Beartas

Cúramóirí

Príomhchuspóir de chuid bheartas an Rialtais i leith daoine scothaosta, leanaí agus daoine fásta a bhfuil tinneas orthu nó a bhfuil míchumas acu ná tacú leo maireachtáil le dínit agus le neamhspleáchas ina dteach féin agus ina bpobal féin a mhéid is féidir. Tá cúramóirí ríthábhachtach maidir leis an gcuspóir sin a bhaint amach agus meastar gur cnámh droma an tsoláthair chúraim in Éirinn iad.

Straitéis thrasrannach a foilsíodh i mí Iúil 2012 is ea an Straitéis Náisiúnta do Chúramóirí, ina leagtar síos an treo straitéiseach maidir le beartais, seirbhísí agus tacaí amach anseo a gcuireann Ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí iad ar fáil do chúramóirí.

Is é atá sa Straitéis ná bearta atá ceaptha na ceithre sprioc náisiúnta seo a leanas a chur chun feidhme:

  1. Aitheantas a thabhairt don obair a dhéanann cúramóirí agus rannpháirtíocht cúramóirí a chur chun cinn i gcinntí a bhaineann leis an duine dá bhfuil siad ag tabhairt aire;
  2. Tacú le cúramóirí a sláinte agus a folláine fhisiceach, mheabhrach agus mhothúchánach a bhainistiú;
  3. Tacú le cúramóirí cúram a thabhairt le muinín, agus faisnéis, oiliúint, seirbhísí agus tacaí atá leordhóthanach á gcur ar fáil dóibh;
  4.  Cúramóirí a chumasú chun páirt chomh hiomlán agus is féidir a ghlacadh sa saol geilleagrach agus sa saol sóisialta.

Sa Straitéis Náisiúnta do Chúramóirí, thug na Ranna lena mbaineann gealltanas go bhfoilseoidís tuarascálacha bliantúla ar dhul chun cinn.  Is féidir leat an chéad tuarascáil bhliantúil (Meán Fómhair 2012 – Meán Fómhair 2013) a léamh anseo agus is féidir leat amharc ar an dara tuarascáil bhliantúil (Meán Fómhair 2013 – Meán Fómhair 2014) anseo.

An eagraíocht dheonach náisiúnta in Éirinn do chúramóirí teaghlaigh sa bhaile is ea Cumann na gCúramóirí. Cuireann cúramóirí teaghlaigh ardleibhéil chúraim ar fáil do raon daoine éagsúla, lena n-áirítear daoine scothaosta atá lag, daoine faoi mhíchumas trom, daoine atá i mbéal an bháis agus leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu. Cuireadh an Cumann ar bun sa bhliain 1987 chun stocaireacht agus tathant a dhéanamh thar ceann cúramóirí.