Preasráitis

Seoltar Comhairliúchán Poiblí maidir le Drugaí Neamhdhleathacha a bheith i Seilbh Daoine lena nÚsáid Phearsanta

Seoladh comhairliúchán poiblí inniu (an 31 Bealtaine) maidir le drugaí neamhdhleathacha a bheith i seilbh daoine lena n-úsáid phearsanta. Is é aidhm an chomhairliúcháin tuairimí a fháil ón bpobal maidir lena éifeachtaí atá an dlí reatha agus maidir leis na roghanna eile a d’fhéadfaí a bhreithniú. Tá sé mar chuspóir leis bonn eolais a chur faoin obair atá á déanamh ag Grúpa Oibre de chuid an Rialtais a bunaíodh chun scrúdú a dhéanamh ar chineálacha malartacha cur chuige a d’fhéadfaí a ghlacadh i leith seilbh phearsanta drugaí neamhdhleathacha.

Bunaíodh an Grúpa Oibre faoi ‘Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú’, an leagan nua den straitéis náisiúnta drugaí. Déanfaidh an Grúpa Oibre moltaí don Aire Sláinte agus don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais laistigh de 12 mhí.
Ag labhairt di faoin gcomhairliúchán poiblí, dúirt Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, “Ghabh an Rialtas air féin tacú le cur chuige atá faoi stiúir ag an tsláinte a ghlacadh i leith úsáid drugaí. Is eol dom gur féidir le ciontú coiriúil i seilbh drugaí tionchar diúltach fadtéarmach a imirt ar an gcumas atá ag duine obair agus taisteal. Is féidir leis drochmheas a tharraingt ar dhuine óg agus cosc a chur ar an duine sin a lánacmhainn a bhaint amach sa todhchaí. Mholfainn d’aon duine a bhfuil spéis acu sa tsaincheist seo páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán. Táim ag iarraidh go háirithe cloisteáil ó dhaoine óga agus ó theaghlaigh a ndéanann an reachtaíocht reatha difear dóibh. Táim ag tnúth go mór le moltaí an Ghrúpa Oibre a fháil níos moille i mbliana.”

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte roimh sheoladh an chomhairliúcháin, agus é ag rá, “Ba mhaith liom an tAire Catherine Byrne a mholadh as an obair thábhachtach seo a chur ar aghaidh agus mholfainn don phobal páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán seo. Is saincheist í seo is gá dúinne mar thír a scrúdú an athuair agus is cúis áthais dom go bhfuil an ghné thábhachtach seo den Straitéis Náisiúnta Drugaí á tabhairt chun tosaigh anois.”

Dúirt Charlie Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, “Is é atá i gcóras éifeachtach ceartais choiriúil ná ceann lena bhfeidhmítear chun leas na sochaí ina hiomláine. Ba mhaith liom iniúchadh a dhéanamh ar na nithe a d’fhéadfaí a dhéanamh chun cosc a chur ar dhaoine, go háirithe daoine óga, dul i muinín an chiontaithe agus an athchiontaithe. Cuirim fáilte roimh an tionscnamh seo ón Aire Byrne agus mholfainn do dhaoine freagairt don chomhairliúchán poiblí seo.”

Dúirt an Breitheamh Onórach Garrett Sheehan, Cathaoirleach an Ghrúpa Oibre, “Saincheist shochaíoch a théann i bhfeidhm ar gach duine is ea úsáid drugaí. Dá bhrí sin, tá sé an-tábhachtach go gcuirfidh gach duine den tsochaí a dtuairimí agus a n-ábhair imní faoin tsaincheist sin in iúl tríd an gcomhairliúchán ar líne. Úsáidfear na tuairimí sin chun bonn eolais a chur faoi obair an ghrúpa”.

Is féidir an comhairliúchán a rochtain trí cheistneoir ar líne anseo.

Is féidir an ceistneoir a rochtain ar fhón cliste, ar ríomhaire táibléid nó ar ríomhaire agus ba cheart go dtógfadh sé níos lú ná 15 nóiméad chun é a chomhlánú. Beidh an comhairliúchán poiblí ar oscailt go dtí an 30 Meitheamh 2018.

CRÍOCH

NÓTAÍ D’EAGARTHÓIRÍ

I mí na Nollag 2017, chuir an tAire Byrne Grúpa Oibre ar bun chun scrúdú a dhéanamh ar chineálacha malartacha cur chuige i leith seilbh phearsanta drugaí neamhdhleathacha in Éirinn. Tá an Grúpa Oibre sin á stiúradh ag an Roinn Sláinte agus ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais i gcomhpháirt lena chéile agus tá sé de chúram air taighde agus comhairliúchán a dhéanamh chun teacht ar roghanna eile ar an gcóras reatha agus a chinntiú go mbeidh na roghanna sin oiriúnach i gcomhthéacs na hÉireann. Tá an grúpa faoi chathaoirleacht ag an mBreitheamh Onórach Garrett Sheehan agus áirítear lena chuid comhaltaí oifigigh rialtais, saineolaithe dlí, daoine a bhfuil taithí acu ar dhrugaí a úsáid, agus ionadaithe ón nGarda Síochána, ón tSeirbhís Phromhaidh agus ón tSeirbhís Sláinte.

Tá tuilleadh faisnéise faoin nGrúpa Oibre agus faoina théarmaí tagartha ar fáil anseo.

Beidh an comhairliúchán poiblí ar siúl thar thréimhse ceithre seachtaine dar críoch an 30 Meitheamh.

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh tríd an bpáipéar comhairliúcháin a chomhlánú ar líne anseo.

Lean @roinnslainte chun an t-eolas is deireanaí a fháil

#HaveYourSay