Beartas

Rátáil Phobail

Foráiltear le Rátáil Phobail, i bprionsabal, go ngearrtar an phréimh chéanna ar gach duine i leith plean árachais sláinte faoi leith, is cuma cad is aois dó, cén inscne atá i gceist, agus is cuma faoi shláinte reatha an duine nó amach anseo.

Dá bhrí sin, fágann Rátáil Phobail nach bhfuil tionchar díreach ag an leibhéal riosca a bhaineann le tomhaltóir faoi leith ar an bpréimh a íoctar. Fágann sí freisin gurb iondúil go mbíonn préimheanna do dhaoine óga agus do na daoine is láidre sláinte níos airde ná mar a bheadh ag teastáil bunaithe ar na héilimh ar dócha go ndéanfaidís iad. Dá bhrí sin, is iondúil go mbíonn préimheanna do dhaoine scothaosta agus do na daoine is laige sláinte níos ísle ná mar a bheadh ag teastáil bunaithe ar na héilimh ar dócha go ndéanfaidís iad. Is fiú a thabhairt faoi deara freisin gur thug daoine scothaosta atá ag íoc préimheanna árachais sláinte le fada tacaíocht do dhaoine scothaosta agus iad óg agus d’fhéadfadh go mbeadh súil réasúnach acu go mbainfidís an tairbhe chéanna agus iad scothaosta.

Is gá scéim a chur ar bun chun tacú le rátáil phobail – scéim lena ndéantar an méid a chosnaíonn cúram sláinte ar dhaoine scothaosta agus ar na daoine is laige sláinte a fhóirdheonú ar fud mhargadh na n-árachóirí sláinte, áit a bhfuil sciar níos airde de chustaiméirí scothaosta nó de na custaiméirí is laige sláinte ag cuideachtaí áirithe. Murab ann do scéim den sórt sin, tabharfar dreasacht shoiléir do chuideachtaí gan ach custaiméirí sláintiúla a mhealladh agus a choinneáil toisc go mbíonn seans níos lú ann go ndéanfaidh siad éilimh. Tugtar Cothromú Fiontar ar an gcóras tacaíochta sin.

Faigh tuilleadh faisnéise faoi Árachas Sláinte Príobháideach.