O

Comhaltaí den Ghrúpa Tagartha Acadúil um an mBeartas Sláinte Béil

An tOllamh Denis O’Mullane (Cathaoirleach)

Ollamh Emeritus le Fiaclóireacht Choisctheach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, is ea Denis O’Mullane. Tá taithí fhairsing aige ar chuid mhór gnéithe d’fhiaclóireacht. D’fhóin sé mar Phríomhoifigeach Fiaclóireachta sa Roinn Sláinte idir na blianta 1978 agus 1982. Ceapadh é ina dhiaidh sin mar Cheann ar Roinn na Fiaclóireachta Coiscthí Péidiatraicí i Scoil agus Ospidéal Fiaclóireachta na hOllscoile, Corcaigh. Chaith sé roinnt blianta mar Cheann ar Scoil Fiaclóireachta Chorcaí freisin. Chuir sé an tIonad um Thaighde Seirbhísí Sláinte Béil ar bun i gCorcaigh sa bhliain 1983 agus chaith sé 20 bliain mar Stiúrthóir ar an Ionad. Tá níos mó ná 120 páipéar foilsithe aige in irisleabhair phiarmheasúnaithe idirnáisiúnta agus bhí sé ina eagarthóir ar an irisleabhar ‘Community Dental Health’ ar feadh tréimhse 8 mbliana.

An tOllamh Brian O’Connell (Treoraí Acadúil agus Leaschathaoirleach)

Bhain an tOllamh O’Connell a bhunchéim i bhfiaclóireacht amach ó Ollscoil na hÉireann, Corcaigh, agus fuair sé oiliúint iarchéime i bPróstodontaic agus i mBithcheimic ó Ionad Fiaclóireachta Eastman, Ollscoil Rochester, Nua-Eabhrac. Lean sé ar aghaidh lena chuid oibre sna hInstitiúidí Náisiúnta Sláinte in Bethesda, Maryland, áit a raibh sé ina Cheannasaí ar an Aonad um Rialáil agus Léiriú na Géine san Institiúid Náisiúnta um Thaighde Fiaclóireachta agus Cráiniaghnúiseach (NIDCR). Tá sé ina Ollamh le Fiaclóireacht Athchóiritheach agus ina Stiúrthóir ar Phróstodontaic Iarchéime i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, faoi láthair. Is Dioplómaí de chuid Bhord Próstodontaice Mheiriceá é. Is Comhalta de chuid Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn é freisin. Tá sé ina chomhalta de EngAGE, an tIonad um Aosú i gColáiste na Tríonóide, agus tá spéis aige i sláinte bhéil i measc daoine scothaosta. Tá cuid mhór saothar foilsithe aige agus tá cuid mhór léachtaí tugtha aige ar Phróstodontaic agus ar Ionchlanneolaíocht.

An tOllamh Margaret Barry

Tá an tOllamh Barry ina hOllamh le Cur Chun Cinn na Sláinte agus Sláinte Phoiblí. Tá sí ina Ceann ar an Ionad um Thaighde ar Chur Chun Cinn na Sláinte in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ar Ionad Comhoibríoch de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte é. Tá cuid mhór saothar foilsithe aici sa réimse um chur chun cinn na sláinte. Tá naisc láidre idirnáisiúnta ag an Ollamh Barry leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus le roinnt eagraíochtaí Eorpacha agus comhpháirtithe taighde idirnáisiúnta. Rinne an Ceardchumann Idirnáisiúnta um Chur Chun Cinn na Sláinte agus Oideachas Sláinte í a thoghadh mar Leasuachtarán Domhanda um Fhothú Acmhainní, Oideachas agus Oiliúint don tréimhse 2007-2010. Sa cháil sin, chomhordaigh sí an obair chomhoibríoch idirnáisiúnta a rinneadh ar chroí-inniúlachtaí a fhorbairt le haghaidh chur chun cinn na sláinte, lenar áiríodh mórthionscnamh san Eoraip arna chistiú ag an gCoimisiún Eorpach.

