Preasráitis

Buaileann an tAire Harris leis an ngrúpa athbhreithnithe neamhspleách atá ag déanamh scrúdú ar an ról a imríonn eagraíochtaí deonacha i seirbhísí sláinte a fhaigheann cistiú poiblí

Bhuail Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu leis an ngrúpa athbhreithnithe neamhspleách a chuir an Rialtas ar bun chun scrúdú a dhéanamh ar an ról a imríonn eagraíochtaí deonacha in oibriú na seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta in Éirinn. Is iad an Dr Catherine Day (Cathaoirleach), an tOllamh Jane Grimson agus an tOllamh Deirdre Madden na comhaltaí den ghrúpa.

Foráiltear do na nithe seo leis na téarmaí tagartha:

 • Scrúdú ar shocruithe reatha ar fud na hearnála sláinte agus cúraim shóisialta
 • Breithniú ar na saincheisteanna atá ag teacht chun cinn faoi láthair agus ar na saincheisteanna sin ar dóigh dóibh teacht chun cinn sa todhchaí
 • Moltaí ar an dóigh ar cheart an caidreamh idir an Stát agus eagraíochtaí deonacha a fhorbairt sa todhchaí

Ag labhairt dó roimh an gcruinniú inniu, dúirt an tAire Harris, “Tá lúcháir orm an deis seo a thapú bualadh leis na comhaltaí oirirce den ghrúpa athbhreithnithe agus gach rath a ghuí orthu san obair thábhachtach atá rompu. Tá soláthraithe deonacha agus neamhreachtúla, lena n-áirítear eagraíochtaí reiligiúnacha agus creideamhbhunaithe, tá siad ag cur go mór le soláthar na seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta in Éirinn leis na céadta bliain anuas. Is amhlaidh gurb ann don struchtúr casta atá le fáil inár gcóras sláinte sa lá atá inniu ann mar thoradh ar an ról a chomhlíon siad i gcúram a thabhairt don phobal le linn tréimhsí ar theip ar an Stát cúram a thabhairt iontu. Tá athrú tagtha le himeacht ama ar an ról a imríonn na heagraíochtaí sin, ar an dóigh a n-eagraítear iad agus ar a socruithe leis an Stát agus is dócha go dtiocfaidh tuilleadh athruithe chun cinn sa todhchaí.”

Dúirt an tAire freisin: “I ndíospóireacht a rinneadh le déanaí, leagadh béim ar na tuairimí difriúla agus na tuairimí atá á bhforbairt faoi úinéireacht agus rialachas na saoráidí cúram sláinte a fhaigheann cistiú poiblí. Mar gheall ar scála na hinfheistíochta poiblí, is cuí plé rialta agus breithniú iomchuí a dhéanamh ar an ról a imríonn na heagraíochtaí sin inár gcóras cúram sláinte. Creidim go bhfuil sé tráthúil dúinn próiseas a chur i bhfeidhm a mbeifear in ann é a úsáid chun breithniú iomlán a dhéanamh ar na saincheisteanna sin. Le bunú an ghrúpa athbhreithnithe seo, beifear in ann an bealach a réiteach le haghaidh próiseas cuimsitheach urramach breithniúcháin a chur ar siúl agus déanfar eolas d’fhorbairt beartais sa mheántéarma. Táim fíorbhuíoch de na comhaltaí céimiúla den ghrúpa as tabhairt faoin gcúram tábhachtach stairiúil seo.”

Dúirt an tAire freisin: “Ba mhaith liom a chur in iúl ón tús nach bhfuil aon réamhthuairimí agam faoi na socruithe ba cheart a bheith ann sa todhchaí. Níl aon tuairimí agam faoin dóigh ar cheart an caidreamh idir an Stát agus soláthraithe deonacha a fhorbairt ach oiread. Ba mhaith liom go mór go ndéanfaí sainaithint agus breithniú oscailte neamhchlaonta ar na saincheisteanna sin mar chuid den phróiseas. Molaim do gach geallsealbhóir agus páirtí leasmhar a gcion féin a dhéanamh ann agus páirt dhearfach chuiditheach a ghlacadh sa phróiseas. Tá sé in am dúinn an obair seo a dhéanamh. Déanaimis i gceart í mar thír.”

