Beartas

Táillí Fadfhanachta

An Scéim Aisíocaíochta Sláinte

Leis an Acht Sláinte (Scéim Aisíoca) 2006, cuireadh creat dlíthiúil ar fáil chun táillí sláinte in-aisghabhála a aisíoc le haghaidh cúram fadtéarmach atá maoinithe go poiblí.  Is é is táillí sláinte in-aisghabhála ann ná táillí a gearradh ar dhaoine ag a bhfuil teidlíocht iomlán faoi na Rialacháin Sláinte (Táillí do Sheirbhísí d’Othair Chónaitheacha), 1976, arna leasú sa bhliain 1987 nó táillí do sheirbhísí d’othair chónaitheacha amháin, a ardaíodh faoi na Rialacháin um Chúnamh Institiúideach, 1954, arna leasú sa bhliain 1965.  Dúnadh an scéim d’iarratais nua ag deireadh mhí na Nollag 2007.   Cliceáil anseo le haghaidh an Achta

Táillí Fadfhanachta

Le halt 53 den Acht Sláinte, 1970, (arna leasú ag an Acht Sláinte (Leasú) 2005), déantar foráil gur faoi dhliteanas táillí a íoc i leith na comhpháirte cothabhála de na seirbhísí sin atá daoine a gcuirtear seirbhísí d’othair chónaitheacha ar fáil dóibh faoi alt 52 den Acht sin.  Tosaíonn táillí tar éis seirbhísí d’othair chónaitheacha a chur ar fáil ar feadh 30 lá thar thréimhse rollach dhá mhí dhéag. Níl na táillí sin i bhfeidhm i gcás géarchúram ospidéil. Déantar foráil san Acht do dhíolúintí áirithe agus d’eisiaimh áirithe (e.g. ní bhaineann táillí fadfhanachta leis na daoine sin ar tacaíodh leo faoin Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais, etc.).  Déantar foráil sna Rialacháin faoi alt 53 do sceidil éagsúla táillí bunaithe ar ioncam a bheith iníoctha ag aicmí éagsúla daoine (ag brath ar cé acu a fhaigheann nó nach bhfaigheann siad seirbhísí i suíomh ag a bhfuil cúram altranais 24 uair).  Ó am go chéile, déanann FSS treoirlínte mionsonraithe maidir le cur i bhfeidhm na bhforálacha reachtúla a fhoilsiú agus a athbhreithniú.

Féach ar na Rialacháin Sláinte (Táillí do Sheirbhísí d’Othair Chónaitheacha), 2005

Féach ar na Rialacháin Sláinte (Táillí do Sheirbhísí d’Othair Chónaitheacha) (Leasú), 2011

Cliceáil anseo le haghaidh Threoirlínte Náisiúnta FSS maidir le Táillí Fadfhanachta