P

Ainmhithe a úsáidtear chun críocha eolaíochta a chosaint

Rinneadh Treoir (AE) 2010/63/AE maidir le cosaint ainmhithe a úsáidtear chun críocha eolaíocha, rinneadh é a thrasuí i ndlí na hÉireann le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Ainmhithe a Úsáidtear chun Críocha Eolaíochta a Chosaint), 2012. Tháinig an reachtaíocht nua sin in éifeacht an 1 Eanáir 2013 agus is é an toradh a bheidh uirthi go neartófar go mór cosaint na n-ainmhithe a theastaíonn fós le haghaidh taighde agus tástáil sábháilteachta.

Tugadh athruithe suntasacha isteach le Rialacháin 2012. Áiríodh leo ceanglas chun meastóireachtaí mionsonraithe a dhéanamh ar thionscadail sular féidir tionscadail a n-úsáidtear ainmhithe iontu a údarú, mar aon le caighdeáin níos airde ó thaobh leas ainmhithe, cúram d’ainmhithe agus cóiríocht d’ainmhithe de. Leis na rialacháin, comhlíonfar ról suntasach maidir leis an líon ainmhithe a úsáidtear a íoslaghdú agus ceanglófar go n-úsáidfear roghanna eile ar thástáil ainmhithe nuair is féidir. Cinnteofar leis na dlíthe nua go mbeidh cothroime iomaíochta ann do thionscail an Aontais Eorpaigh agus cuirfear feabhas leo ar cháilíocht an taighde a dhéanfar ar fud na mBallstát go léir.

Déantar cur chun cinn leis an reachtaíocht nua ar na trí phrionsabal seo: úsáid ainmhithe a ionadú a mhéid is féidir le modhanna malartacha tástála, gnáthaimh eolaíocha a chuíchóiriú chun leas ainmhithe a fheabhsú, agus an líon ainmhithe a úsáidtear a laghdú. Dúirt an Coimisinéir Eorpach Comhshaoil go mbeadh na caighdeáin is airde leas ainmhithe turgnamhacha ar domhan ag an Aontas Eorpach a luaithe a thrasuitear an Treoir.

Ainmníodh Bord Leigheasra na hÉireann mar Údarás Inniúil chun críocha na reachtaíochta sin ón 1 Eanáir 2013 i leith. Chun an obair rialála sin a dhéanamh, tá ag an mBord an saineolas ábhartha ar liacht an duine agus an tréidliacht agus ar ghníomhaíochtaí agus bunaíochtaí eolaíocha a iniúchadh. Is faoin mBord atá sé údarú a dhéanamh ar na bunaíochtaí, na tionscadail agus na príomhdhaoine a bhfuil baint acu leis na tionscadail sin. Chomh maith leis sin, cuireadh cumhachtaí suntasacha forfheidhmiúcháin agus pionóis shuntasacha forfheidhmiúcháin ar áireamh sna rialacháin chun tacú leis an mBord an reachtaíocht nua sin a chur chun feidhme.

Leasaíodh Rialacháin 2012 le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Ainmhithe a Úsáidtear chun Críocha Eolaíochta a Chosaint (Leasú), 2013.

Is é an beartas in Éirinn nach n-údaraítear aon ghnáthaimh eolaíocha a n-úsáidtear ainmhithe beo iontu le haghaidh cosmaidí a thástáil.

Is é an beartas in Éirinn nach n-údaraítear gnáthaimh eolaíocha a n-úsáidtear príomhaigh iontu.

Ceartúchán – Tuarascáil Staidrimh 2012 ar Úsáid Ainmhithe chun críocha Turgnaimh nó chun críocha eile Eolaíochta in Éirinn

D’éirigh an Roinn ar an eolas faoi earráid sa tuarascáil thuas. Cuireadh an uimhir 157,924 isteach go mícheart i gColún 8.2.1.a (Táirgí/substaintí nó gléasanna do liacht agus fiaclóireacht an duine agus don tréidliacht) in ionad í a chur isteach i gColún 8.2.1.i (Meastóireachtaí eile tocsaineolaíochta nó sábháilteachta). Ceartaíodh an earráid sin.

Íoslódáil cóip den doiciméad leasaithe anseo.