Beartas

Tacú le roghanna bia shláintiúil

Is féidir faisnéis agus comhairle maidir le murtall agus le rómheáchan a fháil ó FSS:

Mar cheann amháin de na bearta arb é is cuspóir sonrach dóibh dul i ngleic le Murtall i measc Leanaí, sheol an tAire Sláinte an Feachtas trí bliana um Murtall i measc Leanaí ó safefood/Éire Shláintiúil/FSS dar teideal Childhood Obesity: Let’s take it on – one small step at a time (Murtall i measc Leanaí: Téimis i ngleic leis – céim ar chéim) Is é cuspóir an fheachtais tuilleadh feasachta a mhúscailt i measc tuismitheoirí ar an mbagairt a bhaineann le rómheáchan agus le murtall i measc leanaí agus leideanna praiticiúla a chur ar fáil chun cur le dul i ngleic leis an bhfadhb agus é mar aidhm dheiridh aige athrú iompair a chur i bhfeidhm.

Léigh ár dtreoir maidir le bia sláintiúil, Your Guide to Healthy Eating Using the Food Pyramid (Do Threoir maidir le Bia Sláintiúil trí Phirimid an Bhia a Úsáid) nó an treoir seo a d’fhoilsigh ÚSBÉ Healthy Eating and Active Living for Adults, Teenagers and Children over 5 years – A Food Guide for Health Professionals and Catering Services (Bia Sláintiúil agus Maireachtáil Ghníomhach do Dhaoine Fásta, do Dhéagóirí agus do Leanaí os cionn 5 bliana d’aois – Treoir maidir le Bia do Ghairmithe Sláinte agus do Sheirbhísí Lónadóireachta)

I measc na nasc úsáideach eile tá