Beartas

Cothromú Fiontar

Tá cothromú fiontar ag teastáil chun tacú le hárachas sláinte atá faoi réir rátáil phobail.

Faoin Scéim um Chothromú Fiontar, faigheann árachóirí sláinte creidmheasanna um chothromú fiontar mar chúiteamh i leith an chostais bhreise a bhaineann leis na baill is sine agus is laige sláinte a árachú.  Bíonn na creidmheasanna á gcistiú ag tobhaigh dhleacht stampa a n-íocann árachóirí iad i leith gach duine árachaithe atá cumhdaithe. An t-airgead ar fad a bhailítear i bhfoirm dleacht stampa, íoctar é isteach sa Chiste um Chothromú Fiontar agus athdháiltear i measc árachóirí é i bhfoirm creidmheasanna um chothromú fiontar. Is é an tÚdarás Árachas Sláinte a bhainistíonn an Ciste um Chothromú Fiontar.

Is i leith tomhaltóirí aonair a chuirtear na creidmheasanna ar fáil, agus ní i bhfabhar aon chuideachta árachais ar leith.  Cuideachta ag a bhfuil próifíl fiontair atá faoi bhun an mheáin (agus ag a bhfuil costais éileamh níos airde dá barr), bainfidh sí tairbhe as an scéim. Cuideachta a bhfuil céatadán níos airde de dhaoine óga agus de na daoine is láidre sláinte mar bhaill acu, beidh sí ina glan-ranníocóir leis an scéim ach bainfidh sí tairbhe as laghdú mór ar chostais éileamh.

Tugtar le cothromú fiontar dreasacht d’árachóirí díriú ar nuálaíocht, ar éifeachtúlachtaí níos fearr a bhaint amach agus ar an tseirbhís do chustaiméirí a fheabhsú, in ionad tomhaltóirí a roghnú bunaithe ar fhiontar. Is é sin an cineál iomaíochta is fearr do thomhaltóirí.

Bíonn reachtaíocht ag teastáil gach bliain chun nuashonrú a dhéanamh ar na creidmheasanna um chothromú fiontar agus ar na tobhaigh chomhfhreagracha dhleacht stampa a theastaíonn chun iad a chistiú. Cuireann an tÚdarás Árachas Sláinte faoi bhráid an Aire Sláinte gach bliain, áit a molann sé méid na gcreidmheasanna um chothromú fiontar agus na dtobhach comhfhreagrach rátáil phobail don bhliain dár gcionn. Tugtar aird sa tuarascáil sin ar phróifíl athraitheach dhéimeagrafach an daonra árachaithe agus ar fhorbairtí margaidh. Is é an tAire Sláinte a shocraíonn méideanna na gcreidmheasanna um chothromú fiontar don bhliain dár gcionn agus is é an tAire Airgeadais a shocraíonn na tobhaigh dhleacht stampa a theastaíonn chun na creidmheasanna sin a chistiú.

Creidmheasanna um Chothromú Fiontar le hÉifeacht ón 1 Márta 2016

Soláthraítear creidmheasanna um chothromú fiontar do gach duine atá 65 bliana d’aois nó níos sine, agus iad bunaithe ar aois, ar inscne agus ar leibhéal cumhdaigh an duine lena mbaineann. Ina theannta sin, íoctar creidmheas úsáide ar fiú €90 é i leith gach fanachta thar oíche san ospidéal agus íoctar creidmheas úsáide ar fiú €30 é i leith gach duine a ligtear isteach san ospidéal le haghaidh cás lae.

Tá feidhm ag na tobhaigh dhleacht stampa atá léirithe thíos maidir le conarthaí árachais sláinte a athnuadh nó a ndeachthas isteach iontu tar éis an 1 Márta 2016.

Bandaí Aoise Go dtí an 29 Feabhra 2016 Ón 1 Márta 2016
Conradh Neamh-Bhreischumhdaigh Conradh Breischumhdaigh Conradh Neamh-Bhreischumhdaigh Conradh Breischumhdaigh
17 mbliana d’aois nó níos óige €80 €135 €67 €134
18 mbliana d’aois nó níos sine €240 €399 €202 €403

 

Tá sé beartaithe ag an Roinn feabhas a chur ar an scéim um chothromú fiontar trí thomhas níos láidre a thabhairt isteach ar stádas sláinte, rud a bheidh bunaithe ar shonraí grúpaí a bhaineann le diagnóis (DRG). Tabharfaidh an méid sin bealach níos éifeachtaí dúinn chun cothromú a dhéanamh ar dhifríochtaí fiontair a thagann as difríochtaí i stádas sláinte. Beidh sé sin ag brath ar rochtain a fháil ar shonraí DRG agus ar an dóigh a ndéanfar na sonraí sin a bhailiú agus a úsáid. Is é an cuspóir beartais atá ann ná an scéim a neartú arís eile ó thaobh a bheith ag tabhairt na tacaíochta is gá don rátáil phobail agus a chinntiú ag an am céanna go mbeidh an scéim fós láidir agus trédhearcach agus go gcuirfear iomaíocht chóir oscailte chun cinn léi.