Táthar ag súil go dtabharfaidh an grúpa tuairisc don Aire laistigh de bhliain.

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí

Téarmaí Tagartha

Déanfaidh an Grúpa Athbhreithnithe scrúdú agus fiosrú ar ról agus stádas reatha na n-eagraíochtaí deonacha in oibriú na seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta in Éirinn, lena n-áirítear eagraíochtaí reiligiúnacha agus creideamhbhunaithe, ar láidreachtaí agus laigí na samhla sin um sholáthar seirbhíse agus ar na saincheisteanna a thagann chun cinn i ndáil le seirbhísí a sholáthar don phobal trí eagraíochtaí den sórt sin. Chomh maith leis sin, déanfaidh sé moltaí ar conas ba cheart an caidreamh idir an Stát agus eagraíochtaí deonacha i réimse na seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta a fhorbairt sa todhchaí. Déanfaidh an Grúpa Athbhreithnithe na nithe seo go háirithe –

 • Scrúdú agus fiosrú a dhéanamh ar an ról a imríonn eagraíochtaí deonacha i soláthar na seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta in Éirinn, lena n-áirítear an méid a chuir na heagraíochtaí sin le seirbhís sláinte na hÉireann agus an méid atá siad ag cur léi fós;
 • Tuairimí a iarraidh agus dul i ndáil chomhairle le soláthraithe seirbhíse, le húsáideoirí seirbhíse, leis an bpobal, le maoinitheoirí, le rialálaithe agus le páirtithe leasmhara eile;
 • Tuarascáil fhíorasach a chur ar fáil ina dtugtar forbhreathnú ar na cineálacha difriúla stádais dhlíthiúil agus na struchtúir rialachais de chuid soláthraithe seirbhíse sláinte agus sóisialta pearsanta atá faoi úinéireacht eagraíochtaí deonacha nó atá á mbainistiú nó á rialú acu agus ina dtugtar faisnéis fhíorasach níos mine faoi na mór-ospidéil ghéarmhíochaine agus faoi mhórsholáthraithe ar bith eile, de réir mar is cuí leis an nGrúpa Athbhreithnithe;
 • Breac-chuntas a thabhairt ar na saincheisteanna arb amhlaidh, i dtuairim an Ghrúpa Athbhreithnithe, go dtagann siad chun cinn as an tsamhail um sheirbhísí i réimse an chúraim shláinte agus shóisialta a sholáthar don phobal trí eagraíochtaí deonacha, agus breac-chuntas a thabhairt ar aon saincheisteanna ar leith a thagann chun cinn i ndáil le seirbhísí a sholáthar trí eagraíochtaí reiligiúnacha nó creideamhbhunaithe, agus aird ar leith á tabhairt ar na nithe seo: an fháil ar sheirbhísí sláinte a fhaigheann cistiú poiblí; breithniúcháin chomhionannais; sábháilteacht othar; luach ar airgead; rialachas cliniciúil; oideachas agus oiliúint a chur ar ghairmithe cúram sláinte; maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmíocht; infheistíocht caipitil phoiblí a chosaint; agus bainistíocht riosca.
 • Breac-chuntas a thabhairt ar na saincheisteanna arb amhlaidh, i dtuairim an Ghrúpa Athbhreithnithe, gur dóigh dóibh teacht chun cinn sa todhchaí as an tsamhail sin, agus aird á tabhairt ar na nithe seo: patrúin athraitheacha i gcleamhnú reiligiúnach an phobail; athruithe ar na heagraíochtaí a chuireann na seirbhísí sin ar fáil (lena n-áirítear laghdú ar an líon daoine atá ag dul leis an mbeatha reiligiúnach); athruithe féideartha ar chumraíocht na seirbhísí; agus riachtanais fhéideartha sa todhchaí i dtaca le hospidéil a chónascadh nó a chomhshuí.
 • Moltaí a dhéanamh don Aire Sláinte ar na prionsabail ba cheart a bheith taobh thiar den chaidreamh idir an Stát agus soláthraithe seirbhíse deonacha sa todhchaí; agus
 • Roghanna a mholadh don Aire le haghaidh gníomhartha lena bhfeabhsófaí an soláthar seirbhísí agus lena gcosnófaí an infheistíocht phoiblí, go háirithe i gcás go bhfuil infheistíochtaí móra caipitil ag teastáil nó go bhfuiltear ag smaoineamh ar sheirbhísí a tharraingt siar.

