Preasráitis

Comhaontú bainte amach maidir le tascanna a aistriú ó dhochtúirí chuig altraí – Varadkar

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis fáilte a chur roimh an bhfaomhadh atá faighte aige ó Brendan Howlin, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, maidir le comhaontú idir an tseirbhís sláinte agus na ceardchumainn, rud lena n-aistreofar ceithre thasc thábhachtacha ó dhochtúirí chuig altraí, lena n-áireofar fuil a thógáil, othair a urscaoileadh, an chéad dáileog antaibheathach a thabhairt, agus drugaí a riar go hinfhéitheach.

“Ó bhí mé i mo mhac léinn liachta, tá daoine ag labhairt faoi altraí a bheith ag glacadh na dtascanna sin ó dhochtúirí sóisearacha. Mar sin, tá lúcháir orm gur éirigh liom an t-athrú sin a bhaint amach mar Aire Sláinte,” dúirt an tAire Varadkar.

“Bainfidh gach duine tairbhe as an gcomhaontú seo. Beidh altraí in ann úsáid a bhaint as a scileanna nua agus bainfidh siad tairbhe airgeadais in éiric glacadh leis an obair bhreise. Bainfidh dochtúirí sóisearacha tairbhe as toisc go gcabhróidh an t-ualach laghdaithe oibre linn leanúint lena n-uaireanta oibre a laghdú. Dá bhrí sin, beidh seans níos lú ann go gcaillfidh siad am tábhachtach oiliúna in obrádlanna agus i gclinicí. Bainfidh othair tairbhe as toisc go mbeidh níos lú moilleanna ann ar antaibheathaigh infhéitheacha a fháil, ar fhuil a thabhairt agus ar pháipéir urscaoilte a fháil. Beidh níos lú moilleanna ann d’othair i seomraí feithimh clinicí freisin toisc go mbeidh laghdú ann ar an méid ama is gá do dhochtúirí a chaitheamh ar na bardaí agus sa chlinic ag an am céanna.”

Is iad seo a leanas na ceithre thasc atá i gceist agus na gnéithe a ghabhann leo:

  • Cannúlú infhéitheach
  • Fleibeatóime
  • Drugaí infhéitheacha (an chéad dáileog) a riar
  • Urscaoileadh faoi stiúir ag altraí

Tiocfaidh an oiliúint i bhfeidhm láithreach. Is in ospidéil ghéarmhíochaine a chuirfear an oiliúint ar fáil go príomha, ach beidh sí ar fáil i roinnt ospidéil cheantair freisin.

“Le faomhadh ón Aire Howlin, is tugtha chun críche anois atá an comhaontú ar Thascanna a Aistriú ó dhochtúirí neamhchomhairleacha ospidéil chuig altraí agus cnáimhsigh faoin bhforáil ábhartha i gComhaontú Bhóthar Haddington. Mar gheall ar an gcomhaontú, ceadófar don duine is cuí tabhairt faoi cheithre thasc shonracha ar thugadh dochtúirí faoi oiliúint fúthu roimhe seo. Nuair is cuí agus nuair is gá ar mhaithe le cúram nó sábháilteacht othar, aistreofar na tascanna sin chuig pearsanra altranais as seo amach,” dúirt an tAire Varadkar.

“Is athchóiriú praiticiúil ag leibhéal an bharda é seo, agus beidh sé chun tairbhe d’othair agus don fhoireann araon. Ní mheastar go dtiocfaidh aon chostais bhreise chun cinn toisc go ndéanfaidh an laghdú ar ragobair neamhsceidealaithe i measc dochtúirí fritháireamh ar na costais chur chun feidhme. Chomh maith leis sin, is dea-shampla é d’fheidhmiú Chomhaontú Bhóthar Haddington, agus pá á chur ar ais in éiric athruithe luachmhara i gcleachtais oibre agus in éiric athchóiriú.”

Trí chead a thabhairt don altra atá ag cur cóireáil ar an othar tabhairt faoi na ceithre thasc atá i gceist, cuirfear feabhas ar chúram othar trína chinntiú go mbeidh idirghabháil luath agus thráthúil ann ón duine is cuí chun an cúram sin a chur ar fáil. Is é an toradh a bheidh air sin ar deireadh ná torthaí níos fearr d’othair, amanna níos gasta téarnaimh agus urscaoileadh níos luaithe othar. Léiríonn an comhaontú an tiomantas atá ag an Rialtas d’athrú agus athchóiriú na hearnála poiblí.

Comhlánaíonn an t-athchóiriú seo na tionscnaimh ón gcomhaontú maidir le Rannóga Éigeandála idir FSS agus Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann (INMO). Mar gheall ar aistriú na dtascanna ón bhfoireann liachta, samhlaítear go mbeidh dochtúirí in ann tabhairt faoi thascanna a oireann níos fearr dá n-oiliúint agus tacófar le comhlíonadh Threoir na hEorpa maidir le hEagrú Ama Oibre i measc dochtúirí neamhchomhairleacha ospidéil.

Críoch

Tuilleadh faisnéise

Is ar an mbainistíocht áitiúil a bheidh an fhreagracht phríomhúil as an gcomhaontú a chur chun feidhme, rud a bheidh faoi réir maoirseacht náisiúnta. Beidh céim oiliúna agus cur chun feidhme ann agus cuirfear céim fíoraithe agus meastóireachta ar siúl ina diaidh. De bhun Chomhaontú Bhóthar Haddington agus an nóta ghaolmhair ón gCathaoirleach faoi Chomhaontú Bhóthar Lansdún, cinnfear íocaíochtaí bunaithe ar an tsocraíocht agus na coinníollacha gaolmhara a raibh feidhm acu roimhe seo idir 6:00pm agus 8:00pm. Cinnteoidh sé sin go n-úsáidfear an coigilteas ar bhealach a bhainfear an luach is fearr ar airgead amach.

Comhaontaíodh an t-athchóiriú seo idir an Roinn Sláinte, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann (IMO), Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann (INMO) agus an earnáil altranais de SIPTU, faoi chathaoirleacht ag an Uasal Seán McHugh, éascaitheoir neamhspleách.