Beartas

Deonú Orgán – córas toilithe rogha an diúltaithe a thabhairt isteach

Mar chuid de ghealltanas a tugadh i gClár an Rialtais, tá córas toilithe rogha an diúltaithe le haghaidh deonú orgán á thabhairt isteach againn. Faoi chóras rogha an diúltaithe, meastar toiliú a bheith tugtha murar chuir an duine in iúl agus é beo nár mhian leis a bheith ina dheontóir orgán tar éis a bháis. Mar sin féin, tá sé beartaithe go rachfar i gcomhairle leis an neasghaol i gcónaí dáiríre sula mbainfear aon orgán, cé go meastar toiliú a bheith tugtha.  Má dhiúltaíonn an neasghaol don deonú orgán, ní leanfar leis an deonú. Tugtar córas “bog” rogha an diúltaithe air sin. Sa bhliain 2013, thug an Roinn faoi chomhairliúchán poiblí maidir leis na gnéithe praiticiúla de chóras toilithe rogha an diúltaithe a thabhairt isteach le haghaidh deonú orgán.  Léigh an doiciméad comhairliúcháin anseo.  I mí na Samhna 2013, d’eagraíomar cruinnithe comhchéime ar oscail an tAire Sláinte iad.  Léigh a óráid anseo agus achoimre ar an aiseolas anseo. Treoir 2012/53/AE ón AE Pléann an Treoir seo le deonú, soláthar, tástáil, tréithriú, iompar agus trasphlandú na n-orgán. Trasuíodh é i ndlí na hÉireann an 27 Lúnasa 2012 trí bhíthin rialachán.  Leagtar amach sna rialacháin creat dlíthiúil soiléir um chaighdeáin cháilíochta agus sábháilteachta a chur i bhfeidhm maidir le horgáin dhaonna atá beartaithe lena dtrasphlandú. Is é Bord Leigheasra na hÉireann an t-údarás inniúil faoi na Rialacháin agus ní mór dó deonú agus trasphlandú a údarú de réir riachtanais na Rialachán. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó na naisc seo a leanas: An Coimisiún Eorpach – Sláinte Phoiblí An Creat Eorpach um Thrasphlanduithe Orgán a Mheasúnú An Stiúrthóireacht Eorpach um Cháilíocht Leigheasra agus Cúram SláinteEurotransplant Comhairle na hEorpa