Na Comhaltaí den Ghrúpa Athbhreithnithe

An Dr Catherine Day

Bhain an Dr Catherine Day céim BA in Eacnamaíocht agus Polaitíocht amach as an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, sa bhliain 1974. Bhain sí céim mháistir i dTrádáil Idirnáisiúnta agus Comhtháthú Eacnamaíoch amach sa bhliain 1975. Bhronn an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil Luimnigh agus Coláiste Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath, Dochtúireachtaí Oinigh uirthi freisin.
Chuaigh sí isteach sa Choimisiún Eorpach sa bhliain 1979 agus bhí roinnt poist shinsearacha aici sular ceapadh í mar Ard-Rúnaí ar an gCoimisiún Eorpach sa bhliain 2005. D’oibrigh sí sa cháil sin go dtí go ndeachaigh sí ar scor sa bhliain 2015.
Ar a gníomhaíochtaí reatha tá:

 • Comhairleoir Speisialta don Uachtarán Jean-Claude Juncker, Coimisinéir Eorpach
 • Cathaoirleach ar an mBord Rialaithe, an Coláiste Ollscoile, Corcaigh

An tOllamh Jane Grimson

Leas-Sainsailéir i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, is ea an tOllamh Jane Grimson, iar-Phríomhfheidhmeannach Gníomhach agus iar-Stiúrthóir um Fhaisnéis Sláinte in HIQA. Bhain an tOllamh Grimson céim in Innealtóireacht amach as Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Chomh maith leis sin, bhain sí céimeanna MSc agus PhD in Eolaíocht Ríomhaireachta amach as Ollscoil Toronto agus Ollscoil Dhún Éideann faoi seach. Ghlac sí leis an bpost mar Léachtóir in Eolaíocht Ríomhaireachta i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa bhliain 1980. Ceapadh í chuig cathaoirleacht phearsanta i bhFaisnéisíocht Sláinte sa bhliain 2003. Tá saothar leathan foilsithe aici i réimsí na gcóras bunachar sonraí agus na faisnéisíochta sláinte. Tá suim ar leith aici in earcú, coinneáil agus ardú céime na mban a chur chun cinn san innealtóireacht agus sa taighde go ginearálta. Bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, céim oinigh (Dochtúir Dlíthe) uirthi sa bhliain 2017 as seirbhísí d’Innealtóireacht agus do chomhionannas inscne in ardoideachas in Éirinn. Faoi láthair, tá sí ar an gCathaoirleach ar an Tascfhórsa um Chomhionannas Inscne in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

An tOllamh Deirdre Madden

Tá taighde agus saothar foilsithe ag an Ollamh Deirdre Madden, an Scoil Dlí, an Coláiste Ollscoile, Corcaigh (an Dlí Leighis, an Dlí Cuideachtaí). Baineann an taighde agus na foilseacháin sin go príomha le réimsí an dlí leighis agus na heitice. Tá Céim Mháistir aici i máithreachas ionaid agus tá PhD aici sa dlí a bhaineann le hatáirgeadh cuidithe. Glaodh chun an Bharra í sa bhliain 1989. Bhí an tOllamh Madden ina comhalta de Chomhairle na nDochtúirí Leighis ón mbliain 2004 go dtí an bhliain 2013. Tá sí ina comhalta den Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU) faoi láthair. Bhí sí ina comhalta de roinnt sainghrúpaí náisiúnta a bhaineann leis an dlí leighis, an eitic agus an tsábháilteacht othar, lena n-áirítear an Grúpa Comhairleach Náisiúnta um Shábháilteacht Othar, an Coiste Comhairleach Náisiúnta um Bitheitic, Grúpa Comhairleach Taighde HIQA agus an Sainghrúpa um an mBreithiúnas ar ABC v Éire a Chur Chun Feidhme.