Preasráitis

Rinne an tUas. Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus an Dr Siobhan O’Halloran, an Príomhoifigeach Altranais, seoladh inniu ar an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí maidir leis an dá dhréachtbheartas altranais agus cnáimhseachais seo a leanas:

 

Freagairt altranais agus cnáimhseachais phobail do Shamhail chomhtháite Chúraim
Is é atá sa tsamhail chúraim a mholtar sa dréachtbheartas seo ná samhail lena dtairgtear raon roghanna don duine aonair, don teaghlach agus don phobal. Éascófar é sin tríd an bhfórsa saothair altranais agus cnáimhseachais atá ann cheana féin sa phobal a atheagrú chun samhail chúraim a chur ar fáil atá réamhghníomhach agus ní frithghníomhach.

Cleachtas altranais agus cnáimhseachais ar leibhéal céimí, ar leibhéal speisialtóra agus ar ardleibhéal
Leis an dréachtbheartas seo, cuirfear creat i láthair do chleachtas altranais agus cnáimhseachais ar leibhéal céimí, ar leibhéal speisialtóra agus ar ardleibhéal atá in ann mais chriticiúil altraí agus cnáimhseach a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais seirbhíse atá ag teacht chun cinn agus a bheidh ann sa todhchaí, lena n-áirítear comhtháthú idir seirbhísí a bhrú chun cinn. Is é an prionsabal uileghabhálach atá mar bhonn agus thaca ag an mbeartas ná an acmhainn altranais agus chnáimhseachais a fhorbairt mar fhreagairt do riachtanais othar agus seirbhíse.

Dúirt an tAire Harris go bhfuil sé mar rún ag an Rialtas seachaint ospidéil, luathscaoileadh amach, sreabhadh othar, liostaí feithimh agus rogha seirbhísí sláinte agus rochtain thráthúil orthu a fheabhsú. Dúirt sé go mbeadh dea-thionchar suntasach ag na beartais nua ar na réimsí sin agus go bhfeabhsóidís an cháilíocht seirbhíse ag an am céanna.

Luaigh Siobhan O’Halloran, an Príomhoifigeach Altranais, go soláthrófaí leis na beartais sin samhail chúraim atá comhtháite agus idirdhisciplíneach, rud a chuirfidh ar chumas an othair aistriú go réidh idir seirbhísí géarchúraim agus seirbhísí pobail. Leag sí béim freisin ar na tograí le haghaidh athruithe suntasacha san oideachas a chuirtear ar fáil d’altraí agus do chnáimhsigh ar leibhéal speisialtóra agus ar ardleibhéal.

Críoch

Tuilleadh Faisnéise

D’fhonn eolas a thabhairt d’fhorbairt na mbeartas seo, ba mhaith leis an Roinn tuairimí faoi na beartais a fháil ó altraí, ó chnáimhsigh agus ó ghairmithe cúram sláinte. Tá an próiseas comhairliúcháin ar oscailt do gach duine. Beidh sé ar siúl ón 27 Márta 2017 go dtí an 28 Aibreán 2017. Ba cheart aon aighneachtaí le linn na tréimhse comhairliúcháin a chur trí ríomhphost chuig chiefnurseIRE@health.gov.ie

Comhairliúcháin Réigiúnacha
Tá an tAire ag seoladh sraith comhairliúchán réigiúnach, ar cuireadh an chéad cheann díobh ar siúl inniu san Ionad Cúraim Phríomhúil i mBaile Munna.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, lena n-áirítear naisc chuig na suirbhéanna ar na beartais seo agus faisnéis faoi na comhairliúcháin réigiúnacha, téigh chuig suíomh Gréasáin na Roinne Sláinte anseo – http://health.gov.ie/future-health/office-of-the-chief-nurse/consultations