An Dr Alison Dougall

Tá an Dr Dougall ina Comhairleach agus ina hOllamh Cúnta i bhFiaclóireacht Cúraim Speisialta in Ospidéal Déadach Bhaile Átha Cliath. Bhí sí ina Stiúrthóir Cliniciúil ar Iontaobhas Fondúireachta NHS Warwickshire Theas roimhe sin. Fuair sí a cuid oiliúna i bhFiaclóireacht Cúraim Speisialta ó Institiúid Fiaclóireachta Eastman. Soláthraíonn sí cúram fiacla d’othair atá lagaithe ó thaobh leighis de in Ospidéal San Séamas agus in Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann i mBaile Átha Cliath. Is é atá i gceist lena taighde reatha ná staidéar a dhéanamh ar iompraíocht sláinte i measc daoine a bhfuil riochtaí ainsealacha sláinte orthu agus measúnú a dhéanamh ar dhearcthaí agus iompraíocht foirne fiaclóireachta i leith daoine faoi mhíchumas agus grúpaí imeallaithe.  Tá sí ina cathaoirleach ar Ghrúpa Oideachais an Chumainn Idirnáisiúnta um Míchumas agus Sláinte Bhéil faoi láthair agus tá ról an-tábhachtach imeartha aici maidir le curaclaim fochéime agus iarchéime a fhorbairt a bhaineann le Grúpaí Riachtanas Speisialta in Éirinn.

An Dr Jacinta McLoughlin

Tá an Dr McLoughlin ina hOllamh le Sláinte Fiacla Phoiblí, ina Stiúrthóir ar Theagasc agus Foghlaim Fochéime agus ina Ceann ar an Rannán um Shláinte Fiacla Phoiblí agus Sláinte Fiacla Leanaí i Scoil na hEolaíochta Fiaclóireachta i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tá céim Mháistreachta ag an Dr McLoughlin in eipidéimeolaíocht fiaclóireachta agus tá roinnt comhaltachtaí aici ó Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn, lena n-áirítear an chomhaltacht i Sláinte Fiacla Phoiblí. Mar chuid dá Máistreacht, rinne sí comparáid idir an riachtanas normatach agus an riachtanas iarbhír i measc othair fadfhanachta in ospidéal meabhairshláinte. Bhí sí ina ball roimhe seo d’fhoirne a thug faoi mhórstaidéir eipidéimeolaíochta in Éirinn agus tá taithí fhairsing aici ar an gcóras cúram sláinte béil in Éirinn a bhainistiú.

Kathryn Neville Uas.

Bainisteoir um Míochaine agus Sláinte i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, is ea Kathryn Neville. Tá freagracht fhoriomlán uirthi as seirbhísí tacaíochta riaracháin a bhainistiú agus a sholáthar laistigh den Choláiste. Ba mar altra fiaclóireachta a d’oil sí ar dtús agus chríochnaigh sí Máistreacht i Riarachán Gnó ina dhiaidh sin. Tá taithí fhairsing aici ar a bheith ag obair laistigh den Choláiste agus bhainistigh sí Scoil agus Ospidéal Fiaclóireachta na hOllscoile, Roinn na hObstatraice agus na Gínéiceolaíochta agus an tIonad um Thaighde Seirbhísí Sláinte Béil roimhe seo. Bhí sí ina ball den Fhoireann Tionscadail a d’oibrigh ar an Tuarascáil maidir le Grúpaí Ospidéal a bhunú mar Thrasdul chuig Iontaobhais Ospidéil Neamhspleácha (2013).

An tOllamh David Madden

Tá an tOllamh Madden ina Ollamh Comhlach le hEacnamaíocht sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.  Fuair sé a chuid oideachais ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus ó Ollscoil Oxford agus tá sé ag obair i Scoil na hEacnamaíochta in UCD ón mbliain 1991.  Is iad na príomhréimsí taighde a bhfuil spéis aige iontu ná an tsláinte, an bhochtaineacht agus an neamhionannas.  Tá ailt foilsithe aige ar ábhair shláinte i roinnt irisleabhar, lena n-áirítear Journal of Health Economics, Health Economics, The British Medical Journal agus The Journal of the Royal Statistical Society.  Chuir sé comhairle ar rialtas na hÉireann i réimse an rialaithe tobac roimhe seo. Bhí sé ina chomhalta den Ghrúpa Stiúrtha Measúnaithe Tionchair Shláinte a ceapadh chun imscrúdú a dhéanamh ar cháin a ghearradh ar dheochanna siúcraithe.

An Dr Gerry McKenna

Tá an Dr McKenna ina Léachtóir le Próstodontaic, Athshlánú Béil agus Fiaclóireacht Athchóiritheach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Tá spéis ar leith aige i ndaoine scothaosta agus bhronn an Cumann Idirnáisiúnta um Thaighde Fiaclóireachta Duais Hatton air le déanaí as a chuid oibre i Seaneolaíocht. Bronnadh céim PhD air as an obair a rinne sé ar an luach a bhaineann le hÁirse Fiacla Ghiorraithe a úsáid chun othair scothaosta a bhainistiú.