Preasráitis

Tugann an tAire Catherine Byrne a tacaíocht don tSeachtain um Beathú Cíche, agus í ag rá go bhfuil sé tábhachtach a chinntiú gur féidir le mná beathú cíche a thabhairt ag aon am agus in aon áit

Tá Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, tar éis a tacaíocht a thabhairt don tSeachtain um Beathú Cíche, rud a reáchtálann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) gach bliain. Leag sí béim ar a thábhachtaí atá sé a chinntiú gur féidir le mná beathú cíche a thabhairt ag aon am agus in aon áit.

Chomh maith leis sin, chuir an tAire Byrne fáilte roimh an gcur chuige atá á ghlacadh ag FSS i leith a chuid tacaí beathú cíche. Ina measc sin, tá an suíomh Gréasáin www.breastfeeding.ie, ar a reáchtáiltear comhrá beo Gréasáin le saineolaithe agus ar a bhfuil físeáin lena dtugtar treoir phraiticiúil, agus an leathanach Beathú Cíche atá ar bun aige ar Facebook.

“Gné thábhachtach de thír níos sláintiúla a dhéanamh d’Éirinn is ea tacú le máithreacha beathú cíche a thabhairt agus rátaí beathú cíche a mhéadú. Leagtar béim ar an méid sin i gcuid mhór áiteanna, lena n-áirítear ár Straitéis Máithreachais, ár mBeartas maidir le Murtall agus ár Straitéis Ailse nua. Táim i bhfách go mór leis an gcur chuige atá á ghlacadh ag FSS i leith a chuid seirbhísí agus tacaí beathú cíche, agus iad bunaithe ar na fíor-riachtanais agus na fíorcheisteanna atá ag mná. Is é an phríomhtheachtaireacht a chuirtear in iúl iontu ná go ndéanann gach beathú cíche difear.”

Chuir an tAire fáilte freisin roimh an obair atá ar bun in FSS chun samhail athbhreithnithe a fhorbairt chun tacú leis na 10 gCéim i dtreo Beathú Cíche Rathúil ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte/UNICEF a chur chun feidhme. Is iad na céimeanna sin an bonn don Tionscnamh a Thacaíonn le Máithreacha.

“Cuirfear samhail athbhreithnithe an Tionscnaimh a Thacaíonn le Máithreacha chun feidhme go luath sa bhliain 2018, agus táim ag tnúth go mór leis sin. Tá sé mar sprioc againn go léir a chinntiú go mbeidh na cleachtais agus na tacaí is fearr ó thaobh beathú cíche de i bhfeidhm ar fud ár seirbhísí máithreachais uile,” a dúirt an tAire Byrne freisin.

Dúirt an tAire, áfach, go mbeidh sé ríthábhachtach cultúr tacúil a chruthú sa tsochaí ionas go roghnóidh tuilleadh ban beathú cíche a thabhairt, go leanfaidh siad lena leanaí a chothú ar an mbealach sin ar feadh tréimhse níos faide agus go mbeidh muinín acu as na roghanna a dhéanfaidh siad. Rinne sí tagairt do thuarascáil ar bheathú cíche ar oileán na hÉireann a d’fhoilsigh an Institiúid um Shláinte Phoiblí an tseachtain seo. Léiríodh sa tuarascáil sin gur mhaith lena lán máithreacha atá ag tabhairt beathú cíche dá leanaí déanamh amhlaidh ar feadh tréimhse níos faide.

“Tá sé an-tábhachtach go dtacóidh ár gcultúr agus ár ndearcthaí le mná beathú cíche a thabhairt ar feadh cibé tréimhse ba mhaith leo agus déanamh amhlaidh ag aon am agus in aon áit. Tá gealltanas tugtha againn sa straitéis nua maidir le Mná agus Cailíní go méadóimid an soláthar do shosanna beathú cíche faoin reachtaíocht fostaíochta, rud a bheidh ina chéim thábhachtach chun tosaigh. Níl na sosanna sin ar fáil faoi láthair ach amháin do mháithreacha leanaí faoi bhun 6 mhí d’aois. Choimisiúnaigh an Roinn Sláinte saothar taighde ón mBord Taighde Sláinte freisin. Féachfar sa saothar sin ar thíortha inar tháinig méadú ar rátaí beathú cíche le déanaí agus déanfar measúnú ann ar na bearta praiticiúla is gá d’Éirinn a chur i bhfeidhm chun méaduithe den chineál céanna a bhaint amach.”

CRÍOCH