir/an soláthraí. Tá treocht shoiléir ann i dtreo tuilleadh cúraim chomhtháite idirdhisciplínigh a bheith mar bhonn agus thaca ag na hathruithe sin. I dteannta a chéile, tugann na hathchóirithe dúshláin ilchineálacha agus, go deimhin, deiseanna ilchineálacha don lucht oibre altranais.

Tá raon leathan dúshlán ann a bhaineann le leibhéil de sholáthar foirne cuí altranais agus de mheascán scileanna a dhéanamh amach in ospidéil agus i suíomhanna pobail in Éirinn. Ábhar plé atá an t-ábhar um sholáthar foirne altranais le roinnt blianta anuas, go háirithe ó foilsíodh The Report of the Commission on Nursing (1998). Tagraíodh do sholáthar foirne cuí agus do mheascán scileanna a chinntiú i bhfiosrúcháin agus in imscrúduithe, léiríodh é i dtaighde agus measann othair agus a gcúramóirí gur gné thábhachtach é de dhul i bhfeidhm ar cháilíocht an chúraim.

Cuspóir an Tascfhórsa

Níl sé furasta cinneadh a dhéanamh ar an líon is fearr altraí. Tá cothromaíocht mhín le baint amach chun ceanglais eacnamaíocha, éifeachtúlachta agus sábháilteacht othar a chomhlíonadh. Chun an chothromaíocht sin a bhaint amach, is gá saineolas ábhartha a chur i bhfeidhm maidir leis an bpróiseas cinnteoireachta. Ba chun na cúise sin a cheadaigh an tAire Reilly go mbunófaí tascfhórsa chun forbairt a dhéanamh ar chreat lena gcinnfí na riachtanais atá ag an lucht oibre altranais i raon speisialtachtaí móra ó thaobh soláthar foirne agus meascán scileanna de. Chuaigh an Tascfhórsa i mbun oibre i mí Mheán Fómhair 2014. Díríodh i gCéim I den tionscadal ar chreat soláthar foirne agus meascán scileanna a fhorbairt maidir le suíomhanna ginearálta agus sainsuíomhanna cúram míochaine agus máinliachta in ospidéil aosach. Is é an Príomhoifigeach Altranais a dhéanann cathaoirleacht air agus glacann sé cur chuige comhpháirtíochta maidir lena bhallraíocht, rud lena n-áirítear ionadaíocht ó na comhlachtaí seo a leanas: Ospidéil Ghéarmhíochaine FSS agus na Roinne Sláinte, Rannóga Acmhainní Daonna FSS agus na Roinne Sláinte, Stiúrthóir Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais FSS, ionadaithe ó na Cláir Náisiúnta Chliniciúla um Ghéarmhíochaine agus um Máinliacht, Rannóg FSS um Fheabhsú Cáilíochta, Cumann na hÉireann um Stiúrthóirí Altranais agus Cnáimhseachais, Cumainn Foirne INMO agus SIPTU agus saineolaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta san ábhar.

An Tástáil Treorach

Sa tástáil treorach, tástáiltear an chiall le gach ceann de na comhpháirteanna thuas agus conas is féidir an creat ina iomláine a chur i bhfeidhm sa chleachtas ar bhealach iontaofa. Tá grúpa treorach pleanála agus feidhmithe ar bun chun maoirseacht a dhéanamh ar an tástáil treorach i raon bardaí ginearálta agus sainbhardaí míochaine agus máinliachta ar fud raon ospidéal géarmhíochaine de mhéideanna éagsúla.

Tástáiltear na nithe seo a leanas sa tástáil treorach:

1) Meicníochtaí le haghaidh tomhas géarchúise agus spleáchais agus uaireanta altranais sa lá altranais, lena n-áirítear an bonneagar riachtanach TFC chun tacú leis na meicníochtaí sin;
2) Moltaí an chreata maidir le soláthar foirne sábháilte in aghaidh na próifíle reatha soláthar foirne chun méid na bearna/an fhorluí a dhéanamh amach;
3) An méid a rachaidh an creat i bhfeidhm ar chobhsaíocht an lucht oibre altranais trí am gníomhaireachta/ragobair a thiontú;
4) Méid an tionchair ar shábháilteacht othar agus eispéireas na foirne;
5) Na riachtanais le haghaidh cur i bhfeidhm náisiúnta amach anseo.